TBA4320 - Trafikksikkerhet og risiko

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnlaget for vurdering og analyse av trafikksikkerhet og ulykkesrisiko knyttet til utforming og regulering av veg- og gatenettet og ulike trafikantgruppers bruk av dette.
Deltemaer: Grunnlaget for TS-arbeidet. Begreper knyttet til ulykker, ulykkeskostnader, trafikantatferd og risiko. Effekten av TS-tiltak. Før/etter-studier. TS-revisjoner og -inspeksjoner. Analyse av ulykkessteder. Spesielle utfordringer knyttet til gang- og sykkeltrafikk. Metoder for dybdestudier og risikovurderinger. Bruk av risikovurderinger i overordnet planlegging og detaljplanlegging av veg- og trafikkanlegg. Sikkerhetsstyring (Risk management) i Statens vegvesen og andre transportetater.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om Trafikksikkerhet (TS) og risiko knyttet til vegtransport, TS-arbeid i Norge og elementer fra slikt arbeid i andre land, Kilder for data og empirisk kunnskap om ulykker, Hvordan ulike tiltak og tiltakstyper påvirker risiko og trafikantatferd for ulike trafikantgrupper samt Bruk av TS-revisjoner og risikovurderinger i planarbeidet.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne Gjennomføre analyse av ulykkessteder etter anerkjent metodikk, Gjennomføre statistisk funderte før/etter-analyser av hvordan TS-tiltak virker inn på ulykkesnivå og trafikantatferd, Benytte/forstå programverktøyet TSEffekt for vurdering av TS-tiltak, Planlegge en HAZID-analyse (grovanalyse) for risikovurdering av ulike planalternativer.

Generell kompetanse:
Studenten kan Forstå hvordan ulike typer tiltak knyttet til regulering og utforming av veger og gater påvirker trafikantenes atferd, Planlegge og gjennomføre trafikksikkerhetsanalyser sammen med andre, samt Presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i kombinasjon med individuelle øvinger og gruppearbeider/PBL. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og øvinger der to teller 7,5% hver og en teller 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og rapporter, herunder utdrag fra fagbøker fra Statens vegvesen. Lærebok i Risikoanalyse.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 09.12.2017 09:00 Hall B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.