Anestesisykepleie

Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Anestesisykepleie

studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Kandidaten skal ha:
 • avansert kunnskap om personsentrert anestesisykepleie, anestesiologi og medisinsk behandling til pasienter med akutte, kritiske, kroniske og komplekse sykdomstilstander.
 • inngående kunnskap om relevant anatomi, fysiologi og patofysiologi.
 • avansert kunnskap om og forståelse for aktuelle kirurgiske og medisinske tilstander hos pasienter i anestesiavdelinger og kunne delta i gjennomføring av anestesisykepleie og anestesiologisk behandling i samsvar med Norsk Standard for anestesi.
 • avansert kunnskap om anestesipasienten, pårørende og helsepersonell sine opplevelser/erfaringer ved kritisk, kompleks og kronisk sykdom og etiske dilemmaer knyttet til dette.
 • kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt og kjønnsperspektiv.
 • inngående kunnskap om faktorer på individ-, gruppe- og systemnivå som kan påvirke pasientforløpet.
 • avansert kunnskap om samhandling på individ-, gruppe-, og organisasjonsnivå i anestesiavdeling.
 • inngående kunnskap om samarbeidende faggruppers tenkningsgrunnlag, for å forstå og reflektere over hvordan egne og andres handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeidet om anestesipasienten.
 • kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk.
 • inngående kunnskap om kompetanse- og kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og pasientsikkerhet relatert til pasienter som mottar anestesi eller som er akutt kritisk syk.

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:
 • utøve faglig forsvarlig anestesisykepleie i samsvar med Norsk Standard for anestesi, helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskapsgrunnlag, verdier og samfunnets forventninger.
 • gjennomføre observasjoner, monitorering og kliniske vurderinger ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi.
 • bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes.
 • opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der disse er truet.
 • utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser av å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling.
 • legge en personsentrert tilnærming til grunn for utøvelsen av klinisk sykepleie, og viser evne til etisk refleksjon.
 • kommunisere med og støtte anestesipasienten ut fra pasientens ressurser og forutsetninger.
 • samle inn, analysere, kritisk vurdere, dokumentere og formidle relevant informasjon om anestesipasienten på en presis måte.
 • dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling kan ta ansvar for å gjennomføre infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene.
 • ta ansvar for å bruke medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte.
 • identifisere og forebygge komplikasjoner som følge av behandling og/eller undersøkelse.
 • formidle ulike former for forsknings- og utviklingsarbeid.
 • analysere sitt samarbeid, og ut fra sin forståelse reflektere over hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer.
 • iverksette tiltak som stimulerer samarbeid, og kan endre samhandlingsmønstre om nødvendig.

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:
 • ivareta pasientperspektivet i omsorg og behandling.
 • ta beslutninger i komplekse og kritiske situasjoner og utøve ledelse i samsvar med yrkesetiske og juridiske retningslinjer.
 • samhandle og kritisk reflektere med involverte yrkesgrupper.
 • planlegge, gjennomføre og evaluere anestesisykepleie i et pasientsikkerhetsperspektiv.
 • kritisk vurdere egen kompetanse, lærings- og utviklingsbehov.
 • samarbeide i intra- og interprofesjonelle team.
 • formidle og anvende sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder gi situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere.
 • bidra til innovasjon, forskning og fagutvikling i klinisk praksis.
 • forholde seg kritisk og analytisk til forsknings- og utviklingsarbeid.