Leve hele livet

Leve hele livet

Leve hele livet. Et prosjekt angående kvalitetsreformen for eldre.

Senter for omsorgsforskning (SOF) er partner i det nasjonale støtteapparatet til Leve hele livet. Der inngår vi sammen med Helsedirektoratet (HDIR) og Kommunenes Sentralforbund (KS). Senter for omsorgsforskning består av fem regionale sentre som i felleskap svarer på oppdraget gitt av Helsedirektoratet. I oppdraget skal Senter for omsorgsforskning formidle eksisterende kunnskap om reformens hovedområder:

  • Et aldersvennlig Norge
  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng i overganger
  • Styring og ledelse, kvalitet og innovasjon

Kunnskapen skal brukes av det regionale støtteapparatet, særlig Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Utviklingssentrene veileder kommunene i lokalt endrings- og forbedringsarbeid, og Senter for omsorgsforskning vil bistå det regionale støtteapparatet i deres veiledningsarbeid.

Senter for omsorgsforskning har en prosessuell tilnærming til den overordnede støttefunksjonen mot det regionale støtteapparatet. Det vil si at det ikke er Senter for omsorgsforskning sin oppgave å tilby veiledning til utvikling av lokalt planarbeid i kommunene. Senter for omsorgsforskning sin oppgave er skaffe til veie kunnskapen, og å bistå utviklingssentrene med å finne mulige fremgangsmåter.

Prosjektet utføres på oppdrag for Helsedirektoratet med en foreløpig prosjektperiode på to år, fra januar 2019 til januar 2021. Kunnkapsoppsummeringer skrives på hvert av de fem sentrene for omsorgsforskning.

Frode F. Jacobsen er ansvarlig for oppsummeringen om et aldersvennlig Norge, Marianne Eliassen er ansvarlig for oppsummeringen om aktivitet og fellesskap, Line Melby har ansvaret for oppsummeringen om mat og måltider, Betty-Ann Solvoll er ansvarlig for oppsummeringen om Helsehjelp, Terje Emil Fredwall har ansvaret for oppsummeringen om sammenheng i overganger, mens Kathrine Cappelen, Siri Andreassen Devik, Nina Beate Andfossen, Liv Jorun Solstad og Trude Hartvigsen er sammen om ansvaret for oppsummeringen om styring og ledelse, kvalitet og innovasjon. Karianne Orderdalen har prosjektledelsen sammen med Aud Obstfelder.

Kontaktperson:

Aud Obstfelder, Professor
Senter for omsorgsforskning, øst
Telefon: 952 46 791
E-post: aud.obstfelder@ntnu.no

Finansiering:

Norges Forskningsråd, 2019 - 2021