Oddny Pauline Lyngvær

Seniorkonsulent HR

oddny.lyngvar@ntnu.no
95011957 Klæbuveien 72