Pircare artikkel

PriCare. Et prosjekt om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektet PriCare skal utvikle ny kunnskap om og innsikt i prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.

Prosjektsammendrag:

Gjennom det siste tiåret har de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge gjennomgått dramatiske endringer, med nye ansvarsområder, oppgaver, innhold og organisering. Kommunene har stor frihet til å utforme tjenester, noe som har ført til mange ulike tjenestemodeller. Å utvikle tjenester for befolkningen innen stramme rammer, gir store lokale prioriteringsutfordringer. I prosjektet PriCare er hovedmålet å utvikle kunnskap om og innsikt i hvordan helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner utformes. Vi skal spesielt undersøke dilemmaer og prioriteringsutfordringer og konsekvensene slike utfordringer har for helse- og omsorgstjenestene. Vi tar utgangspunkt i fire noder i våre analyser: tjenestetilbud (hvilke tjenester gis under hvilke betingelser), fordeling (hvordan tjenestene fordeles), levering (hvordan tjenestene leveres), og styring (hvordan tjenestene evalueres, vedlikeholdes og endres). Analysene vil bygge på registerdata, spørreskjema til norske kommuner og casestudier hvor vi kombinerer observasjoner, dokumentanalyse og intervjuer med politikere, helsepersonell, brukere av tjenestene og deres pårørende. Resultatene skal bidra til å kunne diskutere betydningen endringene har for grunnleggende verdier i vår velferdsstat; rettferdighet, likhet og universell tilgjengelighet. Et overordnet mål for prosjektet er å utvikle teoretiske og metodologiske tilnærminger som danner grunnlaget for kontinuerlige analyser av utviklingstrender i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi vil dra veksler på sterk brukerinvolvering gjennom alle faser og deler av prosjektet.

Publikasjoner i prosjektet:

Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes (2020) Towards specialised and differentiated long-term care services: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, Vol. 20, doi: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05647-y

Sogstad, Maren Kristine Raknes; Hellesø, Ragnhild; Skinner, Marianne Sundlisæter (2020) The Development of a New Care Service Landscape in Norway. Health Services Insights (HSI Journal), Vol. 13, doi: https://doi.org/10.1177/1178632920922221

Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (2020) Consequences of prioritisation within long-term care in Denmark, England and Norway: towards increasing inequalities and poorer quality of care? International Journal of Care and Caring, s. 1-19. doi: https://doi.org/10.1332/239788220X16025229321691

Ervik, Rune (2019) Policy Responses to Aging: Care Services for the Elderly in Norway. I: Tian-kui Jing, Stein Kuhnle, Yi Pan and Sheying Chen. Aging Welfare and Social Policy: China and the Nordic Countries in Comparative Perspective. Springer, s. 105-124, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-10895-3_7

Gautun, Heidi (2018) Prioriteringer i pleie- og omsorgssektoren Diskrimineres eldre? Tidsskrift for omsorgsforskning, Vol. 4 (2), s. 107-110, doi: https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-02-04

Førland, Oddvar (2018) Uunnværlig prioritering. Tidsskrift for omsorgsforskning, kronikk, Vol. 4 (2), s. 95-98, doi: https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-02-01

Hellesø, Ragnhild (2018) Hvem må ut? Tidsskrift for omsorgsforskning, intervju, Vol. 4 (2), doi: https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-02-02

Fagertun, Anette (2017) The anti-politics of healthcare and its blurring effercts on care work in Norway. International Practice Development Journal, Vol. 7, doi: https://doi.org/10.19043/ipdj.7SP.002

Kontaktperson:

Maren Sogstad, Førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning, øst
Telefon: 934 87 706
E-post: maren.sogstad@ntnu.no

Finansiering:

Norges Forskningsråd, 2017 - 2021