Miljørestriksjoner og usikkerhet - konsekvenser for inntekt

Miljørestriksjoner og usikkerhet - konsekvenser for inntekt

Miljørestriksjoner og usikkerhet - konsekvenser for inntekt

 

I fremtidens kraftmarkeder med hurtig og uventede endringer i kraftproduksjon fra vindkraft, solkraft og uregulert vannkraft, må vannkraftprodusenter tilpasse driftsmønstre til nye prissignaler og nye typer restriksjoner. I HydroCen skal vi teste nye metoder og verktøy for driftsplanlegging som inkluderer nye typer miljørestriksjoner.

Det framtidige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og vil omfatte en større andel av uregulerbar fornybar produksjon enn i dag. Denne utviklingen blir drevet av bl.a. et sterkere utbygd nett, miljømål satt av EU og beslutninger om nedbygging av kjernekraft.

For å fange opp virkningene av hurtige endringer i produksjons- og prisprofiler på vannverdier, kjøres produksjonsplanleggingsmodeller med lang- og mellomlang horisont med finere tidsoppløsning og med mer detaljert representasjon av det fysiske systemet.

Samtidig som kraftmarkedet er i endring, endres også restriksjonene knyttet til drift av vannkraftanlegg. Disse endringene kommer gjennom reviderte konsesjonskrav og implementeringen av EUs vanndirektiv.

Som følge av dette må vannkraftprodusenter tilpasse driftsplaner til nye markeds- og miljøforhold. For å få til dette best mulig er det behov for nye verktøy for beslutningsstøtte i driftsplanleggingen.

Stokastisk dual dynamisk programmering (SDDP) anses som den mest effektive og velegnede algoritmen for driftsplanlegging i komplekse vassdrag. SINTEF Energi forvalter og videreutvikler den SDDP-baserte modellen ProdRisk, og har utviklet flere forskningsprototyper basert på SDDP-algoritmen. Metodisk forskning innen WP3.4 vil primært basere seg på SDDP, og prototyper vil bli utviklet for å teste nye varianter av algoritmen på reelle datasett.

Flere av de vanligste typene miljørestriksjoner omfatter tilstandsavhengigheter som er krevende å inkludere i SDDP-algoritmen. Algoritmen krever konveksitet, og hovedutfordringen ligger derfor i å tilnærme ikke-konvekse sammenhenger som tilstandsavhengighetene fører med seg. Som et supplement til konvekse tilnærminger ønsker vi også å studere hvordan miljørestriksjonene kan representeres eksakt gjennom andre algoritmer, som f.eks. stokastisk dual dynamisk heltallsprogrammering (SDDiP).

Kontakt

Kontakt

Arild Helseth

Om prosjektet

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Environmental constraints and uncertainties – impact on revenues

Varighet: 2017-2024

FoU-partnere: SINTEF Energy, NTNU, NINA

assosierte prosjekt: IBM – Integrated Balancing Markets in Hydropower Scheduling Methods (KPN project, 2014-2018). MultiSHARM – Day-Ahead Bidding with Multiple Short-Term Markets (KPN project, 2015-2018)