Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Hovedfag tok jeg ved Universitetet i Oslo i 1984, og i 1991 disputerte jeg for graden doctor philos. ved Universitetet i Tromsø. Jeg underviser i ulike emner på alle nivåer her ved instituttet; de fleste av dem knyttet til sosiolingvistikk i vid forstand.

Faglige interesser

 • dialektbruk og dialektendring
 • minoritetsspråk, med særlig vekt på samisk
 • forholdet nasjonalspråk–"globalspråk"
 • språkhistorie
 • språklige ideologier
 • vitenskapsteori & faghistorie

Utvalgte forskningsprosjekter & faglige nettverk

 • medlem av redaksjonskomiteen, redaktør og forfatter i Norsk språkhistorie I–IV (publiseres 2016–2017), hovedredaktører Helge Sandøy & Agnete Nesse
 • medlem og tidligere leder av det nasjonale nettverket SONE (=Sosiolingvistisk nettverk), som stod bak det NFR-finansierte prosjektet UPUS (=Utviklingprosesser i Urbane Språkmiljøer) (2005–2010)
 • medlem av Advisory Board til LaPUR-prosjektet (=Language and Place – Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark) ved Københavns Universitet
 • medlem av prosjektgruppen LCIS (=Språklig kompleksitet i individ og samfunn), spydspiss ved Det humanistiske fakultet, leder Terje Lohndal
 • medlem av det nordiske nettverket Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden, ved Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog, Universitetet i Reykjavík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2011) Det "ureine" språket : forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse. Maal og Minne.
 • Jahr, Ernst Håkon; Mæhlum, Brit. (2009) Har vi et "standardtalemål" i Norge?. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 27 (1).
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2009) Standardtalemål? Naturligvis! en argumentasjon for eksistensen av et norsk standardtalemål. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 27 (1).
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Jahr, Ernst Håkon. (2009) Har vi et "standardtalemål" i Norge?. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 27 (1).
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2007) Rune Røsstad: Språkoppfatningar og språkendring. Dr.art.-disputas ved Høgskolen i Agder, 11. februar 2006. Annenopponent professor Brit Mæhlum, Universitetet i Trondheim (NTNU). Norsk lingvistisk tidsskrift.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2007) Språk i det sosiale rom. Noen teoretiske betraktninger. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 1 (1).
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2007) Språk i forandring – noen vitenskapshistoriske betraktninger. (Sammendrag av foredrag i DKNVS-Akademiet 22. mai 2006). Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok. vol. 2006.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2006) Språklig imperialisme – hva slags krefter er det egentlig snakk om?. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2005) Om å dra til Roma for å gjøre seg dannet. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 2.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2003) Anglais ou norvégien?. Eurozine.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2003) Hvor går vi � og hvorfor? Et forsøk på å trekke noen store linjer i utviklingen av norsk talemål. Målbryting.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2002) Engelsk eller norsk?. Samtiden.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1998) Svartedauden - en skjellsettende språkhistorisk begivenhet. Norsk lingvistisk tidsskrift.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1998) "Talemålsendring. En presentasjon av prosjektet TEIN, Talemålsendring i Norge.". RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1997) En apologi for den metodologiske individualismen. Nordica Bergensia.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1996) Codeswitching in Hemnesberget - Myth or reality?. Journal of Pragmatics.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1996) Opposisjonsinnlegg ved Gunnstein Akselbergs dr.disputas på avhandlingen Fenomenologisk dekonstruksjon av det labov-milroyske paradigmet i sosiolingvistikken. Maal og Minne.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1995) Konservering eller assimilering? Noen refleksjoner omkring forhold som kan tenkes å fremme, hhv. hemme bevaringen av språklige minioritetsgrupper. Maal og Minne.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1992) Svar fra doktoranden. Norsk lingvistisk tidsskrift.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1991) En oversikt over og en vurdering av kildegrunnlaget for sosiolingvistiske aspekter og innslag ved to perioder i norsk språkhistorieskrivning. Maal og Minne.