Pircare artikkel

PriCare. Eit prosjekt om prioriteringar i helse- og omsorgstenesta

Prosjektet PriCare skal utvikle ny kunnskap om og innsikt i prioriteringsutfordringar i helse- og omsorgstenestene i norske kommunar.

Prosjektsammendrag

Gjennom det siste tiåret har dei kommunale helse- og omsorgstenestene i Noreg gjennomgått dramatiske endringar, med nye ansvarsområde, oppgåver, innhald og organisering. Kommunane har stor fridom til å forme tenester, noko som har ført til mange ulike tenestemodellar. Å utvikle tenester for befolkninga innan stramme rammer, gjev store lokale prioriteringsutfordringar. I prosjektet PriCare er hovudmålet å utvikle kunnskap om og innsikt i korleis helse- og omsorgstenestene i norske kommunar vert forma. Vi skal særleg undersøke dilemma og prioriteringsutfordringar og konsekvensane slike utfordringar har for helse- og omsorgstenestene. Vi tek utgangspunkt i fire nodar i våre analysar: tenestetilbod (kva tenester vert gitt under kva vilkår), fordeling (korleis tenestene vert fordelt), levering (korleis tenestene vert levert), og styring (korleis tenestene vert evaluert, vedlikehaldne og endra). Analysane vil byggje på registerdata, spørjeskjema til norske kommunar og casestudier der vi kombinerer observasjonar, dokumentanalyse og intervju med politikarar, helsepersonell, brukarar av tenestene og deira pårørande. Resultata skal bidra til å kunne diskutere tydinga endringane har for grunnleggjande verdiar i vår velferdsstat; rettferd, likheit og universell tilgjenge. Eit overordna mål for prosjektet er å utvikle teoretiske og metodologiske tilnærmingar som legg grunnlaget for kontinuerlege analysar av utviklingstrendar i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Vi vil dra veksler på sterk brukarmedverknad gjennom alle fasar og delar av prosjektet.

Publikasjonar i prosjektet

Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes (2020) Mot spesialiserte og differensierte omsorgstenester: ein tverrsnittsstudie. BMC Health Services Research, Vol. 20, doi: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05647-y

Sogstad, Maren Kristine Raknes; Hellesø, Ragnhild; Skinner, Marianne Sundlisæter (2020) Utviklinga av ein ny omsorgstenestelandskap i Noreg. Health Services Insights (HSI Journal), Vol. 13, doi: https://doi.org/10.1177/1178632920922221

Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (2020) Konsekvensar av prioriteringar innanfor langtidsomsorg i Danmark, England og Noreg: mot auka ulikskap og dårlegare kvalitet på omsorg? International Journal of Care and Caring, s. 1-19. Doi: https://doi.org/10.1332/239788220X16025229321691

Ervik, Rune (2019) Politiske svar på eldrebølgen: Omsorgstenester for eldre i Noreg. I: Tian-kui Jing, Stein Kuhnle, Yi Pan and Sheying Chen. Aldring, velferd og sosialpolitikk: Kina og dei nordiske landa i samanliknande perspektiv. Springer, s. 105-124, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-10895-3_7

Gautun, Heidi (2018) Prioriteringar i pleie- og omsorgssektoren Diskrimineres eldre? Tidsskrift for omsorgsforsking, Vol. 4 (2), s. 107-110, doi: https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-02-04

Førland, Oddvar (2018) Uunnværlig prioritering. Tidsskrift for omsorgsforsking, kronikk, Vol. 4 (2), s. 95-98, doi: https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-02-01

Hellesø, Ragnhild (2018) Kven må ut? Tidsskrift for omsorgsforsking, intervju, Vol. 4 (2), doi: https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-02-02

Fagertun, Anette (2017) Helsevesenets anti-politikk og dens utydelige effekter på omsorgsarbeid i Noreg. International Practice Development Journal, Vol. 7, doi: https://doi.org/10.19043/ipdj.7SP.002

Kontaktperson

Maren Sogstad, Førsteamanuensis

Senter for omsorgsforsking, aust

E-post: maren.sogstad@ntnu.no

Telefon: 934 87 706

Finansiering:

Noregs Forskingsråd, 2017 – 2021