ISP artikkel

ISP. Et prosjekt for å utvikle feltet tjenesteforskning

ISP står for ‘Institutional Strategic Project’ eller Institusjonsforankret Strategisk Prosjekt.

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet vil bidra til å utvikle tjenesteforskning som fagområde gjennom en tverrfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, modellert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velferdsstaten. Vi fokuserer mer spesifikt på hvordan sosiale og strukturelle dynamikker skaper vilkår for helse og velferdstjenestene og identifiserer forhold som har potensiale til å fremme bærekraftige offentlige tjenester og hemme det som kan anses som uønskede variasjoner relatert til tjenesteutvikling og tjenestesamhandling. Prosjektet er situert i et av nåtidens paradokser som representerer en samfunnsutfordring for alle Europeiske stater. På den ene siden så er det behov for å kutte i offentlige utgifter på grunn av reduserte offentlige inntekter i kombinasjon med eksisterende ‘nøysomhetspolitikk’, men på den andre siden så øker behovet for offentlige tjenester på grunn av sosiale endringer som følger av blant annet den globale nedgangen i arbeid, økt migrasjon og en aldrende befolkning.

I Norge er det en bred politisk enighet om at grunnleggende velferdstjenester skal være det offentliges ansvar og at borgere skal ha universell tilgang til tjenester av lik kvalitet. Dette legger et stort press på de som skal levere tjenester. Helse- og omsorgssektoren er en av sektorene som utgjør det institusjonelle landskapet i Norge. Primærhelsetjenestene er desentraliserte, eller kommunegjorte, og kommunene kan derfor sies å utgjøre den institusjonelle ryggraden i staten. Denne ‘ryggraden’, eller mer spesifikt de kommunale helse og omsorgstjenestene, er vårt startpunkt i prosjektet. Men, vi er også opptatt av relasjonen mellom kommunale sektorer og tjenester og spesialisthelsetjenesten, av den større institusjonell konteksten og av maktforhold som former kommunenes prioriteringer og vektlegging av tjenestesamhandling. Vårt forskningsfokus i våre fire arbeidspakker dekker derfor samlet sett en rekke forhold som vil gi oss ny kunnskap om tjenestesamhandling og faktorer som enten fremmer eller hemmer kommunal variasjon i dette. Disse inkluderer; a) det å undersøke vilkårene for å utvikle bærekraftige tjenester, b) arbeidet som produserer tjenester og de systemene arbeidet er omkranset av, c) organiseringen og styringen av kommunale tjenester, d) kommunal og nasjonal praktikk og politikk rundt tjenestesamhandling, og e) lokale, nasjonale og internasjonale policy-trender i helse- og omsorgsfeltet og hvordan slike trender ‘reiser’.

Prosjektet er femårig og ledes av Senter for Omsorgsforskning (SOF), vest, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Prosjektet har fem nasjonale partnere - SOF øst, sør, midt, nord og NORCE samfunn, og fire internasjonale partnere - University of California San Fransisco, Aarhus Universitetet, Mittuniversitetet Sverige og Netherlands Research Institute for Healhservices Research.

Prosjektleder:

Anette Fagertun, Førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning, vest
Telefon: 55 58 58 49
E-post: anette.fagertun@hvl.no

Finansiering:

Norges Forskningsråd, 2019 - 2024