course-details-portlet

AF3000 - Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnets temaer:
Emnet som studentene velger skal ligge innenfor spesialiseringsretningens fagområde.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Bacheloroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning, og dokumentere studentenes evne til å anvende tilegnet kunnskap og fordype seg innen et valgt fagområde.
- Studentene skal definere en problemstilling og med utgangspunkt i denne, gjennomføre en utredning.
- Kunnskaper om modeller og teorier.
- Metodiske kunnskaper og analysekunnskaper.
- Kunnskaper om nytten av teori og modeller for næringslivet.

Ferdigheter:
- Arbeidet med oppgaven skal gi studentene trening og erfaring i samarbeid på tvers av faglige, menneskelige og sosiale egenskaper.
- Metodiske og analytiske ferdigheter.
- Utvikle ferdigheter i å anvende teori og modeller på praksis (organisasjoner, bedrifter eller markeder) og/eller å knytte praksis til teori og modeller.

Generell kompetanse:
- Dette arbeidet kan være knyttet opp mot en bedrift/organisasjon som trenger bistand til utredningsarbeid av en slik art.
- Erfaring i å gjennomføre en utredning av lengre varighet.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Feltarbeid

Mer om vurdering

Innlevering av oppgaven: Slutten av april.
Studenter som ikke leverer innen tidsfristen må levere i mai i påfølgende år. Dersom det oppstår særskilte årsaker som for eksempel sykdom, kan studenter søke om utsatt innleverings frist til 31. august.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

MET3001 eller tilsvarende må være bestått.

Forutsetningen for å skrive en bacheloroppgave er at man er registrert som 3. års student på én av spesialiseringsretningene ved studiet i det studieåret bacheloroppgaven skrives.

Kursmateriell

Litteratur velges i samråd med veileder, tilpasset den enkelte oppgave.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AF300 12.0 01.08.2005
AF3010 7.5 01.01.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 22.04.2021

Innlevering 29.04.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU