course-details-portlet

AI201212 - Innføring i produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 25/100 C
Oppgave 75/100 A

Faglig innhold

- Kundeorientering
- Konkurrentanalyser
- Brukeranalyser
- Produktspesifikasjon
- Prinsippskisser
- Konseptutvikling
- Design og formgivning
- Konstruksjons- og designverktøy
- Detaljering og konstruksjon
- Materialvalg og produksjonsprosess
- Produktutviklingsøkonomi og metoder
- Prototype
- Patent,varemerke og design

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studentene skal kjenne til ulike faser av en produktutviklingsprosess.
- Studentene skal kjenne og kunne anvende ulike verktøy og teknikker knyttet til produktutviklingsprosessen.
- Studentene skal kjenne til og kunne forstå hvilken roller behov, kunder, marked og lønnsomhet har i en produktutviklingsprosess.
- Studentene skal kjenne til ulike Immaterielle rettigheter og hvordan disse kan benyttes i et utviklingsprosjekt

Ferdigheter:
- Studentene skal kunne presentere et produkt og prosessen som ligger til grunn skriftlig og muntlig.

Kompetanse:
- Studenten skal kunne utveksle synspunkter og erfaringer i samfunnsrelaterte diskusjoner knyttet til produktutviklingsprosesser og IPR.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Undervisningen er basert på prinsippet "learning by doing", der forelesninger kombineres med praktisk produktutviklingsarbeid organisert som prosjekter.Deltakere eller deltakergrupper får i oppgave å utvikle et nytt produkt/tjeneste fra et behov og fram til at en fungerende prototyp eller tjenestebeskrivelse av produktet/tjenesten foreligger. I forbindelse med dette skal benyttes relevante økonomiske metoder for dokumentasjon. Det legges vekt på at produktet/tjenesten skal tilfredsstille et behov i markedet samtidig som det skal skapes en forretningsmulighet. Forretningsidéen kan altså være enten en tjeneste eller en konkret produkt.Emnet inneholder flere intensive kurs i ulike verktøy for å visualisere produktideen/tjenesten samt kurs i IPR  

Obligatoriske arbeidskrav:

Et antall obligatoriske øvelser kreves godkjent for å få gå opp til eksamen.Faget inneholder kurs med obligatorisk deltagelse. Alternativet er en obligatorisk oppgave som skal være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlige oppgaver ol. og muntlig eksamen.

Rapport, prototype og brosjyre (75%),

Presentasjon i gruppe (25%)

Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):
Ved ny og utsatt eksamen påfølgende semester kan modifiserte utgaver av produkt og dokumentasjon benyttes. Senere eksamen krever at alle vurderingselementer prøves på ny.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

KursmateriellTillegg:

Ulrich & Eppinger: Product Design and Development, McGraw Hill (2012), ISBN: 978-007-108695-0

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioteknologi/Havbruk
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 75/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 25/100 C 17.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 75/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 25/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig eksamen avholdes digitalt via Teams. Info om tidspunkt for når den enkelte skal møte kommer i Blackboard.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU