AS202114 - Spansk I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer

Faglig innhold

Målet med emnet er å gi en innføring i spansk grammatikk og samfunnsforhold i spansktalende land.Følgende gjennomgås:

- Spansk grammatikk
- kommunikasjon om enkle emner og daglige aktiviteter
- tekstlesing og lytting, innhold fra spanskspråklig kultur inklusive geografi, tradisjoner, skikker og levemåter i spansktalende land

Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- kunne grunnleggende språklige strukturer i daglig tale, herunder enkelte av verbformene.
- ha grunnleggende kunnskap om samfunn og kultur i den spansktalende verden
- ha et grunnleggende ordforråd

Ferdigheter:
-kommunisere på spansk med forståelig uttale
- bruke språkets alfabet og tegn riktig
- kunne uttrykke presens, fortid og framtid ved hjelp av verbtider
- beherske deler av elementær spansk grammatikk
- forstå og bruke det spanske tallsystemet i praktiske situasjoner
- delta i spontane samtaler innenfor emner som har vært diskutert i timene
- presentere ulike, forberedte emner muntlig
- skrive enkle tekster som beskriver og informerer, basert på hva som er gjennomgått i timene

Kompetanse:
- kunne sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker, levemåter og samfunnsliv i spansktalende land og Norge
- være bevisst på egne holdninger til, og egne reaksjoner på, møtet med fremmede kulturer og samfunnsforhold

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Individuelle og gruppeøvinger, trening på leseforståelse og forståelse av muntlig spansk språk. Grammatikkøvinger og skriftlig bruk av enkelt spansk språk med basis ordforråd. Produksjon av "fri" tekst, såvel muntlig som skriftlig, med innhold fra spanskspråklig og norsk kultur.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Tre til fem obligatoriske innleveringer må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen. Hver student må ha 1 muntlig framføring på spansk i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig individuell eksamen (60%)

Muntlig eksamen av 15 - 20 minutters varighet (40%)

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.Begge eksamener i faget må være bestått for at faget skal være bestått Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira: Vidas I (Tekstbok), Cappelen (2012)
Kåre Nilsson, Eva Refsdal: Spansk blå ordbok (spansk-norsk, norsk-spansk), Kunnskapsforlaget (2011)

Tillegg:

Eli Marie Drange og Sidsel Friis: Claro que sí!, Cappelen Damm (2004), ISBN: 9788202239053

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 40/100 19.12.2017
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 01.12.2017 09:00 G326 , Datalab C225
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** 19.12. og 20.12.17
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.