Utforskende læringsformer (ULF)

Utforskende læringsformer (ULF)

Om ULF

Utforskende læringsformer (ULF) i skole og lærerutdanning er strategisk forsknings-, utviklings- og innovasjonstema i USSiT i perioden 2021–2024.

Målet er å utvikle dokumentert/forskningsbasert kunnskap om utforskende læringsformer (ULF) gjennom samskapte FoU- og innovasjonsprosjekter mellom forskere fra NTNU og lærere fra universitetsskolene. Kunnskapen skal kunne bidra til utvikling av kvalitet i skole og lærerutdanning med mål om bedre læring for elever og studenter.

Prosjektene skal gjennomføres i 2022–2024 med oppstart innen 1. september 2022.

Prosjektene:


Menneske uten land

To kvinnelige elever som diskuterer. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Menneske uten land


Okkupasjonens historiedidaktikk

To kvinner og en mann ser på et svart hvitt bilde fra krigen. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Okkupasjonens historiedidaktikk


Bruk av observasjoner i felt og bilder som støtte i elevenes utforskende arbeid, flis

Oppfølgingslæreren – rollen og utdanningen2

Gruppe med voksne står sammen, smiler. Foto
Foto: Espen Krogstad Kamstrup/NTNU

Oppfølgingslæreren – rollen og utdanningen


Utforskende læringsformer i muntlig engelsk

Ungdommer som samarbeider. Papir ligger på pulten. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup

Utforskende læringsformer i muntlig engelsk


Matematikk-ULF flis

Hender som holder en penn. En laptop med tekst. Runde brikker i ule farger som ligger bordet i mønster. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Matematikk-ULF


Utforskende samtaler i engelsk og fremmedspråk flis

To jenter sitter sammen og snakker i et klasserom. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Utforskende samtaler i engelsk og fremmedspråk


Hvordan fremme elevers handlingskompetanse gjennom utforskende arbeid i samarbeid med lokale aktører? flis

Sammen for inkludering i en mangfoldig skole

Banner i luften med håndavtrykk til elever. Foto
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Sammen for inkludering i en mangfoldig skole


Utforskende språkundervisning flis

To studenter, kvinne og mann, sitter sammen og prater. På pulten ligger skrivesaker. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Utforskende språkundervisning


ULF tekst 2

Hvorfor utforskende læringsformer?

Temaet utforskende læringsformer har appell og relevans både i skole og lærerutdanning. Det er et viktig element i LK20 og vil kunne brukes i alle fag og på alle trinn i skolen. I den nye læreplanen understrekes betydningen av at elevene ikke bare skal motta kunnskaper og ferdigheter, men også forstå hvordan kunnskap blir til. ULF vil oftest kreve mer elevaktivitet, større grad av tverrfaglighet og samarbeid med andre. ULF vil kunne styrke elevenes evne til å tenke selv og dermed forstå grunnlaget for den kunnskapen de møter. Alt dette er ferdigheter som blir enda viktigere i framtida.

ULF er av samme grunn viktig i lærerutdanninga. Temaet svarer også opp til NTNUs og Institutt for lærerutdannings mål om studentaktive læringsformer i undervisning.
Det er relevant i alle skolefag, i alle studieprogram og som forskningstema. I tillegg er temaet fleksibelt og vil kunne tilpasses og spisses i forhold til ulike utlysninger av forskningsmidler, f.eks. mot bærekraft eller andre temaer.

Kriterier for ULF-prosjektene

  • skal handle om utforskende læringsformer i skole og lærerutdanning
  • skal ha relevans for både skole og lærerutdanning
  • skal være samskapt, dvs. foregå i reelt samarbeid mellom skole og universitet
  • skal være nyskapende og eksperimentelle
  • kan være knyttet til enkeltfag, eller være tverrfaglig
  • skal ha en realistisk tidsplan
  • skal ha en plan for dokumentasjon/forskning
  • kan være utformet som forprosjekt for utarbeidelse av større prosjektsøknader