AR100914 - Matematikk for økonomifag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler grunnleggende matematiske begreper og analysemetoder og gir støtte for tilegnelsen av matematiske framstillinger i andre deler av studiet. Følgende tema blir behandlet i emne:
- Elementær algebra (inkludert løsninger av ligninger og likningssystem)
- Funksjoner av en variabel (inkludert polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmefunksjoner og sammensatte funksjoner)
- Derivasjon og anvendelser av derivasjon. Maksimums- og minimumsproblemer
- Implisitt derivasjon og elastisiteter
- Følger, rekker og summer (inkludert aritmetiske rekker, geometriske rekker, uendelige rekker og konvergens)
- Finansmatematikk (inkludert sparing, nåverdi, lån, annuiteter)
- Integrasjon
- Funksjoner av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner)
- Partielle deriverte. Maksimums- og minimumsproblemer for funksjoner med flere variable
- Lagranges metode

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Studenten
- kjenner og forstår grunnleggende matematiske begreper
- kjenner og forstår matematisk funksjonsanalyse
- kjenner og forstår matematisk modellering

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Studenten
- beherske et bredt spekter av algebraiske operasjoner
- kan utføre analysere av forskjellige typer matematiske funksjoner
- kan anvende matematikk og matematiske modeller i drøfting av økonomiske problemstillinger

Læringsutbytte - Kompetanse:
Studenten
- har en oppøvd evne til logisk tenkning
- har et reflektert forhold til matematikkens muligheter og begrensninger som verktøy for økonomifag

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger og regneøvinger  

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske arbeider kreves godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen:
- formelsamling i matematikk for videregående skole
- kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Markedsføring og ledelse (359ML)
Shipping management (432SM)
Shippingledelse (SØ160)
Økonomi og administrasjon (ØA369)
Økonomi og ledelse (162AL)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MET1001 7.5 01.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 21.12.2017 09:00 107 , G325 , G326
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.