Bakgrunn og aktiviteter

- Etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere - Samarbeid med skoleeiere - FOU knyttet til kopling av forskningsbasert og praksisbasert lærerutdanning

 

CV for Per Ramberg

 

I.                  Personalia

 

Navn: Per Ramberg

 

Utdanning og kompetanse:   

·        Universitetet i Trondheim, Cand.philol med hovedfag i tysk, 1979

·        Praktisk – pedagogisk utdanning, 1980

·        Førstelektor, 1997

·        Dosent, 2006

 

II. Erfaring fra undervisning og veiledning

Grunnskole: Lærer ved Selsbakk skole, 1977 - 1989

 

Videregående opplæring: Lærer ved Voksengymnaset AOF, 1977 - 1989

                                                          

Høyere utdanning:

·      veileder for lærerstudenter fra Universitetet i Trondheim, 1980 - 1986

·      fast tilsatt øvingslærer ved Pedagogisk seminar, Universitetet i Trondheim, 1984 - 1992

·      Stilling i tysk fagdidaktikk ved Universitetet i Trondheim, 1987 – 2005

·      Nestleder ved Avdeling for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Trondheim, 1992 – 1997

·        Nestleder ved Program for lærerutdanning (PLU), NTNU, 2001-2005

·      Leder ved Program for lærerutdanning (PLU), NTNU, 2005 – 2013

 

 

III. Erfaring fra styrer, råd, utvalg

 

·      1986 – 1988: Medlem av styret i Rådet for Videregående Opplæring (RVO), (Utdanningsdepartementets rådgivende organ knyttet til videregående opplæring)

·       1986 – 1989: Leder av Norsk Undervisningsforbunds avdeling Trondheim

·      1989 – 1992: Leder av Norsk Undervisningsforbunds avdeling Sør-Trøndelag

·      1993 – 1995: Leder av Lærerforbundets utvalg for ansatte i universitets- og høgskolesektoren

·      1994 – 1996: Styremedlem i Lærerutdanningsrådet, (Utdanningsdepartementets rådgivende organ knyttet til lærerutdanning)

·      1994 – 1996: Leder av styret for Selsbakk skole i Trondheim

·      1996 – 1998: Nestleder i Lærerutdanningsrådet,

·      2003 – 2007: Leder av Comenius-utvalget i Norge (Comenius er EUs utdanningsprogram for grunn- og videregående skole)

·      2005- dd: Leder for NTNUs Forvaltingsutvalg for lærerutdanningene

·      2007 – dd: Nestleder i Nasjonalt Råd for lærerutdanning

 

 

IV. Faglig utredningsarbeid og evalueringsarbeid:

·      1993: Innstilling om praktisk - pedagogisk utdanning og pedagogiske tjenester ved Universitetet i Trondheim, rektoroppnevnt utvalg

·      1996: Innstillingen Program for lærerutdanning ved NTNU , medlem av rektoroppnevnt utvalg

·      1996: Leder av en gruppe oppnevnt av Utdanningsdepartementet som la fram forslag til prinsipper for praktisk - pedagogisk utdanning (jfr NOU 1996:22, 1995 – 1996

·      1998: Leder av Utdanningsdepartementets utredningsgruppe for ny yrkesfaglærerutdanning som la fram en nasjonal plan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning (tatt i bruk fra høsten 2000)

·      1998: Leder av gruppen som laget ny rammeplan for praktisk – pedagogisk utdanning til bruk fra 01.08.98, oppnevnt av Utdanningsdepartementet

·      1998: Leder av gruppen som laget ny rammeplan for fremmedspråkdidaktikk til bruk fra 01.08.98, oppnevnt av Utdanningsdepartementet

·      2001: Modeller for ny lærerutdanning ved NTNU, leder av arbeidsgruppe ved NTNU

·      2001: Lærerutdanning i en ny gradsstruktur, medlem av gruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

·      2003-2005: PROFFT, en IKT-basert utdanning for lærere i skolen som ønsker å ta grunn- og mellomfag i tysk eller fransk, mitt ansvar er 10 studiepoeng tysk fagdidaktikk, oppdrag fra UFD

·        2002-2005: Norges representant i EUs ekspertgruppe for å fremme læring av fremmedspråk i Europa, oppnevnt av EU-kommisjonen i november 2002

·        2002: Medlem av arbeidsgruppe som laget ny rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning til bruk fra 01.08.03, oppnevnt av Norgesnettrådet

·        2003 – 2007: Leder av Comenius-utvalget i Norge

·        2004: Medlem av faggruppe for å lage de nye læreplanene for 2. fremmedspråk i grunnskolen og videregående opplæring, oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

·        2005: Medlem av ekspertgruppe for å lage en strategiplan for læring av fremmedspråk i Norge for perioden 2005-2009, ”Språk åpner dører”, oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

·        2004-2006: Leder av internasjonalt ekspertpanel med mandat å vurdere den norske allmennlærerutdanningen, oppnevnt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Midtveisrapport knyttet til denne evalueringen ble publisert i september 2005. Sluttrapporten ble publisert september 2006. 

·        2006: Medlem av arbeidsgruppe som utarbeidet den nye Læreplanen for andre fremmedspråk for grunn- og videregående skole, Kunnskapsløftet, oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

·        2008: Medlem av arbeidsgruppe som har laget innstillingen: Profesjonelle lærere på alle trinn. Integrert, differensiert og forskningsbasert lærerutdanning i Tromsø, oppnevnt av Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø

 

V. Forsknings- og utviklingsarbeid

 • 1998: Haugaløkken og Ramberg: Studiemodellar – organisering, Lærerutdanningsrådets publikasjon nr 7 / 1998
 • 2002: Ramberg: Utvikling av en partnerskapsmodell for å kople teori og praksis i lærerutdanning, Paper på nasjonal FOU-konferanse, Trondheim 28.11 og 29.11. 2002, i PPU-serien ved NTNU.
 • 2004: Ramberg m.fl.: Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen, Universitetsforlaget oktober 2004
 • 2005: Ramberg og Haugaløkken: Teoriforankring og praksisnærhet i lærerutdanningenPaper med referee om NTNUs partnerskapsmodell, Den 8. nordiske lærerutdanningskongressen, Vasa 15. – 18. september 2004. Antatt etter vitenskapelig bedømmelse innen i Åboakademiets vitenskapelige publikasjonsserie
 • 2005: Karlsen, Geir; Ramberg, Per Johan; Hestnes, Dagmar Hæge; Langseth, Inger Dagrun: Dramaturgi og iscenesettelse som utgangspunkt for fremmedspråkundervisning. PPU-serien 2005 (25) s. 178-194
 • 2005: Haugaløkken og Ramberg: Evaluering og analyse av partnerskapsmodellen. Et vitenskapelig arbeid basert på spørreskjema og intervju av utvalgte målgrupper. I PPU-serien ved NTNU.
 • 2005: Ramberg og Haugaløkken: Anwendung von Partnerschaftmodellen in der Lehrerausbildung – in Richtung auf einen realistischen Ansatz. Et bidrag i EU-prosjektet ”Aus der Praxis lernen”
 • 2005: Haugaløkken og Ramberg: Autonomy or control – discussion of a central dilemma in developing a realistic teacher education in Norway. Et arbeid som blir publisert i Journal of Education for Teaching våren 2006.
 • 2006: Haugaløkken og Ramberg: School adoption as a form of teaching practice in initial teacher education. Denne artikkelen ble publisert i det nederlandske tidsskriftet VELON-tijdschrift våren 2006.
 • 2006: Ramberg, Per Johan; Haugaløkken, Ove Kr..
  The Use of a Partnership Model in Teacher Education: towards a More Realistic Approach. University Education Science 2006 ;Volum 5. s. 54-61
 • 2006: Haugaløkken, Ove Kr.; Ramberg, Per Johan.
  Cooperative Teacher Education: University and School Collabortion. I: Assuring University Learning Quality: Cross-Boundary Collaboration. Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 8251921538. s. 240-252
 • 2006: Ramberg, Per Johan; Haugaløkken, Ove Kr.: Teoriforankring og praksisnærhet i lærerutdanningen – kontroll eller autonomi?. Pedagogiska fakultetens rapportserie 2006 (17) s. 107-122
 • 2007: Haugaløkken, Ove Kr.; Ramberg, Per Johan.
  Autonomy or control - discussion of a central dilemma in developing a realistic teacher education in Norway. Journal of Education for Teaching 2007 ;Volum 33.(1) s. 55-69
 • 2007: Ramberg, Per Johan: Illustrasjoner - en ressurs i fremmedspråkundervisning. I: Språkfag 1. Idehefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2243-2. s. 41-51
 • Ramberg, Per Johan; Haugaløkken, Ove Kr.: Skoleovertakelse - realistisk lærerutdanning i et samarbeidspreget partnerskap. I: Innovation og aflæring. Torshavn: Føroya Lærarskúli 2006 ISBN 99918-3-201-7. s. 150-168
 • 2008: Hestbek, Tine Arntzen; Ramberg, Per Johan.
  FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis. Rapport fra et aksjonslæringsprosjekt. PLU, NTNU
 • 2012: Ramberg, Per: Tendenzen in der europäischen Lehrerausbildung mit Beispielen aus Norwegen und Deutschland. I BAK – Vierteljahresschrift Heft 2 2012 Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler, ISSN 1431 – 2859, S 9 - 17
 • 2012: Ramberg, Per; Haugaløkken, Ove: The Use of partnership models in teacher education – towards a more realistic approach? I BAK – Vierteljahresschrift Heft 2 2012 Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler, ISSN 1431 – 2859, S  17 - 34
 • 2013:Ramberg, Per; Haugaløkken, Ove: School Adoption – Realistic teacher education in the intercept between theory and practice. I Mitteilungen des Deutschen Germanistverbandes Heft 1 2013 V&R Unipress GmbH, Göttingen,  ISSN 0418 – 9426, S 56 - 71

 

 

V.               Lærebøker

 

·        1997: Einmal 1 med lærerveiledning, lærebok i tysk for 8. klasse i grunnskolen i Norge

·        1998: Einmal 2 med lærerveiledning, lærebok i tysk for 9 klasse i grunnskolen i Norge

·        1999: Einmal 3 med lærerveiledning, lærebok i tysk for 10. klasse i grunnskolen i Norge

·        2000: Du bist dran 1, lærebok i tysk for 7. klasse i grunnskolen i Danmark

·        2001: Du bist dran 2, lærebok i tysk for 8. klasse i grunnskolen i Danmark

·        2002: Du bist dran 3, lærebok i tysk for 9. klasse i grunnskolen i Danmark

·        2006: Noch Einmal ,  lærebok med lærerveiledning i tysk for 8. klasse i grunnskolen i Norge

·        2007: Noch Einmal 2, lærebok med lærerveiledning i tysk for 9. klasse i grunnskolen i Norge

·        2008: Noch Einmal 3, lærebok med lærerveiledning i tysk for 10. klasse i grunnskolen i Norge

 

 

VI.            Artikler og kronikker

·        Ramberg: Hvor går norsk skole ?, Skoleforum nr 9 /1988

·        Ramberg: Kunnskap om norsk økonomi og utdanningsvilkår, Et skoleringshefte for tillitsvalgte i NUFO, 1991

·        Ramberg: Utdanningens vilkår i Norge, Skoleforum nr 2 /1991

·        Ramberg: Hovedtrekk ved norsk økonomi i 1989 og 1990,  Skoleforum nr 10 /1991

·        Folkestad, Ramberg og Aahlin: Ein solidarisk kunnskapsskole, NUFOs hefteserie, 1991

·        Haugaløkken og Ramberg: Refleksiv praksis i lærerutdanningen, Skoleforum nr 3 / 1993

·        Ramberg: Universitets- og høgskolesektoren, Lærerforbundets hefteserie 1994

·        Fossum, Folkestad, Ramberg og Aahlin: Lærerprofesjonalitet vurdering - kvalitet, Lærerforbundets hefteserie1994

·        Eritsland, Gabrielsen ,Ramberg, Stub: Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen, Utredning for KUF, 1994

·        Haugaløkken og Ramberg: Lærerskikkethet og lærerkompetanse, Skolefokus nr  2 / 1996

·        Brekke, Koch, Kleven, Presthus, Ramberg og Røthe: Vurdering i utdanning av lærere, Lærerutdanningsrådets publikasjon, 1997

·        Haugaløkken og Ramberg: Tysklærere trenger kommunikativ kompetanse, Skolefokus nr 9 / 1997

·        Haugaløkken og Ramberg: Skolebasert lærerutdanning, Skolefokus, juni 1997

·        Haugaløkken og Ramberg: Broen til klasserommet, Skolefokus nr 15 / 1998

·        Haugaløkken / Ramberg: Anmeldelse av Festkriftet til Per Østerud: ”Nok er nok”, Skolefokus nr 20 /1998

·        RambergLærerrekruttering, Innlegg i Adresseavisen 17.03.2000

·        Ramberg: Skoleovertakelse – nyttig praksis, Skolefokus nr 7/2000

·        Haugaløkken og Ramberg: Lærerrekruttering og lærerutdanning – ambisiøse mål og reduserte midler, Skolefokus nr 16/2000

·        Ramberg: NTNU får det til, Skolefokus nr 17/ 2000

·        Ramberg: Internasjonal innflytelse på norsk utdanning, Utdanning nr 11/2003

·        Ramberg: Internasjonaisering av norsk utdanning,

Aktuelles für den Deutschunterricht in        Norwegen, mai 2003

·        Ramberg: Læring av fremmedspråk i Norge og Europa, Utdanning nr 16, juni 2003

·        Ramberg: Manglende debatt om internasjonal innflytelse på norsk utdanningspolitikk, Utdanning nr 22/2003

 • Ramberg: Europeiske utdanningspolitiske prosesser, Utdanning nr 11,2004           

 

 

 

 


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gray, Peter Barry; Ramberg, Per Johan. (2019) Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018. 2019. ISBN 9781527251014.
 • Ramberg, Per Johan; Holthe, Brita Semundseth; Selbekk, Hannelore. (2008) Noch Einmal 3 - Lærerens Bok. J.W. Cappelens Forlag AS. 2008. ISBN 978-82-02-25108-6.
 • Ramberg, Per Johan; Holthe, Brita Semundseth; Selbekk, Hannelore. (2008) Noch Einmal 3 - Text- und Arbeitsbuch. J.W. Cappelens Forlag AS. 2008. ISBN 978-82-02-25105-5.
 • Ramberg, Per Johan; Hoel, Torlaug Løkensgard; Langseth, Inger Dagrun; Hestnes, Dagmar Hæge; Hestbek, Per Christian. (2007) Språkfag 1. Idehefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2243-2.
 • Ramberg, Per Johan; Holthe, Brita Semundseth; Selbekk, Hannelore. (2007) Noch Einmal 2 - Lærerens Bok. J.W. Cappelens Forlag AS. 2007. ISBN 9788202250980.
 • Ramberg, Per Johan; Holthe, Brita Semundseth; Selbekk, Hannelore. (2007) Noch Einmal 2 - Text und Arbeitsbuch. J.W. Cappelens Forlag AS. 2007. ISBN 9788202250782.
 • Ramberg, Per Johan; Holthe, Brita Semundseth; Selbekk, Hannelore. (2007) Noch Einmal 2 - Text und Arbeitsbuch (nynorsk utgave). J.W. Cappelens Forlag AS. 2007. ISBN 9788202250881.
 • Ramberg, Per Johan; Holthe, Brita Semundseth; Selbekk, Hannelore. (2006) Noch Einmal 1. 2006. ISBN 8202233577.
 • Ramberg, Per Johan; Holthe, Brita Semundseth; Selbekk, Hannelore. (2006) Noch Einmal 1. Minigrammatikk. 2006. ISBN 8202262836.
 • Ramberg, Per Johan; Holthe, Brita Semundseth; Selbekk, Hannelore. (2006) Noch Einmal. Lærerens bok. 2006. ISBN 8202250455.
 • Ramberg, Per Johan. (2004) Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget. 2004. ISBN 82-15-00562-4.
 • Ohnstad, Frøydis Oma; Gabrielsen, Egil; Lorentzen, Ranveig Sofie; Ramberg, Per Johan; Raugland, Vidar. (2004) Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget. 2004. ISBN 82-15-00562-4.
 • Ramberg, Per Johan; Semundseth, Brita; Selbekk, Hannelore. (1999) Einmal 3. Cappelen Damm Akademisk. 1999. ISBN 8202163692.