7VHSP1 - Helsestasjon og skolehelsetjenesten som arbeidsfelt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gjøre studentene i stand til å anvende kunnskapsbasert praksis i tråd med nasjonale anbefalinger og helse og sosialpolitiske målsetninger. Praksisstudiet skal gi studentene innsikt og erfaring i praktisk yrkesutøvelse i helsestasjon og skolehelsetjenesten, samt organisering og ledelse av tjenesten. Omfanget er 10 uker, fordelt på 3 uker i 1. semester og 7 uker 2. semester. Kunnskap fra de andre emnene i studieplanene inngår i kunnskapsgrunnlaget og integreres forløpende i praktisk yrkesutøvelse. Emnet skal gi studentene erfaring i å benytte relevant kunnskap for problemløsning i møte med brukere, ledere av tjenesten og samarbeidspartnere. Kravene til selvstendighet og kritisk tenkning og kompetanse vil være økende fra første til andre praksisperiode.

Studentene skal ha veiledet praksis av helsesøster innen følgende funksjonsområder:

• Helsesøsters administrative områder og systemer for internkontroll og kvalitetsutvikling

• Lovfestede oppgaver innen helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

• Oppsøkende arbeid i nærmiljøet og nettverksarbeid

• Tverrfaglig/profesjonelt/sektorovergripende samarbeid

• Praktisk smittevernarbeid

• Kunnskapsbasert praksis

• Dokumentasjon i EPJ

• Registering av data for å få oversikt over barn og unges helse og kvalitetssikring av tjenesten

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:
Kunnskap
• ha inngående kunnskap om nasjonale anbefalinger og faglige retningslinjer som styrer tjenesten
• har inngående kunnskap om helsesøsters rolle i kommunens folkehelsearbeid
• har kunnskap om organisering av kommunale helsetjenester
• har avansert kunnskap om brukermedvirkning på individuelt og systemnivå
• har avansert kunnskap om betydningen av faglig og etisk refleksjon

Ferdigheter
• identifiserer og analyserer og løser faglige problemstillinger knyttet til barn og unges helse og utvikling i regi av helsestasjon og skolehelsetjenesten
• velger relevante helsepedagogiske prinsipper og kommunikasjonsformer tilpasset brukerens behov
• benytte anerkjente kartleggings-, undersøkelses- og screeningsmetoder i sin praksis i tråd med nasjonale anbefalinger
• evaluerer kvalitet og effekt av egen faglig utøvelse
• viser avanserte muntlige og skriftlige ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med ledere og samarbeidspartnere
• benytter relevant kunnskap og metoder i møte ungdom knyttet til veiledning i samliv og seksualitet, oppfølging av prevensjon behov samt forebygging av seksuelt overførbare sykdommer
• forbereder faglige problemstillinger i tverrprofesjonelt samarbeid og til leder
• prioriterer mellom arbeidsoppgaver og gir begrunnelse for de valg som er foretatt
• fremviser selvstendighet i fagutøvelse
Generell kompetanse
• viser hvordan kunnskap er relevant for praksis
• reflekterer kritisk over egen og andres evne til å jobbe kunnskapsbasert
• initierer, analyserer og reflekterer over faglige, juridiske og etiske problemstillinger i tjenesteutøvelsen
• identifiserer områder for kvalitetsutvikling i tjenesten

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter veksler mellom utøvende helsesøsterarbeid under veiledning, selvstudier, refleksjon i grupper og obligatorisk arbeidskrav. Seminar / workshops gjennomføres ved udanningen. Studenten utarbeider plan for egen læringsutbytte og gjennomfører skriftlig selvvurdering ved midt - og sluttvurdering.

Nærmere spesifisering i obligatoriske arbeidskrav og tema for grupperefleksjon legges ut på Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Arbeidskrav og læringsutbytteplan må godkjennes før studentene får bestått eksamen. Krav om studiedeltakelse peker på det forhold at studentenes kunnskapstilegnelse ikke kan skje uten fremmøte ved praksisstudiene ved kommunehelsetjenesten. Det godtas 5% fravær ved praksisstudiene.

Utsatt peaksisperiode avvikles ved neste ordinære gjennomføring i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved helsøsterutdanningen ved NTNU i Trondheim.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.