AI201515 - Innovasjonsprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Ulike modellar for innovasjon

Endringsleiing og prosjektstyring

Immaterielle rettar

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studentene skal kjenne til ulike modellar for innovasjon og innovasjonsprosessar.
- Studentene skal kunne gjere greie for dei ulike aktørene i det regionale- og nasjonale innovasjonsystemet.
- Studentene skal kjenne til og kunne nytte ei Stage-Gate tilnærming til ein innovasjonsprosess.
- Studentene skal kjenne til ulike prinsipper og verktøy for prosjektstyring.

Ferdigheter:
- Studentene skal kunne utvikle eit Gant skjema og ein milpælsplan for eit innovasjonsprosjekt.
- Studentene skal kunne greie ut om ulike strategiar og metoder for beskyttelse av immaterielle verdiar i eit utviklingsprosjekt.

Kompetanse:
- Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff på dette området.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesinger. Caseoppgåver. Seminar. Gruppeoppgåver. Gjesteforelesing.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Deltaking i Patentseminar.Gyldig fravær kompenseres ved individuell skriftlig prøve som må evalueres til bestått.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Semesteroppgåve (60%) og 3 timers individuell skriftlig eksamen (40%). Kvar av delane må vere bestått.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Ved seinare eksamnar kan same arbeidskrav nyttast.Studenten har kun rett til utsatt eksamen i den delen som studenten har gyldig fråvær i eller stryk. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:

: Kompendium

Tillegg:

Per Helset, Felix REimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik: Immaterialrett og produktetterlikninger mv. etter markedsføringsloven, Cappelen Akademiske (2009), ISBN: 978-82-02-23587-1
John Bassant and Joe Tidd: Innovation and entrepreneurship, Wiley (2007), ISBN: 13:978-0-470-03269-5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 40/100 07.12.2017 09:00 Gymsal
Høst ORD Oppgave 60/100

Innlevering
20.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.