TDMA4002 - Prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Innføring av løsninger for IKT-basert samhandling kan være kompliserte prosesser som typisk gjennomføres som prosjekter eller prosjektprogrammer. Organisasjonene trenger dermed å utvikle prosjektledere som evner å gjennomføre prosjektene innenfor aktuelle tids- og kostnadsrammer, samtidig som prosjektleveransene står i forhold til forventningene. Studentene vil få kunnskaper om aktuelle teorier og metoder innen planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Videre fokuserer dette emnet spesielt på prosjekter hvor måle er anskaffelse av løsninger for IKT-basert samhandling. Studentene skal være i stand til å planlegge og gjennomføre slike implementeringsprosjekter enten de arbeider for en leverandørorganisasjon eller om de sitter på kundesiden i en innkjøperorganisasjon. Videre skal de ha inngående kunnskap om myndighetenes retningslinjer i forhold til slike anskaffelser og hvilke hjelpemidler som tilbys i denne sammenheng.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper
Studentene skal:
- Ha kunnskap om konkrete prosjektmodeller som kan anvendes ved innføring av løsninger for IKT-basert samhandling.
- Kunne anvende en relevant prosjektgjennomføringsmetode i prosjekter hvor innføring av IKT-basert samhandling er målet.
- Ha kunnskap om regelverk, føringer og tilgjengelige hjelpemidler for anskaffelser, som er anvendelig for såvell kunde som leverandør.

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter hvor IKT-basert samhandling innføres i organisasjoner.
- Kunne utarbeide prosjektplaner som inkluderer prosjektorganisering, prosjektnedbrytning, estimering og ressursallokering.
- Kunne foreta risikohåndtering i prosjektene.
- Kunne foreta håndtering av interessentene i prosjektene.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Kunne identifiserer utfordringer i prosjektarbeidet og å dokumentere disse.
- Kunne avdekke behov for forbedringstiltak i prosjekter, og lede gjennomføringen av tiltakene.
- Kunne håndtere menneskelige relasjoner i prosjektene på en god måte og til beste for alle parter.
- Kunne forstå og utnytte det at prosjektarbeid er teamarbeid hvor det samlede bidraget er tellende.
- Kunne bidra til overholdelse av etiske retningslinjer og normer som til en hver tid er gjeldende for aktuelt prosjektarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktiv samhandlingslæring med utnyttelse av relevant samhandlingsteknologi, samt forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV

Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

Tre obligatoriske oppgaver som utføres i grupper på inntil 3 personer. Disse må være godkjent for å framstille seg til vurdering.

 

VURDERING

Individuell skriftlig eksamen med fire timers varighet. Ingen hjelpemidler tillatt.

 

Utsatt eksamen: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IKT-basert samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i IKT-basert samhandling.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. I dette emnet er det aktuelt å fokusere på PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) metoden. Altså det å anvende prosjektledelsesmetoden PRINCE2® i prosjekter som har mål om å innføre løsninger for IKT-basert samhandling. Aktuell lærebok kan være:
- Managing successful projects with PRINCE2. ISBN 978 0 11 331059 3. Published by TSO (The Stationery Office).

Aktuelle forskningsartikler kan være: 
- N. Drouin and M. Bourgault, How organizations support distributed project teams: Key dimensions and their impact on decision making and teamwork effectiveness, J. Manag. Dev., vol. 32, no. 8, pp. 865-885, 2013. 
- J. C. Binder, P. D. Gardiner, and J. M. Ritchie, Global Project Management Framework: A Cartesian Concept Model, 2009.

Videre er utvalgte ressurser eller leksjoner basert på følgende offentlige nettsteder aktuelt som tilleggspensum:
- Prosjektveiviseren.no - http://www.prosjektveiviseren.no
- Annskaffelser.no - http://www.anskaffelser.no/index.html
- Statens Standard avtaler (SSA) - http://www.difi.no/statens-standardavtaler-ssa
- Standardisering - http://www.standard.difi.no/index.html
- Arkitekturprinsipper - http://www.difi.no/digital-forvaltning/virksomhetsarkitektur/arkitekturprinsipper

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 04.12.2017 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.