Pasientsikkerhet og ledertetthet

Rose Mari Olsen fra Senter for omsorgsforskning har ledet forskningsprosjetet

Pasientsikkerhet og ledertetthet

I en tredje oppdragsrunde for Helsedirektoratet om utelatt helse- og omsorgshjelp i norske sykehjem, setter forskningsgruppen denne gangen søkelyset på ledelse og pasientsikkerhet. Den ferske forskningsrapporten avdekker lav ledertetthet i sykehjem sammenliknet med andre sektorer, samt varierende opplevelser av sikkerhets- og teamarbeidsklima blant ansatte.

Klikk her for å lese rapporten.

Lavere ledertetthet i sykehjem enn andre sektorer

Med nasjonale tall fra Register for lønns- og personalopplysninger om ansatte i kommunal sektor avslører rapporten at sykehjem har betydelig lavere ledertetthet sammenlignet med barnehager og grunnskoler. Mens det i gjennomsnitt er 24 medarbeidere pr. leder i sykehjem, er tallene henholdsvis 14 og 2 i grunnskoler og barnehager.

Varierende opplevelser av pasientsikkerhetskultur

Resultater fra spørreundersøkelsen i 40 sykehjem indikerer varierende opplevelser av pasientsikkerhetskultur blant pleiefaglig ansatte. Lav skår på sikkerhetsklima og teamarbeidsklima vises å være knyttet til hyppigere rapporterte tilfeller av utelatte helse- og omsorgsoppgaver.

- Det er de yngste ansatte og de med 3–5 års erfaring fra helsetjenesten som rapporterer lavere skår på både teamarbeids- og sikkerhetsklima. Ansatte som har arbeidet lengre i tjenesten rapporterer oftere utelatte helse- og omsorgsoppgaver, spesielt gjelder dette oppgaver knyttet til psykososial omsorg, forteller professor Rose Mari Olsen som har ledet forskningsprosjektet. 

Rammebetingelser, lederstrategier og -utfordringer

Forskergruppa intervjuet femten mellomledere om hva de mener fremmer og hemmer mulighetene for å bygge en kultur for åpenhet og læring i sykehjem. Disse intervjuene viste at mellomlederne hadde en tydelig ambisjon om å være tett på egne medarbeidere og å etablere fellesrom for refleksjon og læring.

– Ifølge lederne var dette viktig for å være tilstrekkelig informert om hendelser og praksis, og til å ha tilstrekkelig kunnskap om avdelingskulturen. Det hjalp dem også til å styrke den faglige refleksjonen blant ansatte, skape arenaer for deling av kunnskap, minne om viktigheten av å melde avvik, og til å kunne gi individuell støtte og veiledning, sier Rose Mari Olsen.

Evner til å prioritere tiden riktig, bevissthet om å gjøre seg tilgjengelig for de ansatte, personalets sammensetning samt det å ha en stabil personalgruppe med fast ansatte, ble vektlagt som betydningsfullt for å kunne lykkes med disse strategiene. Motsatt ble mangel på tid, for mye ansvar, signal om nedskjæringer og omorganiseringer, ekstraordinære situasjoner, personalets travelhet, vikarbruk og turnusordninger trukket frem som forhold som vanskeliggjorde slike strategier for å skape en kultur for åpenhet og læring.

I intervjuene ble det kommunisert frustrasjon og oppgitthet over hvordan utfordrende rammebetingelser knyttet til oppgaver, økonomi, travelhet, stabilitet og tilgang på kompetanse i personalgruppa, vanskeliggjorde ønsket om å være tett på ansatte og avdelingshverdagen og å skape fellesrom for refleksjon, diskusjon og læring.

Rammebetingelsene fremstår slik som svært viktige for at mellomlederne skulle kunne lykkes i dette arbeidet med å fremme åpenhet og læring. Det samme gjør avdelingskulturen, skriver forskerne fra Senter for omsorgsforskning i rapporten. 

Konklusjoner og betraktninger

Sammenlignet med tidligere studier, viser rapporten at de ansatte i sykehjemmene skårer noe lavere på pasientsikkerhetskultur, noe som potensielt kan påvirke kvaliteten på pasientomsorgen. Funnene indikerer at det er behov for økt fokus på kompetanse, bemanning og tydelig faglig ledelse for å forbedre pasientsikkerhetskulturen i norske sykehjem.

Forskerne advarer mot negative konsekvenser av lav ledertetthet i sykehjem og argumenterer for at lederfunksjoner, spesielt på det faglige området, bør styrkes. Med funnene fra denne rapporten blir det tydelig at en revisjon av lederfunksjoner og økt fokus på pasientsikkerhet er nødvendig for å trygge helse- og omsorgshjelpen for sykehjemsbeboere.

Se for øvrig to debattinnlegg skrevet på basis av denne undersøkelsen:

Aftenposten 06.05.24: Hvorfor er det få ledere på sykehjemmene?

Kommunal Rapport 29.05.24: Ledelse i sykehjem er nedprioritert