Framtidas markedsstruktur og priser

Framtidas markedsstruktur og priser

Framtidas markedsstruktur og priser

 

Det er utfordrende å predikere fremtidens kraftpriser og dette kunne vært en arbeidspakke, eller til og med en FME, i seg selv. Ettersom størrelsen på dette prosjektet er begrenset, må vi i stor grad basere oss på tidligere arbeid. 

Hovedmålet til prosjektet er å bruke modeller, markedssimuleringer og eksisterende litteratur og data til å øke kunnskapen om fremtidens markedsstrukturer, produkter og priser brukt i inntekstberegninger og investeringsanalyser.

En viktig del av dette vil være å utvikle et sett av fremtidsscenarioer som kan bli brukt i analyser. Scenarioene skal bestå av simultane serier for spot, intradag og balansemarked priser, samt en kvalitativ beskrivelse av de bakenforliggende antakelsene (viktige drivere og forutsetninger).

Verdipotensial

Et viktig resultat fra prosjektet er priser som skal brukes som inngangsdata inn i de andre delene av arbeidspakken. Resultatene vil bli brukt til å styre kursen på modellutvikling og teknologiske innovasjoner og er derfor viktig for det overordnede målet som er å utvikle konsepter, metoder og prototyper til beslutningstøtte ved oppgradering og reinvestering i vannkraftprosjekter. Dette er nyttig for kraftprodusentene, men også lønnsomt for samfunnet som helhet.

Kombinerer modellering med scenariostudier

Stokastiske prismodeller (modeller som tar høyde for usikkerhet) som inkluderer alle produkter i kraftmarkedet er nødvendig for å kunne simulere fremtidig drift, beregne inntekt og evaluere miljøkonsekvenser. Stokastisk modellering er typisk ikke brukt i høy-nivå scenariostudier, men det er viktig å inkludere når man gjøre detaljerte studier av individuelle vannkrattsystemer.

Det er ikke kjent i dag hvilke produkter man vil ha i fremtidens system, men man kan anta noen generiske produkter (for eksempel kapasitet/effekt, energi, korttids balansering) som hver har ulike priser. SINTEF fikk i 2017 innvilget et forskningsprosjekt, PriBas, som adresserer dette problemet fra et fundamentalt modelleringsperspektiv. Dette prosjektet vil gi viktig innspill til hele arbeidspakken, og spesielt WP3.1. 

Kontakt

Kontakt

Birger Mo

Birger Mo

Seniorforsker

E-post: Birger.Mo@sintef.no

Telefon: 930 86 693

Om prosjektet

Om prosjektet

WP3.1

Prosjektets tittel: Future market struktures and prices

Periode: 2016-2019

FoU-partnere: SINTEF, NTNU, NINA

Assosierte prosjekt: IBM - Integrated Balancing Markets in Hydropower Scheduling Methods, PRIBAS. e-highway2050.HydroBalance.