AFR1003 - Sykdom og helse i Afrika

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Undervisningen om sykdom og helse vil fokusere på sentrale aspekter ved sykdom, sykdomsforebygging og helsefremmende arbeid i Afrika. De viktigste helse- og demografiske indikatorer vil bli introdusert, samt det komplekse samspillet mellom sosioøkonomisk utvikling, utdanning, helserelatert atferd og helse. Det vil foreleses om de klassiske trope- og infeksjonssykdommer som forårsaker stor sykelighet og dødelighet, samt den betydning fattigdom, sultkatastrofer, krig og konflikter har for folkehelsen i Afrika. Det vil spesielt bli lagt vekt på barns helse, samt reproduktiv og maternell helse og psykisk helse. Et av emnets sentrale målsettinger er å plassere helse i en videre kulturell kontekst. Tradisjonell medisinsk praksis og biomedisinens innflytelse vil bli presentert og belyst ved casestudier.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studentene ha kunnskap om:
- sammenhengen mellom fattigdom og helse. Rent konkret skal de vite på hvilken måte dårlig ernæring, dårlig hygiene, manglende utdanning og mangel på helsetilbud affiserer folkehelsa.
- hvorfor kvinner og barn er spesielt sårbare, og hvilke hovedkategorier helseproblemer som spesielt affiserer disse gruppene.
- de viktigste mekanismer som gjør at infeksjoner gir sykdom. De skal også kjenne til hovedprinsippene om hvordan organismen kan beskytte seg mot disse.
- de viktigste infeksjonssykdommer som preger Afrika i dag, både patofysiologisk og sosioøkonomisk.
- hvilke helsemessige hovedutfordringer som preger det Afrikanske kontinentet. Hva består disse av, og hva gjøres for å forebygge og bekjempe utfordringene.
- hvordan ulike kulturelle forhold virker inn på fortåelsen av sykdom og helse. Studentene skal vite hvordan dette virker inn på menneskers holdninger og adferd knyttet til helse og sykdom.
- de viktigste forebyggende tiltak som er knyttet til de store helsemessige utfordringer i Afrika.

Læringsformer og aktiviteter

27 timer forelesninger, samt øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR6007 15.0
MDAFR607 15.0
MDMIM150 15.0

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.