NTNUs internasjonale utviklingsplan 2022-2025

NTNUs internasjonale utviklingsplan 2022-2025

Internasjonalisering er ett av innsatsområdene i NTNUs strategi: Kunnskap for en bedre verden, og internasjonal utviklingsplan skal bidra til å operasjonalisere NTNUs strategi. Det er et gjennomgående mål i strategien at alle NTNUs institutter skal ha fagmiljø som er på et høyt internasjonalt nivå innen minst ett av sine kjerneområder. Fire utviklingsmål er førende for prioriteringene i den internasjonale utviklingsplanen:

 • øke utnyttelsen av EUs virkemidler for forskning, innovasjon og utdanning for å sikre høy kvalitet og relevans
 • etablere strategiske partnerskap med utvalgte institusjoner globalt
 • styrke rekrutteringen av fremragende forskere internasjonalt og øke internasjonal mobilitet for våre ansatte
 • øke andelen gradsstudenter som tar et studieopphold ved et utenlandsk lærested

Kvalitet, Bærekraft og Ett NTNU skal være bærende elementer i all vår aktivitet. Internasjonalisering er et virkemiddel for å øke kvaliteten og relevansen i vår kjernevirksomhet: utdanning, forskning og innovasjon.

Gjennom internasjonal utviklingsplan følger NTNU opp Norges nasjonale strategier med politikker.* Utviklingsplanen må sees i sammenheng med institusjonens øvrige strategier, utviklingsplaner og politikker, og spesielt NTNUs miljøutviklingsplan og utviklingsplan for likestilling og mangfold. NTNU skal videre aktivt vurdere etiske problemstillinger knyttet til internasjonalt samarbeid.

Utviklingsplanen er basert på strategiske mål med tilhørende utviklingsmål, og skal operasjonaliseres gjennom konkrete tiltak i årsplanene til de ulike delene av organisasjonen. Utviklingen vil bli fulgt opp jevnlig i løpet av planperioden.

* Dette inkluderer blant annet:

 • Regjeringens strategi for forsknings. og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021-2027)
 • Partnerland i utviklingspolitikken (Stortingsmelding 17, 2017-2018)
 • Regjeringes strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet
 • En verden av muligheter – internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning (Stortingsmelding 7, 2020-2021)
 • Utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (Stortingsmelding 16, 2020-2021)

Internasjonalt samarbeid, allianser og partnerskap

Samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne møte de store globale utfordringene verden står overfor. 

NTNUs vitenskapelig ansatte har en bred internasjonal kontaktflate, et betydelig internasjonalt engasjement og deltar på et mangfold av internasjonale arenaer. Samarbeid med akademiske institusjoner i andre land, tilgang til internasjonale forsknings- og e-infrastrukturer samt kontakt med internasjonalt nærings- og arbeidsliv er fundamentet i NTNUs internasjonale samarbeid. Deltakelse i internasjonale allianser og bilaterale strategiske partnerskap er et viktig virkemiddel. Samarbeid med de beste internasjonalt fremmer kvalitet, og internasjonal sampublisering gir ofte utslag i høyere siteringsfrekvens og større vitenskapelig gjennomslag. NTNU skal fokusere på samarbeid med Norges prioriterte samarbeidsland, og skal vektlegge samarbeidsavtaler som kombinerer utdanning, forskning og innovasjon. Mobilitet av ansatte og studenter er også en viktig del av samarbeidet.

Strategisk mål

 • NTNU skal være et aktivt og attraktivt universitet og samarbeidspartner internasjonalt

Utviklingsmål

 • NTNU skal samarbeide med utvalgte institusjoner og nettverk globalt, og være aktive bidragsytere i universitetsalliansene ENHANCE og Nordic 5 Tech.
 • NTNU skal kvalitetssikre eksisterende samarbeidsavtaler og øke synligheten til samarbeidsavtaler som kan komme hele universitetet eller flere enheter til gode. 
 • NTNU skal aktivt samarbeide med partnere i lav- og mellominntektsland i dialog med nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat.
 • NTNU skal styrke langsiktig samarbeid med internasjonale forskningsinfrastrukturer og e-infrastrukturer.
 • NTNU skal øke andelen forskning som publiseres i de mest anerkjente internasjonale kanaler.
 • NTNU skal øke andelen sampublisering med internasjonale medforfattere.

Deltakelse i EUs rammeprogrammer for utdanning, forskning og innovasjon

Norge har høye ambisjoner for deltagelse i EUs rammeprogrammer for utdanning, forskning og innovasjon, de fremste eksterne virkemidlene for kvalitet og relevans i Europa. Gjennom det fornyede europeiske forskningsområdet, det nye europeiske utdanningsområdet og det kommende europeiske innovasjonsområdet er universitetene forventet å bidra til den nødvendige omstillingen Europa og verden står overfor sammen med institusjoner fra andre sektorer. Her har NTNU  et godt utgangspunkt med vår tverrfaglige og tverrsektorielle profil og vår evne til å koble utdanning, forskning og innovasjon. De høye ambisjonene til NTNU er i tråd med de nasjonale ambisjonene.

EUs rammeprogram for utdanning, Erasmus+

Strategisk mål

 • NTNU skal øke deltagelsen i Erasmus+ i tråd med Norges ambisjoner

Utviklingsmål

 • NTNU skal øke bruken av Erasmus+ for å nå målet om økt studentmobilitet både for korte og lengre opphold.
 • NTNU skal øke sin deltagelse i samarbeidsprosjekter under Erasmus sammenlignet med forrige periode og da spesielt innen sentraliserte programmer.
 • En større bredde av fagmiljøene skal øke sin deltagelse i Erasmus+ prosjekter sammenlignet med forrige rammeprogramperiode.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa

Strategisk mål

 • NTNU skal øke deltagelsen i Horisont Europa i tråd med Norges ambisjoner

Utviklingsmål

 • NTNU skal i løpet av Horisont Europa doble sin portefølje av European Research Council (ERC) prosjekter sammenlignet med forrige rammeprogram.
 • NTNU skal øke sin portefølje av Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) prosjekter gjennom systematisk kvalitetsarbeid i søknadsfasen.
 • Strategiske forskningsinfrastrukturer ved NTNU skal utvikle søknader til Horisont Europa hvor dette er relevant.
 • NTNU skal være blant de 20 universitetene i Horisont Europa og det universitet i Norge som gjør det best målt i tildeling fra prosjekter i søyle 2: globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv.
 • NTNU skal øke antall søknader til og doble tildelte prosjekter fra European Innovation Council (EIC) Pathfinder sammenlignet med forrige rammeprogram.
 • NTNU skal utnytte virkemidler under søyle 3: innovative Europa og delta aktivt hvor dette er relevant opp mot strategiske satsinger og utviklingsplaner.

Internasjonal mobilitet

Internasjonal studentmobilitet

Internasjonal mobilitet skal gi kvalitet i utdanningen, språkferdigheter, internasjonal erfaring, interkulturell kompetanse og forberede studentene for et globalt arbeidsmarked.

I mobilitetsmeldingen fremsetter regjeringen mål om at halvparten av de som avlegger en bachelor eller mastergrad ved norsk høyere utdanning skal ha et studieopphold i utlandet, og gjennom Bolognaprosessen har Norge forpliktet seg til det samme.

Gjennom koronapandemien har universiteter verden over tatt i bruk digital utveksling. Dette vil være en integrert del av det totale utdanningstilbudet, og skal hovedsakelig være et supplement og ikke erstatning for fysisk mobilitet.

Strategisk mål

 • NTNU skal tilrettelegge for at minst 50% av studentene skal ha fysisk studie- eller praksisopphold i utlandet

Utviklingsmål

NTNUs skal ha en portefølje av kvalitetssikrede utvekslingsavtaler som knyttes opp mot de enkelte studieprogram. 

 • NTNU skal etablere en ordning hvor studenter selv må aktivt melde seg av studieopphold eller praksis i utlandet.
 • Studentutveksling til og fra NTNU skal i større grad kobles til eksisterende samarbeid innen forskning og innovasjon.
 • Studentutveksling skal i større grad knyttes opp mot Norges prioriterte samarbeidsland.
 • NTNU skal legge til rette for utvekslingsopphold for alle studenter, uavhengig av funksjonsevne eller omsorgssituasjon.
 • På institusjonsnivå skal det være balanse mellom innkommende og utreisende utvekslingsstudenter.

Internasjonal ansattemobilitet

Aktiv deltakelse i et internasjonalt fagfellesskap er en viktig del av et akademisk virke. Internasjonal mobilitet bidrar til å utvikle faglig meritterende samarbeid, noe som også bidrar til økt arbeidsrelevans for doktorgrads -og postdoktorkandidater. Internasjonale mobilitetssopphold gjennom forskningstermin er et godt virkemiddel, og mobilitetsopphold kan være knyttet til utdannings-, forsknings -og/eller innovasjonsaktivitet.

Gjesteforskere bringer med seg verdifulle faglige perspektiver og nettverk. Det ligger i så måte en stor gevinst i å øke antallet internasjonale gjesteforskere. 

Digitale løsninger kan bidra til å supplere fysisk mobilitet og styrke samarbeidsrelasjoner over tid, i tillegg til å redusere klimaavtrykket fra fysiske reiser.

Strategiske mål

 • NTNUs vitenskapelige ansatte skal være aktive deltakere i det internasjonale fagfellesskapet og delta på ulike internasjonale arenaer
 • NTNU skal knytte til seg gode internasjonale gjesteforskere

Utviklingsmål

 • NTNU skal ha fleksible ordninger for internasjonal mobilitet for vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte.
 • NTNU skal legge til rette for internasjonale forskningsopphold for doktorgradskandidater og postdoktorer som mangler internasjonal erfaring.
 • NTNU skal ha gode faglige og praktiske ordninger for internasjonale gjesteforskere.
 • NTNU skal legge til rette for at ansatte som ikke kan dra på fysisk mobilitet skal kunne tilegne seg internasjonal kompetanse.

Internasjonalisering hjemme

NTNU skal være et universitet som er attraktivt for studenter, forskere og samarbeidspartnere fra hele verden. Mangfold av perspektiver og kulturer beriker vår aktivitet og bidrar til kunnskap for en bedre verden gjennom internasjonalt orienterte arbeidsmiljø og læringsarenaer. Våre ansatte og studenter skal ha internasjonal kompetanse. Internasjonal kompetanse er sammensatt, og innebærer kjennskap til andre samfunn, kulturer og språk, samt den internasjonale dimensjonen i egne fagfelt. 

Utdanningstilbudet

Utdanningstilbudet til NTNU skal bidra til at våre kandidater er attraktive i det globale arbeidsmarkedet. Kunnskap og interkulturell forståelse er essensielt for å løse de utfordringene verden står overfor. Etter å ha studert ved NTNU skal våre studenter ha tilegnet seg internasjonal kompetanse, enten gjennomstudieopphold i utlandet eller gjennom studieprogrammenes internasjonale profil.

Strategiske mål

 • NTNU sine studieprogram skal ha en internasjonal profil som gir studentene internasjonal kompetanse
 • NTNU skal ha utvekslingsopphold integrert i sine studieprogram

Utviklingsmål

 • Studenter, også de som ikke kan dra på fysisk utveksling, skal kunne tilegne seg internasjonal kompetanse.
 • Læringsutbyttebeskrivelsene i studieprogrammene skal inkludere internasjonal kompetanse
 • Ressursen de internasjonale studentene ved NTNU representerer skal benyttes i større grad enn i dag.
 • Digitale løsninger skal være en del av det internasjonale utdanningstilbudet ved NTNU.

Rekruttering ansatte og studenter

Rekruttering av høyt kvalifiserte studenter og vitenskapelig ansatte fra andre land bidrar til kvalitet i den faglige virksomheten og til utvikling av internasjonale samarbeid. Rekruttering av internasjonale vitenskapelig ansatte til NTNU krever systematisk arbeid over tid. 

En utvikling av gode rekrutteringsprosesser og kvalitet i mottak og integreringsarbeidet er nødvendig for å kunne tiltrekke seg og beholde gode studenter og vitenskapelig ansatte fra utlandet.

Strategiske mål

 • NTNU skal være en attraktiv arbeidsgiver for internasjonale forskere og medarbeidere
 • NTNU skal tiltrekke seg høyt kvalifiserte internasjonale studenter

Utviklingsmål

 • NTNU skal ha et helhetlig perspektiv på rekruttering, mottak, inkludering og ivaretagelse av internasjonale ansatte og studenter.

Språk

NTNU har et ansvar for å forvalte og videreutvikle norsk som fagspråk samtidig som vi har et ansvar for å sette våre studenter i stand til å arbeide i internasjonale miljø. NTNUs ansatte bør beherske både norsk og engelsk godt. NTNU må ha et bevisst forhold til, og kunne balansere språkbruk for å bidra til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø. NTNU har egne språkpolitiske retningslinjer.

Strategisk mål

 • NTNU skal ha et bevisst forhold til språk og valg av språk i sitt daglige virke

Utviklingsmål

 • NTNU skal ha engelskspråklige emner og/eller emnepakker der det er faglig hensiktsmessig.
 • NTNU skal ha norskopplæring for internasjonale ansatte og for studenter der det er relevant.