Autismespekterforstyrrelser (ASF)

Tekstil i spekter av sterke farger

Kurset gir bred innsikt i og en god forståelse av de ulike tilstandene innenfor autismespekteret. Både teoretiske aspekter som klassifikasjon, komorbiditet, lovverk og offentlige reguleringer, men også praktiske strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF) vil bli presentert.
Målet er å øke kompetanse hos fagfolk som kommer i kontakt med eller arbeider med mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Målgruppe:

Personer som ønsker å dyktiggjøre seg i arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Kursbeskrivelse:

Læringsmål:

Kunnskaper:

Deltakeren skal ha tilegnet seg kunnskaper innenfor følgende områder:

 • Spekteret av autistiske forstyrrelser fra autisme kombinert med psykisk utviklingshemning til mennesker med autisme og høyt funksjonsnivå
 • Symptombildet, diagnosekriterier, funksjonsvansker
 • Tidlig identifikasjon av ASF-psykiske vansker og tilleggslidelser (komorbiditet)
 • Offentlige reguleringer, aktuelle lovverk og hjelpemidler
 • Rettsikkerhet, hjelpeverge, samtykke
 • Brukermedvirkning og foreldreerfaringer
 • Pedagogisk tilrettelegging og opplæring i skole og andre arenaer
 • Individuell Opplæringsplan(IOP)
 • Tilrettelegging hjemme, IP
 • Utfordringer i hverdagen,
 • Utfordringer i ungdomstiden, pubertet og seksualitet
 • Overgang mellom tjenestetilbud, f. eks. ungdom til voksen alder
 • Samtalegrupper for ungdom med ASF
 • Vurdering av behandlingsbehov hos mennesker med ASF
 • Behandlingsstrategier

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltakeren ha ferdigheter i:

 • Ferdigheter i å gjenkjenne symptombildet
 • Økt gjenkjenningskompetanse også ift. psykiske vansker og tilleggslidelser
 • Oversikt over lovverket, støtteordninger, hjelpeapparatet og andre offentlige reguleringer som berører mennesker med autismespekter­forstyrrelser.
 • Basiskunnskap om strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekter forstyrrelser.
 • Ferdigheter i å forstå barnet/ungdommen/den voksen i familien og andre kontekster, og vurdere behov for tiltak i eller utenfor familien

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal deltakeren ha generell kompetanse i:

 • Forståelse av mennesker med autismespekterforstyrrelser og tiltak for tilrettelegging og behandling.
 • Deltakeren skal kunne ha gjenkjenningskompetanse, samt oversikt over tilstandsbildene og ulike metodiske tilnærminger som er utviklet for personer med ASF, i tillegg til å være i stand til å søke selvstendig etter informasjon.
 • Deltakeren skal også kunne sette eget arbeid inn i en større sammenheng og kunne bidra til helhetlig og langsiktig planlegging for personer med ASF.

 

Undervisning

Seks obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim.

To godkjente mappeoppgaver for å få gå opp til eksamen. 

 

Kan innpasses i masterprogrammet i Barn og unges psykiske helse:

Kurset er et frittstående kurs, men kan søkes innpasset i masterprogrammet i Barn og unges psykiske helse; https://www.ntnu.no/studier/mbuphls

 

 

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen over to dager våren 2017.
Oppgaven skal ha et omfang på 10-12 sider, jamfør veiledning i VIKO.

Eksamenskrav: To godkjente mappeoppgaver.
Karakterskala : A - F Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent emneoppgave

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har seks obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim høsten 2016 og våren 2017.

 

Høst 2016:

Første samling: 23. - 24. august.

Andre samling: 10. - 11. november.                   

Tredje samling: 8. - 9. desember. 

 

Vår 2017:

Samlingsdatoer er ikke fastsatt. 

Kursavgift:

15000 Kr

Søknadsfrist:

15.05.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Bernhard Weidle
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Telefon: 72 82 21 55
E-post: bernhard.weidle@stolav.no

Kontakt:

Stine Mari Harildstad
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@adm.ntnu.no

Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Studiekonsulent
Telefon: 73 55 15 01
E-post: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped. Midt – Norge v/Anne- Grethe Tøssebro.
Autismeforeningen i Sør Trøndelag v/ Julia Lindqvist

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Det kreves minimum bachelorgrad (180 studiepoeng) innenfor helse- sosial, psykologi eller pedagogiske fag.

Anbefalte forkunnskaper:

Søkere med minimum to år relevant arbeidspraksis etter fullfør bachelorgrad vil bli prioritert ved opptak.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste oppgis via Itslearning ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: itslearning

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 22.08.2016
Slutt: 31.05.2017

Søknadsfrist: 15.05.2016

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6248

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse