HBIO1003 - Matematikk, statistikk og databehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer C
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer B

Faglig innhold

Matematikk: Grafiske fremstillinger og teknikker; koordinatsystemet, skalering, kurveformer. Likninger; lineære likningssett, n-te grads likninger. Derivasjon. Trigonometri.
Eksponentialfunksjoner og logaritmer. Integralregning. Funksjoner av flere variable.

Statistikk: Analysefeil, typer og behandling. Beskrivende statistikk. Sannsynlighetsberegning. Diskrete og kontinuerlige fordelinger. Estimering og konfidensintervaller. Signifikanstester og hypotesetesting. Variansanalyse. Regresjonsanalyse. Kvalitetskontroll. Feilforplantning. Bruk av statistikkfunksjoner og verktøy i Excel.

Databehandling: Bruk av datamaskin til tekstbehandling og regneark. Statistiske beregninger i Excel.

Læringsutbytte

Matematikk
Studenten kan:
- utføre beregninger på og omforminger av matematiske uttrykk både med symboler og tall
- grafisk presentere på en troverdig og korrekt måte eksperimentelle data og teoretiske formler i koordinatsystem
- finne matematiske likninger fra grafiske kurver
- utføre derivasjon og integralregning
- vurdere sine regneresultat og beregninger

Statistikk
Studenten kan:
- presentere data vha tabeller, grafer og beregnede verdier
- vurdere riktighet og presisjon
- utføre sannsynlighetsberegninger
- utføre hypotesetesting og finne konfidensintervall
- beregne og vurdere sammenhengen mellom variable
- utføre tester på sammenligning av grupper
- bruke statistiske beregninger i analytisk kvalitetskontroll

Databehandling
Studenten kan:
- videreutvikle bruk av datamaskiner til skriving av dokumenter, bruk av regneark og flytting av data mellom applikasjoner og kunne bruke dette til å presentere data og rapporter på en oversiktlig måte.
- ta i bruk Excel til å utføre statistiske beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneoppgaver og øvingstimer med obligatoriske regneøvinger med veiledning. På datamaskiner skal det utføres obligatoriske øvinger der hoveddelen vil være bruk av Excel som statistikkverktøy.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger Høst
  • Dataøvinger Vår
  • Dataøving Høst
  • Regneøvinger Vår

Mer om vurdering

Obligatorisk regneøvinger og dataøvinger.

Høst: 1 av 1 dataøving og 4 av 6 regneøvinger må være godkjent.

Vår: 5 av 6 dataøvinger og 3 av 5 regneøvinger må være godkjent.

 

Spesifisering av godkjente kalkulatorer:

HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S.

Spesielle hjelpemidler til eksamen del1 høst:

Formelsamling i matematikk godkjent for R2 på videregående skole; Gyldendals,Fagbokforlaget eller tilsvarende.

 

Ny/utsatt eksamen:

Deleksamen 1: Mai/juni

Deleskamen 2: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter tatt opp på bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Kvande, P.C.,Drogset, S.: Biomat. Kompendium i matematikk for bioingeniørstudenter. Pensumhefte/Akademia. Gulliksen,T.,Hashemi,A.,Hole,A.: Matematikk i praksis. Universitetsforlaget 2010. Løvås,G.: Statistikk for universiteter og høgskoler. Universitetsforlaget 2013. Helbæk,M.: Statistikk for kjemikere. Tapir 2001. Bolann.B: Riktig svar på biokjemiske analyser. Fagbokforlaget 2009 Matematikkbøker fra videregående skole Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 C 04.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.