TGB4115 - Mineralforekomstgeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 15/100
Skriftlig eksamen 85/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset omhandler økonomisk og strategisk viktige mineralforekomster av metalliske og ikke-metalliske malmer og mineraler i Norge og verden forøvrig. Geologiske prosesser som er spesielt viktige for dannelsen av mineralforekomster vil bli gjennomgått. Sammenhengene mellom geologiske prosesser og mineralforekomsttype vil bli gjennomgått i forelesninger og øvinger.
Spesielt vil det bli lagt vekt på fordelingen av mineralforekomster i forhold til platetektoniske prosesser, deres mineralogi (makroskopisk og mikroskopisk), kjemi, geometri og litologiske relasjoner. Obligatorisk feltkurs av 4 dagers varighet gjennomføres på Røros.

Læringsutbytte

Kurset gir studenten grunnleggende kunnskaper om dannelsen av de mineralske råstoffene som er forutsetningen for bærekraftige moderne samfunn.

Kunnskaper:
- Studenten skal ha kunnskap om hvordan og når en gitt geologisk prosess kan føre til dannelse av de vanligste mineralforekomster, der selve mineralene og/eller de grunnstoffer som bygger opp mineralene kan ha et økonomisk potensiale.

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne lese og forstå faglige publikasjoner som omhandler økonomiske mineralforekomster.

Generell kompetanse:
- Studenten skal inneha nødvendig kunnskap om hvor i geologien det er aktuelt å søke etter de vanligste økonomiske mineralforekomster
- Studenten skal ha det nødvendige fundamentet til å delta i malmgeologiske prosjektgrupper på juniornivå, det være seg utvikling og drift av en mineralforekomst, malmgeologisk prospektering og mastergradsstudier innenfor mineralforekomstgeologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger samt obligatorisk feltundervisning. Øvingsrapportene og eventuelle litteraturoppgaver skal innleveres. Arbeid fra feltkurs vil utgjøre 15% av endelig karakter. Undervisningen foregår på engelsk dersom engelskspråklige studenter følger emnet.
Eksamensoppgaven gis på engelsk. Studentens besvarelse kan være på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praktisk øvelse

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4125 Mineralogi.

Kursmateriell

Ppt-presentasjoner m. noter (på "Its Learning"),
Laurence R.: Introduction to Ore-Forming Processes, Blackwell 2005.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0507 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 15/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 85/100 D 05.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.