Bakgrunn og aktiviteter

Interesseområder

 

Anvendt språkvitenskap i vitenskapsteoretisk perspektiv, dialogisme, diskursanalyse, relieffteori, skriveopplæring, utvikling av skrivekompetanse
Undervisning og veiledning
Anvendt språkvitenskap (alle nivåer), skriveforskning
Publikasjoner i utvalg
2014 Men kan det komme noe godt fra lærerværelset? Om validitet i læreres vurdering. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Oslo: Novus Forlag, 245--257.
2014 Establishing national standards for writing. A methodological approach. Conference on Writing Research, Amsterdam 2014-08-27 - 2014-08-29. Med Synnøve Matre og Randi Solheim.
2013 Applied Linguistics: Towards a new integration? (Studies in Applied Linguistics). London: Equinox.
2013 Utvikling eller innvikling? Tidlig skriving før barn møter skolen. I Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red.), Barn lager tekster, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 47-59.
2012 Underveis mot et tolkningsfellesskap. I Synnøve Matre, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle og Randi Solheim (red.), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser, Oslo: Universitetsforlaget, 151-160.
2011 Developing national standards for the teaching and assessment of writing: Rapport frå forprosjekt Utdanning 2020. NRC-Report 2009-2010: 81 s. Med Synnøve Matre, Kjell Lars Berge, Rolf Bjarne Fasting, Randi Solheim og Ragnar Thygesen.
2010 The need for a tertium comparationis in Apllied Linguistics and SLA: A reply to Lantolf and Cazden. Journal of Applied Linguistics (5;2), 221-227. doi: 10.1558/japl.v5i2.221
2010 En gyldig vurdering av elevers skrivekompetanse? I Jon Smidt, Ingvild Folkvord og Arne Johannes Aasen (red.), Rammer for skriving, Trondheim: Tapir akademisk forlag, 13-32. http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/EvensenEngyldigvurderingaveleversskrivekompetanse.pdf 
2009 ‘With a little help from my friends’? Theory of learning in applied linguistics and SLA. Journal of Applied Linguistics  (4;3) 333-353. doi: 10.1558/japl.v4i3.333
2009 Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo Universitetsforlaget. Medredaktør og artikkelforfatter.
2007 Nasjonale prøver i skriving som grunnleggende ferdighet: Sluttrapport. Stavanger: Lesesenteret. Medforfatter.
2005 Ungdommers skrivekompetanse, bd. 1 & 2. Oslo: Universitetsforlaget. Medredaktør og artikkelforfatter.
2004    Thinking culture dialogically. London: MacMillan/ Palgrave. Medredaktør og artikkelforfatter.
2002    Convention from below: Negotiating interaction and culture in argumentative writing. Written Communication, 19, 382-413.
2000    Communication as pedagogical revolution. I Sjöholm, K. & A. Østern (red), Perspectives on language and communication in multilingual education (Reports from the Faculty of Education, No 6 2000), Åbo Akademi University, Vasa, Finland: Åbo Akademi, 73-90.

Prosjekter
2010-
dd       Normprosjektet. Prosjektmedlem
2009-
2013   Utvalgsprøver i skriving. Leder
2003-
2006     Medleder for utvikling av nasjonale skriveprøver
1998-
2003   Leder av “KAL”-prosjektet – Kvalitetssikring av læringsutbytte i norsk skriftlig (NFR)
2000-
2003   Leder av IKT@Babel, et strategisk NTNU- prosjekt om tverrfaglig kommunikasjon i IKT- intensivt kunnskapsarbeid
1989-
1996   Leder av Prosjektet Utvikling av skriftspråklig kompetanse (“Skrive-Puff”)

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Evensen, Lars Sigfred. (2013) Applied Linguistics: Towards a New Integration?. Equinox Publishing. 2013. ISBN 978-1-84553-623-7.
  • Haugaløkken, Ove Kr.; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Otnes, Hildegunn. (2009) Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01419-7.
  • Berge, Kjell lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Vagle, Wenche. (2005) Ungdommers skrivekompetanse, Bin II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 82-15-00796-1.
  • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Vagle, Wenche. (2005) Ungdommers skrivekompetanse, Bind 1: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215007953.
  • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Vagle, Wenche. (2005) Ungdommers skrivekompetanse, Bind 2: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215007961.
  • Berge, Kjell lars; Hertzberg, Frøydis; Evensen, Lars Sigfred; Vagle, Wenche. (2005) Ungdommers skrivekompetanse, Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 82-15-00795-3.
  • Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis. (2005) Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215007953.
  • Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis. (2005) Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215007953.
  • Faber, Hege Charlotte; Evensen, Lars Sigfred; Bostad, Finn; Brandist, Craig. (2004) Bakhtinian Perspectives on Language and Culture. Meaning in Language, Art and New Media. Macmillan Publishers Ltd.. 2004. ISBN 1-4039-1690-X.