TDMA5002 - Markedsledelse og forretningsmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

For å kunne bidra til forretningsutvikling i en organisasjon eller bedrift er det helt avgjørende at man har kunnskap og forståelse innen marked og forretningsmodeller. For å hente ut full effekt av en bedrifts innføring og satsning på IKT-basert samhandling vil man ha stor fordel av kunnskap om markedsledelse og elementene i en forretningsmodell. Dette emnet vil gjøre studenten bedre i stand til å se de ulike elementene som må være på plass for at bedriften skal lykkes i markedet. Emnet vil gjøre studenten i stand til å ta ledelse og bidra til at marked som funksjon blir en viktig del av bedriftens konkurransestrategi. Studenten skal også etter å ha fullført emnet kunne ta del i utviklingen av nye forretningsmodeller.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper
Studentene skal:
- Kunne beskrive hva markedsorientering er.
- Kunne gjøre rede for viktigheten av fokus på markedet og markedsforståelse i en bedrift eller organisasjon.
- Kunne gjøre rede for viktige begreper innen markedsføringsledelse.
- Kunne gjøre rede for ulike begreper som:

- kundeverdi og kundetilfredshet
- markedsorientert strategisk planlegging
- markedsovervåkningssystem
- konkurrenter og konkurrentanalyse
- segmenter og målgrupper
- posisjonering og differensiering
- Kunne forstå mulighetene IKT-basert samhandling gir for å gjøre en organisasjon mer markedsorientert.
- Kunne forklare inngående hva en forretningsmodell er, samt kunne forklare hvorfor ulike bedrifter i ulike bransjer har behov for ulike forretningsmodeller.

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne benytte relevant teori og kunnskap innen IKT-basert samhandling til å gjøre en bedrift eller organisasjon mer markedsorientert.
- Kunne identifisere de viktigste elementene i en forretningsmodell.
- Kunne benytte relevant teori for å lage en forretningsmodell.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Kunne identifisere og dokumentere styrker og svakheter med eksisterende markedsplaner og forretningsmodeller.
- Kunne bidra til kontinuerlig vedlikehold av markedsplaner og forretningsmodeller.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter med en kombinasjon av forelesninger, prosjektarbeid og studentpresentasjon. Studentene vil samarbeide med bruk av prinsipper fra Concurrent Design, i arbeidet med å lære utvikling av forretningsmodeller.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV

Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

Tre obligatoriske oppgaver som utføres i grupper på inntil 3 personer. Disse må være godkjent for å framstille seg til vurdering.

 

VURDERING

Individuell skriftlig eksamen med fire timers varighet.

Ingen hjelpemidler tillatt.

 

Utsatt vurdering: mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IKT-basert samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i IKT-basert samhandling.
TDAM4001 Samhandlingsteknologi og TDMA4005 Concurrent Design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 15.12.2017 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.