TET4130 - Overspenninger og overspenningsvern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Analyse av forstyrrelser i form av strøm- og spenningstransienter i elektriske nett. Beskrivelse og beregning av vandrebølger på tapsfrie elektriske ledere samt måleteknikk knyttet til raske spenningsforløp. Lynoverspenninger i høy- og lavspenningsanlegg, lynvernanlegg og induserte lynoverspenninger. Koblingsoverspenninger og temporære overspenninger. Det etableres idealiserte beregningsmodeller som er gyldige for de spennings- og frekvensområder som overspenningene representerer. Betydning av jordingsforhold og jordingsmotstander. Beskrivelse av ulike typer overspenningsvern i både høy- og lavspenningsnett, med fokus på metalloksydavledere. Oversikt over dimensjonering og plassering av vern i nettet for å unngå havari av utstyr. Innføring i beregning av transienter på datamaskin.

Læringsmål

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:
- forstå opphav og karakteristika til lynoverspenninger, koblingsoverspenninger og temporære overspenninger.
- forstå bølgeforplantning i distribuerte transmisjonslinjer.
- kunne sette opp refleksjonsdiagram og kunne regne på enkle systemer med tosidig refleksjon.
- ha forståelse for kritiske koblingsoverspenningssituasjoner.
- forstå virkemåte til og dimensjoneringskriterier for overspenningsavledere.
- forstå fysisk og elektriske oppbygning av høyspenningsanlegg.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten kunne:
- bidra til pålitelig drift av høyspenningsanlegg.
- utføre enkle analytiske beregninger av overspenninger og strømmer i kraftnett.
- sette opp differensialligninger for RLC kretser og løse disse med stasjonær og transient løsning.
- ta i bruk EMTP programmer på en kritisk og effektiv måte for beregninger av transienter i kraftnett.
- kunne dimensjonere overspenningsavledere i kraftnett.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske regneøvinger, dataøving, laboratorieøvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid med rapport
  • Dataøving med protokoll
  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Kursmateriell

Trykt kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1030 7.5

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår Skriftlig eksamen 100/100 D
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.