AAR4365 - Arkitektur 5 - By-og tettstedsforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/3 7 dager
Øving 2/3

Faglig innhold

Emnet skal gi ferdighet til å utvikle bærekraftige konseptuelle by-utviklingsmodeller, byplanmessige strategier og metoder, samt gi en generell forståelse for bærekraft og økologi. Emnet skal også gi innsikt og innføring i analysemetoder for ulike urbane omgivelser og landskapstyper. Det vil dessuten bli lagt vekt på formell planprosessforståelse. Rom, form/ typologier og funksjon foruten fremstillingsmåter vil stå sentralt. Studenter skal opparbeide seg evne til å drøfte samfunnsaktuelle etiske problemstillinger og forstår de gjensidige virkinger og avhengigheter mellom samfunns og – byutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap: Faget skal gi studenter generelle kunnskap om byens oppbygging, deler og funksjoner.
Ferdigheter: Formidle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen fysisk planlegging og by- og tettsteds forming, samt bruk av ulike analyse- og planleggingsverktøy. Generell kompetanse: faget gir studenter generell forståelse for de rask skiftende fysiske og økonomiske betingelser i dagens byer og sammenhengene dem imellom. Studenter skal ha kompetanse i å oversetter denne forståelse til fysisk utforming.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, pensumlitteratur, workshop og veiledning, gruppearbeid, arbeid enkeltvis, peer- aktiviteter, diskusjon, refleksjon, interaksjon, utprøving av nye læringstiltak.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Det forutsettes at både øvinger og hjemmeeksamen er bestått, for at emnet som helhet skal være bestått.

Utsatt eksamen legges normalat til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Arkitektur 1,2,3 og 4 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Kompendium, tekster, forelesningsnotater, vitenskapelige artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 1/3
Høst ORD Øving 2/3
Sommer UTS Hjemmeeksamen 1/3
Sommer UTS Øving 2/3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.