NTNUs internasjonale handlingsplan 2018 – 2021

NTNUs internasjonale handlingsplan 2018 – 2021

NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. Det innebærer at NTNU er en aktiv bidragsyter i utvikling av kunnskap og kompetanse som verdenssamfunnet har behov for. Det fordrer at NTNU har en sterk og tydelig internasjonal orientering, og at hele virksomheten settes inn i en internasjonal sammenheng.

NTNUs internasjonale handlingsplan konkretiserer NTNUs visjon og strategi på det internasjonale området. Handlingsplanen angir ambisjoner og prioriteringer som støtter opp under strategien.

For utdanningen og læringsmiljøet skal internasjonalisering bidra til utdanning av fremragende kandidater, til kvalitet i utdanningen og til utvikling av et godt læringsmiljø.

For forskningen skal internasjonalt samarbeid være et virkemiddel for utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer, kvalitetsheving i hele virksomheten og for forskning i og på tvers av disipliner. For den kunstneriske virksomheten skal internasjonalt samarbeid bidra til utvikling av fremragende kunstmiljøer, styrking av det kunstneriske utviklingsarbeidet og til samspill med teknologi, vitenskap og samfunn.

På innovasjonsområdet skal internasjonalisering støtte samarbeid med etablert næringsliv og offentlig sektor, og bidra til å skape nytt næringsliv. Innenfor formidling skal internasjonal kommunikasjon og forskningsformidling øke kjennskapen til NTNU og bidra til at NTNU framstår som en attraktiv samarbeidspartner.

Det er et gjennomgående mål i strategien at alle NTNUs institutter skal ha fagmiljø som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innen minst ett av sine kjerneområder. Videre forplikter NTNU seg til å rette innsats og ressurser mot FNs bærekraftsmål. Internasjonalt samarbeid er et virkemiddel for å oppnå målene. INTERNASJONAL HANDLINGSPLAN 2018–2021 5

I strategien er internasjonalisering et innsatsområde med fire utviklingsmål som er førende for prioriteringene i denne planen:

  • øke utnyttelsen av EUs virkemidler for forskning, innovasjon og utdanning for å sikre høy kvalitet og relevans i virksomheten
  • etablere strategiske partnerskap med utvalgte institusjoner globalt
  • styrke rekrutteringen av fremragende forskere internasjonalt og øke internasjonal mobilitet for våre ansatte
  • øke andelen gradsstudenter som tar et studieopphold ved et utenlandsk lærested

Internasjonal handlingsplan 2018–2021 har som ambisjon at NTNU skal styrke sin deltakelse og sitt bidrag i den internasjonale kunnskapsutviklingen i betydelig grad. Handlingsplanen legger vekt på at det skal utvikles en tydeligere internasjonal orientering i alle fagmiljø, at det skal stimuleres til internasjonale forskerkarrierer for vitenskapelig ansatte og legges til rette for internasjonale utdanningsløp for studentene.

Begrunnelsen er at internasjonalt samarbeid bidrar til kvalitet i den faglige virksomheten og gir høy vitenskapelig og samfunnsmessig gjennomslagskraft. Begrunnelsen er også at de globale utfordringer verden står overfor og som det etterspørres forskningsbaserte løsninger på, krever felles innsats på tvers av landegrenser.

Gjennom samarbeid bidrar NTNU til å utvikle den internasjonale kunnskapsfronten sammen med partnere i Europa og resten av verden. Dette er viktig også for norsk konkurransekraft og omstillingsevne. Gjennom samarbeid skal offentlige og private aktører få tilgang til den best tilgjengelige kunnskapen internasjonalt.

Implementeringen av Internasjonal handlingsplan 2018–2021 fordrer at alle NTNUs institutter øker sin bevissthet om og utvikler en kultur for internasjonalisering. Kunnskapssystemet er globalt, og det samme er konkurransen om ressursene. NTNU må derfor ha institutter og fagmiljø med en tydelig internasjonal profil som kan hevde seg i den globale konkurransen.