AFR1002 - Menneske og miljø i Afrika

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

I mange sammenhenger blir Afrika presentert som et kontinent hvor samspillet mellom menneske og miljø er spesielt problematisk. Afrika framstår i dagspressen og mange lærebøker som et kontinent preget av tørke, avskoging, vannknapphet og kamp om naturressurser, og med kulturelt og politisk betingede tradisjoner som er til hinder for utvikling. Selv om slike problemer mange steder er høyst reelle, er det samtidig klart at forholdene er svært varierte og årsaksforholdene komplekse. Kurset tar sikte på å gi en innføring i noen sentrale problemstillinger knyttet til sammenhengen mellom menneske og miljø i Afrika. Det vil bli lagt vekt på å presentere og diskutere ulike fenomeners geografiske utbredelse, mulige årsakssammenhenger og tiltak som eventuelt kan settes inn for å bøte på problemene.

Læringsutbytte

Læringsmål: Studenten skal i løpet av kurset tilegne seg god kunnskap om, drivkrefter bak og konsekvenser av endringer i naturmiljø . Videre skal de være i stand til kritisk å reflektere over, og vurdere informasjon om slike endringsprosesser. Gjennom skriving av semesteroppgave skal studentene samle inn relevant informasjon og redegjøre for et nærmere oppgitt emne/problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesning, 4 timer seminar med film.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR6002 15.0
SVAFR602 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 15.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.