Vannkraftressurser og flerbruksinteresser

Vannkraftressurser og flerbruksinteresser

Vannkraftressurser og flerbruksinteresser

 

Vannkraft er helt avhengig av tilgengeligheten av vann. All konkurrenede vannbruk er en potensiell risiko for kraftprodusentene. Derfor er det en forutsetning å ha egnede verktøy for å vurdere tilgjengeligheten av vann i alle ledd av planlegging og drift av kraftproduksjon.

I Norge er er den typiske avveiningen mellom miljøhensyn og kraftprodukson. I tillegg, kan magasinkapasitet utnyttes i ekstreme situasjoner som for eksempel flom og tørke. En ressurs for samfunnet som ofte blir oversett. Internasjonalt blir vanning, drikkevann og magasin utbygging lenger opp i vassdraget også en avveiing i forhold til kraftproduksjon.

Trenger verktøy som kan forutsi vann og etterspørsel

Vannbehovene varierer gjennom årstider, og det kan være store variasjoner fra år til år. Det betyr at at det er et stort behov for verktøy som kan vurdere tilgjengelighet og etterspørsel. Planlegging og drift av magasiner har nøkkelroller for vurdering av vannkraftressursene er det viktig med en tverrfaglig tilnærming til nye verktøy.

Denne arbeidsgruppen har som mål å tilpasse eksisterende verktøy til bruk for miljødesign, og for å vurdere vannkraftpotensial i komplekse vassdrag med flere interesser og ulike mål på ulike steder i det regulerte vassdraget.

Videre vil verktøy bli justert for å analysere hvilken effekt vannmagasiner kan ha for å redusere flom, flomrisiko og ødeleggelser på grunn av flom.

Helt konkret, vil denne arbeidsgruppen lage modeller basert på eksisterende verktøy for å:

  • Støtte analyser inenn miljødesign med mer presise, hydrologiske data
  • Bruke hydrologiske verktøy for å simulere effekten vannmagasiner har i flomdemping
  • Utvikle et verktøy for hydrologisk risikovurdering bastert på metoden Bayesiansk nettverk (en grafisk modell for sannsynlighet). Målet er å gi en vurdering av den hydrologiske risikoen (som input til risikoanalyse for investering) i vassdrag med konkurrende interesser for vannbruk

Kontakt

Kontakt

Tor Haakon Bakken

Lennart Hagen Schönfelder

Forskningsleder

E-post: lennart.schonfelder@sintef.no

Telefon: 968 75 157

Om prosjektet

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Water resources assessment tool

varighet: 2016-2023

FoU-partnere: SINTEF Energy, NTNU, SEI

Assosierte prosjekter: WP4, SusWater, EU Map4Solutions (proposal)