Bakgrunn og aktiviteter

Lege, spesialist i Barnesykdommer og Barne- og ungdomspsykiatri. Seksjonsoverlege i Habiliteringstjenesten for barn siden 1993. Forskningsintinteresse: Autisme.

Bakgrunn:

Cand.med. 1981, spesialist i barnesykdommer 1989, spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri 1993.

Jeg har siden 1993 vært overlege i Habiliteringstjenesten  for barn som gir tverrfaglige tilbud til barn med tidlig  ervervete nevrologiske funksjonsavvik.

Jeg er for tiden PhD-student ved RKBU. Mitt interesseområde er autismespekterforstyrrelser. Økt fokus på autismeproblematikk og endret forståelse av diagnosen gjør at forekomsten av personer som fyller kriteriene for en diagnose i autismespekteret har økt kraftig de siste årene.  Internasjonale studier viser også at den reelle forekomsten av denne typen vansker øker. Samtidig ser vi også en økning i forekomsten av autismespekterforstyrrelser sammen med andre utviklingsforstyrrelser – som ADHD. Vi vet ut fra klinisk praksis at barn med mange hjernefunksjonsforstyrrelser på forskjellige måter strever med samspill med jevnaldrende. Kan vi ved bruk av nye undersøkelsesmetoder finne nevrologiske markører for de sosiale vanskene?

Forskningsprosjekt:

Mitt forskningsprosjekt vil ha flere fokus. Jeg vil kartlegge en gruppe barn/ unge med autisme og en gruppe barn/ unge med ADHD ved å bruke ERP, Event Related Potentials, og se om jeg kan finne nevrobiologiske forskjeller. Jeg registrerer da hjerneaktivitet og respons på oppgaver ved hjelp av EEG. Gjenkjenning av andres emosjoner er en viktig forutsetning for sosial kompetanse og jeg bruker bilder med ansikter med emosjonelle uttrykk som stimuli. Jeg skal også gjøre utvalgte nevropsykologiske tester samt innhente informasjon fra spørreskjemaer utfylt av foreldrene. Ut fra dette vil jeg undersøke om jeg kan få fram undergrupper i forhold til sosial funksjon. 

Hensikten med studien er å gi en bedre forståelse av de sosiale vanskene og ut fra dette individualisere tilrettelegging og behandling/ trening.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner