Årsmelding 2020 artikkel

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020 faner

Senter for omsorgsforskning sitt mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap for kommunale helse- og omsorgstjenester. Årsmeldingen er derfor delt inn i disse tre temaene pluss en lederartikkel som blant annet takker forntlinjearbeiderne. Her håper vi du finner interessant innhold som viser hvordan vi svarer på mandatet.

Collage

Annerledesåret

Koronapandemien og tiltakene preger alle deler av samfunnet vårt. Omsorgstjenestene er særlig berørt og har vist en fabelaktig evne til å omstille seg. De innførte tiltak og rigget seg for utbrudd samtidig som de tok imot pasienter fra sykehusene fordi intensivavdelingene skulle styrkes. De måtte tåle kritikk da de stengte ned tjenestetilbud og da de begrenset besøk utenfra for å holde smitten ute fra sykehjemmene.

Frontlinjearbeiderne, som i stor grad er kvinner, har balansert et betydelig arbeidspress med oppgaveforskyvninger, etableringer av nye rutiner og nytt utstyr, og stengte barnehager og skoler.

Vår egen arbeidssituasjon har ikke vært like krevende. Omstillingskostnadene har ikke på langt nær vært like store, selv om noen har blitt forsinket med prosjektene sine. Møteaktiviteten og samarbeidet mellom de fem sentrene for omsorgsforskning har vært høy og den har vært elektronisk. Blant annet har vi hatt to koronarelaterte prosjekter på oppdrag fra Helsedirektoratet og Koronakommisjonen, vi har deltatt i prosjektinitiativer til de ekstraordinære utlysningene i forskingsrådet og fått tilslag på søknader gjennom den ekstraordinære tildelingen.

Leve Hele Livet

Senter for omsorgsforskning har kommet tett på omsorgstjenestene gjennom oppdragene. Vi har fått høre hva de ansatte har opplevd når de har stått i krisehåndteringene lokalt og hvor forberedt de var på å møte pandemien. De har fortalt hvordan de har strukket potensialet til bristepunktet og hvilke konsekvenser de oppfatter at dette har hatt for kvaliteten på tjenestene og trivselen blant ansatte og pasienter.

Gjennom oppdraget vårt i kvalitetsreformen Leve Hele Livet får vi også mulighet til å bidra til forbedringer. Vi er partner i det nasjonale støtteapparatet til reformen sammen med Helsedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund. Våre viktigste oppgaver har vært å støtte og veilede regionalt støtteapparatet, særlig Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), når de har hatt behov for det, og delta i utvikling av veilednings- og støtteressurser.

Senter for omsorgsforskning som nasjonalt nettverk

Senter for omsorgsforskning er organisert som ett nasjonalt nettverk med fem regionale sentre. Det gjør at vi totalt sett blir mer effektive, og kan utøve kjerneaktivitetene våre på en bedre måte enn hva vi kunne gjort som enkeltstående regionale sentre. For å få ytterligere nytte av samarbeidet har vi gjennom flere år jobbet med å bygge fornuftige strukturer for ledelse og organisering av nettverksorganisasjonen.

Dette vil ledergruppen prioritere til neste år også. Vi skal fortsette å styrke nettverksidentiteten gjennom godt formidlingsarbeid og elektroniske nasjonale internmøter, og balansere dette med utvikling av regional kapasitet. Vi skal fortsette å bidra til omsorgstjenesteforskning som akademisk felt, men også utvikle vår egen kapasitet og kompetanse til å møte kommunene og USHT i deres veiledningsbehov i forbedringsarbeid, innovasjon og forskning. De faglige og forskningsetiske dilemmaer som dette vil kunne medføre skal vi håndtere gjennom åpne og konstruktive diskusjoner og gjennom dette demonstrere faglig og profesjonell integritet i forskningsarbeidet og formidlingsarbeidet.

Sissel Rødland Dalen

Digitalt sprang

Det går kanskje an å si at covid-19 pandemien gjorde det vanskeligere å samles, men enklere å samle. Med få fysiske møter og store digitale sprang har vi i hvert fall samlet mange hundre forsknings- og utviklingsprosjekter i Omsorgsbiblioteket.


Astrid Gramstad

Sju oppsummeringer av kunnskap

Omsorgsbiblioteket er Senter for omsorgsforskning sitt bibliotek på nett. Her samles dokumentasjon fra tusenvis av forsknings- og utviklingsprosjekter, mange av dem i fulltekst. Dessuten finner du grundige oppsummeringer av kunnskap skrevet av forskere på feltet.


Eldre kvinne

Leve hele livet

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Reformen ser særlig på fem tema: et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, og sammenheng i tjenester.

Silver linings

I began in my position as the research leader at Center for Care Research, University of Agder, in March 2020, just before the beginning of the pandemic in Norway. As I have seen with my research colleagues in the United States, the pandemic has brought many challenges, but also some silver linings to Senter for omsorgsforsknings ability to meet it´s mandate to conduct research and produce knowledge.


Utvalgte publikasjoner og prosjekter

Selv om koronapandemien stakk kjepper i hjulene for enkelte prosjekter, og gjorde det vanskelig med fysiske intervjuer, fokusgrupper og feltarbeid, har Senter for omsorgsforskning hatt et produktivt år i 2020. Her gir vi deg et lite innblikk i noen utvalgte artikler og prosjekter som er verd å merke seg. Fullstendig oversikt finner du på egne nettsider.


Alderspsykiatri og variasjon i kvalitet

Senter for omsorgsforskning publiserte to rapporter i 2020. Den ene har studert et pilotprosjekt om samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri og kommunale sykehjem, den andre variasjon i kvaliteten i omsorgstjenestene.

Nettverk av veiledere

Hvert senter for omsorgsforskning har utnevnt minst én veileder med ansvar for samarbeidet med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Gjennom disse veilederne tilbyr Senter for omsorgsforskning veiledning i forsknings- og utviklingsarbeid, utvikling av undervisnings- og kurstilbud, deltakelse i fag- og samarbeidsråd og bistand gjennom oppdragsvirksomhet og kunnskapsgrunnlag.


Videoressurs om prosessveiledning

Fram til nå har kommunene jobbet med planer og analyser av endring og utviklingsarbeidet. Nå har tiden kommet da kvalitetsreformen Leve hele livet skal omsettes til praksis. For å hjelpe til med implementeringen har Senter for omsorgsforskning laget åtte korte videoer om prosessveiledning.


Omsorgsforskning.no

Kommunikasjonsavdelingen til Senter for omsorgsforskning kan bidra med idéprosesser, strategiarbeid og kommunikasjonsarbeid som kan gi forskningen større og mer treffsikker innvirkning på samfunnsdebatten, politikkutformingen, praksisfeltet og allmennkunnskapen.


Omsorgsbiblioteket.no

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig.


Tidsskrift for omsorgsforskning

Tidsskrift for omsorgsforskning er et gratis tidsskrift med den ferskeste forskningen i form av vitenskapelige artikler og fagartikler på nett. Det er blant de mest leste tidsskriftene til Universitetsforlaget.


Massekommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen til Senter for omsorgsforskning kan være tilknyttet forskningsprosjekter fra begynnelse til slutt. Kommunikasjonsrådgiverne bidrar da med idéprosesser, strategiarbeid og kommunikasjonsarbeid som kan gi forskningen større og mer treffsikker innvirkning på samfunnsdebatten, politikkutformingen, praksisfeltet og allmennkunnskapen.


Den nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Den 7. nasjonale konferansen for omsorgsforskning ble avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien. Dette er en konferanse som Senter for omsorgsforskning tradisjonelt arrangerer annethvert år. Som erstatning arrangerer vi i 2021 en spennende webinarrekke med relevante og aktuelle temaer.


Arendalsuka

Arendalsuka blir omtalt som Norges største politiske møteplass. Dette er en årlig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunnsliv og næringsliv møter hverandre til debatt og politikkutforming. Senter for omsorgsforskning har siden 2017 vær representert under Arendalsuka med egne arrangementer og aktuelle debatter. I 2020 ble Arendalsuka avlyst på grunn av koronapandemien. I 2021 er Senter for omsorgsforskning representert, men uten egne arrangementer.