Bakgrunn og aktiviteter

Hvordan alle dyr og mennesker utvikler seg fra en celleklump til et unikt vesen slutter aldri å fascinere meg. Utvikling, generasjon og regenerasjon, skjer med utgangspunkt i strenge genetiske programmer, som gjør at vi grovt sett er ganske like. Samtidig virker miljø og erfaring inn og bidrar til at vi også blir ganske ulike, nettopp fordi hjernen har en enorm kapasitet for tilpasning og endring. Hjernen og nervesystemets utvikling i et livslangt perspektiv er mitt spesielle interessefelt. Jeg bruker anatomiske og elektrofysiologiske teknikker for å forstå hvordan rottehjernen er bygget opp og hvordan nettverk av nerveceller kommuniserer og lagrer informasjon, fra fødsel til voksen alder.

 

The fact that every animal and human being develops from a lump of cells into a unique being never seizes to amaze me. Development, generation and regeneration, takes place within the constraints of strict genetic programs that makes us all fairly similar. At the same time, environment and experience play their role and we turn out to be fairly different from one another, precisely because our brain has an enormous capacity for adjustment and change. Development of the brain and nervous system in a lifelong perspective is my particular field of interest. I use anatomical and electrophysiological techniques in order to understand how the rat brain is wired as well as how networks of nerve cells communicate and store information, from birth to adulthood.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Bruteig, Inga Elise; Jemterud, Torkild; Kruge, Ingvild Ulsaker; Brautaset, Trygve. (2017) Hvordan har gjøken lært å si ko-ko?. NRK P2 Ekko [Radio]. 2017-06-14.
  • Kruge, Ingvild Ulsaker. (2014) Suksessoppskriften. Dagens næringsliv [Avis]. 2014-12-05.