Om oss artikkel

Om oss

Senter for omsorgsforskning ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av St.meld nr. 25 (2005–2006) og er etablert ved Universitetet i Tromsø, Nord universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge, og NTNU på Gjøvik. De fem sentrene utgjør et nasjonalt nettverk som koordineres fra Gjøvik.

Praksisnær

Senter for omsorgsforskning skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Senteret har et særlig ansvar for samarbeid med og veiledning av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Senter for omsorgsforskning har knyttet til seg et panel av omlag 50 kommuner, såkalte omsorgsforskningskommuner, som sammen utgjør et representativt utvalg av norske kommuner.

Mandatet

Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Med å «samle kunnskap» mener vi at Senter for omsorgsforskning skal holde oversikt over relevant kunnskap innen fagfeltet, inkludert kunnskap om nye arbeidsmåter. Senteret skal samle, oppsummere og tilgjengeliggjøre kunnskapen blant annet gjennom Omsorgsbiblioteket. Med å «produsere kunnskap» mener vi å drive forskning, utviklingsarbeid, og innovasjonsarbeid innen hele fagfeltet. Og med «formidling av kunnskapen» mener vi å spre og gjøre kjent relevant kunnskap gjennom ulike medier slik at den blir til nytte for målgruppene våre.

Målgrupper

Målgruppene til Senter for omsorgsforskning er eksempelvis politikere i helse- og omsorgssektoren, prosjektledere som arbeider med helse- og omsorgsprosjekter i kommunen, ledere og ansatte innen helse- og omsorgstjenesten, ledere og studenter ved utdanningsinstitusjoner med helse- og omsorgsfag, ulike brukerorganisasjoner, sykepleiere og andre velferdsprofesjoner, samt andre forskningsmiljøer og akademia.

Ledende fagmiljø

Senter for omsorgsforskning skal være landets ledende fagmiljø på sitt felt, både når det gjelder forskning, kunnskapsoversikt, og formidling. Senteret skal også være en internasjonal aktør innenfor sitt område. Det skal drives praksisnær, tverrfaglig, og uavhengig forskning på, og for, helse- og omsorgssektoren.

Aktivitet

Senter for omsorgsforskning er geografisk plassert i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet, og Østlandet. Som ledd i et faglig fellesskap samarbeider sentrene om en nasjonal forskningskonferanse hvert annet år, felles deltakelse på Arendalsuka, en felles rapportserie, årlige seminarer, Omsorgsbiblioteket og Tidsskrift for omsorgsforskning.