Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsinteresser

Energibruk og hverdagsliv, bærekraftig miljø, brukere, domestiseringsprosesser, mobilitet, transport, forbrukerstudier, mikro-handel og mikrofinansiering, ressursbruk og ressursforvaltning.

Pågående forskningsprojekter

·         Ph.D. prosjekt: EV User Preferences and User Strategies

Prosjektet er en del av et tverrfaglig prosjekt "ECar", A Strategy for the electrification of road transport in Norway, hvor hovedsiktemålet er å bidra med viktig kunnskap om elektrifisering av veitransport i Norge ved å studere elbilbrukerens preferanser i lys av teknologiske muligheter og økonomiske og politiske rammer.

Brukerbehov er dynamiske og kan forandre seg med endret livssituasjon eller etter hvert som man blir vant med teknologien. Det er dermed ingen enkel sak å forstå brukeren og vi kan ikke produsere et lett tilgjenglig kart over brukernes behov og ønsker. Dette prosjektet fokuserer i all hovedsak på fire hovedgrupper av brukere: private elbileiere, folk som benytter elbil i jobbsammenheng, ikke-brukeren og fremtidens bruker (unge). Metode for innsamling av data er individuelle og fokusgruppeintervjuer. Noen interessante aspekter i prosjektet er blant annet forholdet mellom den reelle og konstruerte bruker, og hvordan brukere forholder seg til "uferdige" teknologier som er i stadig endring, som for eksempel aspekter ved elbilen selv og elbilrelatert teknologi (ulike lade løsninger).

Ved å anvende domestiseringsperspektivet og ved å fokusere på prosessen mellom teknologien og bruker, samt utviklingen av bruksmønstre, er målet med dette prosjektet å forstå brukeren og hennes behov. Hvordan gjør brukeren bilen til sin egen gjennom hvor de plasserer den, lærer å bruke den, innpasser den i rutinene og gir den mening – eller avviser den? Ved å fokusere på de forhandlinger som foregår mellom bruker og bil tar dette prosjektet sikte på å lære hvordan relevante og potensielle brukere nærmer seg nye elbiler, hva slags erfaringer de bygger på og hvordan dynamikken i ønskene og behovene varierer mellom ulike brukere og over tid. Slik vil prosjektet kunne bidra med viktig kunnskap om hvorfor (eller om) potensielle bilkunder ønsker å kjøpe en elbil og hvordan fremtidige bruksmønstre vil se ut.

·         Guidelines for the implementation of "Electric Road Transport" policies in Europe

April- December 2010

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Toftaker, Marit. (2011) Imagining the public? Negotiating user needs and aspects of usability and utility among EV users and stakeholders. Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Erring, Bjørn Bauck; Toftaker, Marit. (2007) When the pocket is empty, the economy too is empty. How urban dilemma is experienced among petty traders at the Madina market, Ghana. 2007.