Utenlandsopphold


Vi anbefaler at du tar et utenlandsopphold i løpet av studiet ditt. Studier i utlandet gir deg nye erfaringer, internasjonale bekjentskaper og nye perspektiver på både andre kulturer og din egen. Du kan studere andre fag enn det som tilbys ved NTNU, du lærer deg også et fremmedspråk og å tilpasse deg et annet samfunnsliv enn det du kjenner til daglig. Den personlige utviklingen dette gir er verdifull i alle yrker og styrker dine jobb- og karrieremuligheter.

Hvor kan jeg reise på utveksling?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning. Internasjonal seksjon hjelper deg med søknadsprosessen til utlandet og det praktiske rundt dette.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser, derfor samler vi på studentrapporter fra utvekslingsopphold.


Finansiering

Du kan få støtte fra Lånekassen, stipend fra NTNU og andre sponsorer. Her kan du lese mer om finansiering.


Det er viktig at du også legger inn din erfaringsrapport , slik at andre kan dra nytte av dem. 


Hvorfor studere i utlandet?

Som utvekslingsstudent blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, du får anledning til å studere fag eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV'en.


Når i studiet bør du ta utenlandsoppholdet?

Som utvekslingsstudent kan du velge om du vil være ett eller to semestere i utlandet. I et 3-årig bachelorstudium er det vanlig å reise ut i 2. årskurs. I et 5-årig masterstudium anbefales det å reise ut i 4. eller 5. årskurs. I 2-årige masterstudier og profesjonsstudier er det forskjellig praksis, ta kontakt med fakultetet ditt.


Til hvilket land, og til hvilket lærested?

NTNU har studentutvekslingsavtaler med universiteter i mange land. Internasjonal Seksjon hjelper til med søknader både til disse og andre universiteter. Noen læresteder krever språktester, ta testen i god tid før avreise. Flere av utvekslingsavtalene tilbyr gode stipendordninger og hjelp til praktiske ting, som anskaffelse av bolig og lignende.


Lag en fagplan og søk forhåndsgodkjenning av den før du reiser

Når du har bestemt deg for land og universitet, må du sette opp forslag til fagplan og søke om forhåndsgodkjenning av fagplanen din. Generelt er kravet til fagplanen emner tilsvarende 60 studiepoeng for to semestre og 30 studiepoeng for ett semester.

Generelle søknadsfrister er 1. mars og 1. oktober, men dette kan variere fra fakultet til fakultet. Ta kontakt med instituttet ditt for å høre om instituttet eller fakultetet har spesielle krav til fagplanen og om det er spesielle søknadsfrister for disse.


Søk endelig godkjenning når du kommer tilbake

Når utvekslingsstudiet er avsluttet søker du om endelig godkjenning. Vitnemålet fra det utenlandske universitetet blir da sammenlignet med forhåndsgodkjenningen. Hvis disse stemmer, blir utvekslingsstudiet godkjent, og fagene blir registrert i utdanningsplanen din.


Veiledning og hjelp

Internasjonal Seksjon hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, dvs. søknadsprosedyrer, frister, stipend etc. Studieveileder ved instituttet hjelper deg med faglige spørsmål.


Lag en plan

 

 1. Lag forslag til fagplan og bruk skjemaet for forhåndsgodkjenning når du har funnet aktuelle fag. Skjemaet må inneholde navn på fagene, emnekode og antall credits på fagene. I tillegg skal det legges ved emnebeskrivelse av fagene.
   
 2. Søk om forhåndsgodkjenning av fagplanen og stipend fra NTNU
   
 3. Sjekk søknadsfrister og søk lærestedet i utlandet (gjelder ikke Erasmus)
   
 4. Søk stipend fra Lånekassen og andre sponsorer
   
 5. Ta språktest hvis du trenger det

Frister

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

1. MARS (høst/vår) og 1. OKT (vår)
Søknadsfrist for utveksling ved de fleste lærested. Merk viktige unntak under, blant annet for Canada og USA.

1. DESEMBER
Søknadsfrist for medisinstudenter (DMF) som vil til U. of North Dakota, U. of Minnesota eller U. of Louisville

20. JANUAR
Japan, Sør-Korea, Singapore

1. MARS
Kina, Taiwan, India, og andre steder i Asia

CANADA og USA
Søknadsfristene varier, se fullstendig oversikt i tabellen.