PPU4581 - Yrkesdidaktikk - deltid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave, rapport og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/3
Oppgave 1/3
Hjemmeeksamen 1/3 5 dager

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Emnet skal, sammen med undervisningen i pedagogikk og praksis, gi studentene grunnlag for å undervise i yrkesfag i videregående opplæring og å undervise / utføre veiledningsoppgaver i tilknytting til opplæring i bedrift. Emnet gir også grunnlag for å undervise i grunnskolens ungdomstrinn. Veiledet undervisningspraksis i yrkesfag er en integrert del av studiet i yrkesdidaktikk.

Studiets innhold er organisert med utgangspunkt i to emnegrupper: (1) Ledelse av læringsprosesser, (2) Skolen i samfunnet. Emnegruppene danner rammen for organiseringen av innholdet i studiet i yrkesdidaktikk. Studiet i yrkesdidaktikk fokuserer på undervisning og læring av yrkesspesifikke arbeidsoppgaver og funksjoner, og skal bidra til å utvikle studentens kompetanse når det gjelder planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, vurdering, dokumentasjon og kritisk analyse av undervisning i eget yrkesfag/utdanningsprogram. Læring omfatter både kognitive faktorer og affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser. Yrkesfaglæreren må forholde seg til to praksisfelt - læreryrket og sitt eget yrkesfelt. Innholdet i studiet i yrkesdidaktikk ligger i skjæringspunktet mellom yrkesfeltet og yrkesopplæring. Sentralt i studiet står lærings- og utviklingsarbeid hvor studenten velger problemstillinger med utgangspunkt i egen yrkespraksis som overføres til lærerpraksis. Profesjonskunnskap, innsikt i det yrkesdidaktiske feltet og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet, og drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen og bedrift.

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har god kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning og utviklingsarbeid knyttet til undervisning og opplæring i fagene/yrkene
- ha god yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13
- har god kunnskap om opplæring i bedrift/virksomhet og kan se faget /yrket i et historisk og kulturelt perspektiv.
- har god kunnskap om forskningsmetode og utviklingsarbeid
- har bred kunnskap om læringsstrategier, arbeidsmetoder, læringsarenaer, materiell, verktøy og uttrykksformer.
- har god kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
- har kunnskap om ungdomskultur, ungdoms utvikling og utfordringer knyttet til undervisning/opplæring og læring i fagene/yrkene
- har god kunnskap om gjeldende læreplan i fagene/utdanningsprogrammene
- har god kunnskap om dialog og kommunikasjon i undervisning i undervisning/opplæring og samarbeid
- har god kunnskap om og kan holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjons- og yrkesutøvelsen
- har god kunnskap om ulike former for vurdering og testing i fagene/opplæringene, både nasjonalt og internasjonalt

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan analysere læreplaner i fag/utdanningsprogram for ungdomstrinnet og videregående opplæring, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon kan planlegge, gjennomføre og reflektere over opplæring basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori
- kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert opplæring, som inkluderer bruk av ulike læringsarenaer, materiell, verktøy og uttrykksformer
- kan lede elever/lærlinger i et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner mellom elevene/lærlingene og mellom lærer/instruktør og elev/lærling i den hensikt å fremme likeverd og elevenes/lærlingenes faglige og sosiale læring og utvikling
- kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning
- kan begrunne fagets/yrkets plass og relevans i skolen, bedrift/virksomhet og samfunnet
- kan vurdere elevenes/lærlingers læring, gi læringsfremmede tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene reflekterer over egen læring og faglig utvikling
- kan anvende kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling knyttet til i opplæringen i fagene/utdanningsprogrammene
- kan tilpasse opplæringen i faget/utdanningsprogrammet slik at den tar hensyn til elevenes/lærlingenes ulike behov og kan legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan formidle og diskutere faglige og yrkesdidaktiske problemstillinger
- kan opptre profesjonelt og kritisk og selvstendig reflektere over og diskutere faglige, yrkesdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
- kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
- kan reise yrkesetiske og yrkesdidaktiske problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens og bedriftens/virksomhetens utvikling
- kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingens forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori
- kan bygge relasjoner og samarbeide med foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for opplæringen i skole og bedrift/virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Yrkesdidaktikken i lærerutdanningen går over fire semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Dette innebærer nært samarbeid med praksisfeltet og pedagogikken i forberedelse og oppfølging av praksisopplæringen og i utviklingen av lærerkompetansen.
Foruten samlinger består studiet av undervisningspraksis og selvstendig arbeid, individuelt og i grupper, der kommunikasjonen mellom studenter og mellom studenter og faglærere i stor grad er nettbasert. Studiet er organisert slik at studentenes arbeid veksler mellom individuelt arbeid og arbeid i grupper. Arbeidsformer som blir benyttet på samlingene omfatter forelesninger, diskusjoner i grupper og i plenum, praktiske øvelser, arbeid med oppgaver individuelt eller i grupper, presentasjoner i seminarform og ulike former for veiledning. Veiledning gis også mellom samlingene. All undervisning er obligatorisk, og det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • Underveisarbeid
  • 75% oppmøte i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderingen.

Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler.

For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fleksibel PPU for yrkesfag (FPPU-Y)

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter opptak og studierett til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) ved NTNU.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave, rapport og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 1/3

Utlevering
27.11.2017

Innlevering
01.12.2017

Høst ORD Oppgave 1/3

Innlevering
04.12.2017

Høst ORD Rapport 1/3

Innlevering
04.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 1/3
Vår ORD Oppgave 1/3
Vår ORD Rapport 1/3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.