Arbeid i laboratorier og verksted

Alle laboratorier har et romkort med påført navn på romansvarlig og kontakttelefon, se HMSR-27

Generelt gjelder at det ikke er tillatt for ansatte og studenter å arbeide alene utenom ordinær arbeidstid i laboratorier og verksted. Dispensasjon kan gis etter en vurdering av risiko. En slik dispensasjon gis av nærmeste overordnet eller veileder og skal foreligge skriftlig. "Arbeide alene alarm" skal i så fall alltid brukes.

Alle må gjøre seg kjent  med eventuelle farer, kjemikalier og type gass som finnes i sitt arbeidsområde.

Driftsavvik, uhell, skader eller tilløp til ulykke skal rapporteres så raskt som mulig til linjeleder på eget skjema "Melding om avvik". Melding om avvik gjøres elektronisk via innsida (NTNUs intranett). Linjeleder har ansvar for å finne årsak til avviket og for oppfølging (treffe tiltak).

Rapportering av hendelser og nestenulykker er en viktig faktor i vår vurdering av ditt arbeidsområde.

Bruk avtrekk når du kan. Punktavsug på laboratoriene skal alltid stå åpne for å få optimal ventilasjon av rommet. Hvert enkelt avtrekkskap er merket med en maksimal arbeidshøyde. Det er viktig at når man arbeider i avtrekkskap er minst mulig utstyr lagret inne i skapet.

I laboratoriet er det viktig at alle gjør sitt beste for å opprettholde orden og ryddighet. Tenk i gjennom arbeidsprosedyrene og hva du med litt omtanke kan gjøre for å begrense utslipp av kjemikalier. Kjemikalier som skal avhendes settes inn på rom for spesialavfall. Det er viktig å fylle inn opplysninger på deklarasjonsskjema når kjemikalier settes inn der (ta kontakt med Kjersti R. Dahl eller Tora Bardal).
Innkjøp av kjemikalier ved NTNU Sealab blir utført av Kjersti R. Dahl, ansvarlig for innlegging av sikkerhetsdatablad i ECO online er Tora Bardal.

Kontakt veileder eller romansvarlig hvis du lurer på noe eller har gode ideer om ting som kan gjøres bedre.


Sikkerhetsdatablad

Alle kjemikalier er i utgangspunktet giftstoffer. Det er den eksponerte dosen som avgjør om stoffer er helseskadelige eller farlige for miljøet.

Før arbeidet settes i gang må alle som bruker kjemikalier kjenne til innholdet i stoffets sikkerhetsdatablad. Helse, miljø og sikkerhets datablad finnes i permer på kjemikalielageret eller de er tilgjengelige via data nettet. ECOonline er sentralt stoffkartotek ved NTNU.

Veiledere og prosjektledere for studenter, stipendiater og prosjektarbeidere er ansvarlig for informasjon om rutinene på laboratoriet. Ta kontakt med en av disse om du lurer på noe.


Verneutstyr

Arbeidstøy

Laboratoriefrakk anbefales brukt ved alt arbeid med kjemikalier og skal brukes når arbeidstøy (laboratoriefrakk) er nevnt som vernetiltak i HMS-datablad, eller når dette er påbudt for området.

Øyevern

Øyevern skal brukes når dette blir nevnt som et vernetiltak i HMS-datablad. Sintef sine arealer har påbud om øyevern.

Hansker

Hansker er ikke påbudt med mindre det fremgår at hudkontakt må unngås. Anbefalt hanskemateriale skal være oppgitt i HMS-datablad.

Åndedrettsvern

Opplysning om det er behov for bruk av maske ved arbeid med kjemikalier finner du i HMS-datablad.


Sentrale lenker

Samordningsavtale mellom NTNU og SINTEF innen HMS ved Sealab

Rømningsveier og brannansvarlig

Romkort

Avviksmelding: Melding om avvik gjøres elektronisk via innsida (NTNUs intranett)

Felles retningslinjer mellom NTNU og SINTEF for arbeid i Sealabs dyreavdelinger

NTNUs generelle retningslinjer om HMS i forsøksdyravdelinger (HMSR-10)

Helse og velferd for akvatiske organismer

Sjøvannsanlegg

Vannbehandling

Vaktberedskap

Utforming av Forsøksdyravdelinger" (HMSR-11)

"Helse og velferd for akvatiske organismer", utarbeidet for NTNU Senter for fiskeri og havbruk

"Forsøksdyrutvalget" www.fdu.no

"Forsøksdyrutvalgets tilsyns- og søknadssystem" (FOTS)

Regelverk om forsøk med dyr - www.mattilsynet.no/fdu/regelverk

Branninstruks for Senter for fiskeri og havbruk

Risikovurdering

Retningslinjer for risikovurdering (HMSR-26)

Risikofykt aktivitet (HMSRV-12/18)

Kartlegging av risikofylt aktivitet (HMSRV-26/01)

Gass og gasshåndtering

Gassflasker skal bare håndteres og brukes av personale etter opplæring. Transport skal skje med spesialtralle. Lagrede flasker skal ha veltesikring.

Anlegget har både innvendig gasslager og et utvendig gasslager med distribusjonsanlegg.

Kontakt

Kjersti Rennan Dahl (gassansvarlig)