Mini-prosjekt: Å forstå utfordringene som IT-studenter møter når de lærer empirisk forskningsmetodikk 

Mini-prosjekt: Å forstå utfordringene som IT-studenter møter når de lærer empirisk forskningsmetodikk 

Syed Sajid H. Shah ved NTNU har gjennomført et prosjekt med utgangspunkt i kurset IT3010: Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering. Kurset gir en aktiv læringsopplevelse innen empirisk forskning for informatikk- og datastudenter. Studentene starter med et praktisk problem, leser den nyeste forskningen om emnet, og utvikler et konseptuelt rammeverk som de bruker for å stille forskningsspørsmål. De prøver å svare på forskningsspørsmålene ved å samle og analysere empiri. Funnene blir presentert i en vitenskapelig artikkel samtidig som studentene også gjennomfører fagfellevurdering av andres artikler. 

Gjennom prosjektet ønsket Sajid å se nærmere på hvilke forhold ved emnet som studenter opplevde som utfordrende. Sajid kartla litteraturen og identifiserte terskelbegreper som elevene møter når de lærer om empiriske forskningsmetoder. Deretter ble disse terskelbegrepene benyttet til å analysere studentenes læringserfaring i kurset. Som følge av prosjektet ønsket Sajid å sette fokus på hvordan kurset i framtiden kan tilpasses for å imøtekomme de utfordringene studentene opplevde.  

Bakgrunn for prosjektet:  

Motivasjonen for prosjektet bunnet i Sajids oppfatning av hvordan fagfolk innenfor IT-bransjen går fram for å løse empiriske problemer. Han opplever at problemløsningsprosessen ofte baserer seg på Google-søk, der programvareutviklere forsøker å benytte og tilpasse den første koden de finner på forumssider som for eksempel StackOverflow. Sajid ønsket derimot å styrke fokuset på dypere kunnskap og forståelse gjennom å forbedre IT-studentenes opplæring innenfor forskningsforståelse og -metodikk.  

Studentrefleksjon:  

Mot slutten av IT3010-kurset leverte studentene en refleksjonsrapport som omhandlet deres læringserfaring gjennom semesteret. I tillegg til å analysere disse rapportene gjennomførte Sajid intervjuer med studentene for å bedre forstå deres perspektiver. Sajid fant ut at det å utvikle et konseptuelt rammeverk var spesielt utfordrende for studentene. I tillegg erfarer han at mange andre terskelbegreper kan ha sammenheng med det teoretiske rammeverket. 

Exciteds rolle i prosjektet: 

For Sajid har Excited vært en svært avgjørende medspiller i prosjektgjennomføringen. Han beskriver Excited som en avgjørende døråpner for tidlig forskning. Utover økonomisk støtte, framhever også Sajid tilgangen på en plattform for deling av ideer, resultater og metoder. Ifølge Sajid har arenaer Excited har stått for bidratt til at funn i forskningen har blitt presentert på en måte som har fått fram forhold utover hva som er av ren akademisk interesse.  

Fremtidige anvendelser:  

Resultatene fra prosjektet har tydelige anvendelser tilknyttet forbedring og videreutvikling av IT3010-kurset for å imøtekomme studentenes behov. I tillegg til dette ser Sajid stor overføringsverdi i prosjektet. Han mener at metodene og tilnærmingene som er brukt vil være relevante for andre kurs, spesielt med tanke på å bruke refleksjonsrappoter som et verktøy for å forstå hva studenter streber med.  

 

 

Mini-prosjekt: Dynamiske og forgreinede videoer i matematikkundervisning

Mini-prosjekt: Dynamiske og forgreinede videoer i matematikkundervisning 

 

Prosjektleder Tonje Jin, med sin bakgrunn som matematiker med solid erfaring innen digitale medier, har utviklet et prosjekt som fokuserer på undervisningsvideoer i matematiske fag. Disse videoene sikter mot å ta hensyn til studenters varierende bakgrunnskunnskaper. Et sentralt aspekt er studenters mulighet til å stille spørsmål ved å klikke på en infoknapp i videovinduet. Ideen er at dette gir opplevelse av direkte interaksjon med den som foreleser. Når spørsmålene blir stilt er det som om foreleseren faktisk mottar og besvarer studentenes spørsmål i sanntid. Videoene kan variere fra 8 til 30 minutter, avhengig av studentenes behov. 

Bakgrunn for prosjektet 

Tonje har engasjert seg i lignende prosjekter i over ti år. Hun opplever at mer skreddersydd undervisning er trenden for framtidens utdanning. Hennes lidenskap for emnet samt et sterkt ønske om å lage godt opplegg tilpasset matematisk undervisning var avgjørende motivasjonsfaktorer for at prosjektet så dagens lys. 

Bidrag til læring, forståelse og studenttilfredshet 

Prosjektet har blitt implementert i emnet Matematiske metoder 2 og tilbakemeldingene fra studenter har vært veldig positive. Studentene fikk komme med innspill på hvilke temaer de ønsket ekstra ressurser innenfor. Spesielt de temaene som oppleves som utfordrende ble vektlagt, og videoene fikk på den måten bidra til økt forståelse, mestring og engasjement blant studentene. Studentene uttrykker at de føler de forstår det som blir gjennomgått, og at innholdet er godt tilpasset deres ønsker.  

Exciteds betydning for prosjektet 

Fra Tonje framkommer det at Excited har vært en viktig støttespiller for prosjektet. Den økonomiske støtten har vært en mulighetsskaper gjennom å sikre nødvendig utstyr og midler. Samtidig har Excited bidratt gjennom arenaer der drøfting og samtaler rundt prosjektet og liknende initiativer har stått i fokus. Tonje presiserer at hun har opplevd Excited som avgjørende for å kickstarte prosjektet. 

Anvendelse av prosjektresultater 

Tonje forteller at hun hvert år mottar spørsmål om hvorfor ikke flere benytter seg av samme metode i undervisningen. Hun tror at dette konseptet kan tilpasses andre kurs og fagområder med stor suksess. Samtidig anerkjenner hun at metoden er tidkrevende å sette ut i livet. Det kreves forøvrig også en viss kompetanse innenfor digitale medier for å beherske det å kunne lage slike videoer på en virkningsfull måte. Selv påpeker Tonje at dette bare er begynnelsen av prosjektet. Videreutvikling av prosjektet samt ytterligere datainnsamling, forskning og innsamling av tilbakemeldinger står for døren. 

 

 

Gjør Forskningen Levende: Infografikkens Rolle for Studenter

Gjør Forskningen Levende: Infografikkens Rolle for Studenter 

 

Oddlaug Lindgaard har sammen med Line Kolås og Ninni Rotmo Olsen ved Nord Universitet gjennomført et prosjekt som fokuserer på bruk av infografikk i studentenes forskningsarbeid. Bakgrunnen for prosjektet er at IT-studenter er dyktige til å samle inn data, men ofte støter på utfordringer når det kommer til å analysere data de har samlet inn. Gjennom å introdusere studentene for tilnærminger til visuell representasjon søker prosjektet å gjøre analysedelen mer tilgjengelig og forståelig for studentene. Vi har intervjuet Oddlaug for å få et dypere innblikk i prosjektet: 

 

Motivasjonen for prosjektet 

Line har gjennom veiledning av bachelor- og masterstudenter sett behovet for å styrke IT-studentenes analytiske ferdigheter og fant at visualisering kan være en nøkkel. Med støtte Katie A. Lineer, som underviser i visualisering, ble det gjennomført flere workshops hvor fokuset var på hvordan man kan bruke infografikk som et verktøy/metode for studentforskning. Opplegget har så langt bare blitt prøvd ut på IT-studenter, men det er naturlig å tro at det også kan ha effekt for studenter fra andre fagområder. 

 

Læringsutbytte 

Oddlaug forteller at flere av studentene som deltok i prosjektet fikk seg en aha-opplevelse i at man kan gjøre oppgavene mer visuelle. I arbeidet med å lage gode visualiseringer har de samtidig måttet jobbe iterativt og dermed opplever mange å ha fått en større klarhet i prosjektet. Tilbakemeldingene fra studentene er positive, og det er tydelig at det enkelte studenter er tydelig på at arbeid med infografikk har hatt en effekt. Gjennom prosjektet har det også blitt utviklet et undervisningsopplegg med ni ulike øvelser for bruk av infografikk. Ideen er å benytte undervisningsopplegget for senere kull og gjøre det obligatorisk slik at flest mulig blir introdusert for tilnærmingen. 

 

Bidraget fra Excited 

Uten støtten fra Excited ville ikke prosjektet vært gjennomført. Økonomisk støtte fra Excited gjorde det mulig å få inn eksterne eksperter som KatieKaty for å forbedre prosjektet. Excited blir sett på som en viktig partner for fremtidige prosjekter, og er gull verdt for å gi undervisere muligheten til å utvikle og forbedre undervisningen de tilbyr, forteller Oddlaug. 

Brobygger mellom IT og bærekraft

Brobygger mellom IT og bærekraft 

 

Simone Mora ved NTNU og MIT har sammen med Sanjana Paul ved MIT og Åse Håtveit ved NTNU gjennomført en workshop som fokuserer på bærekraft ved hjelp av programmering. Målet for workshopen var å gjøre IT-studenter kjent med miljødata og anvende disse kunnskapene til å utvikle applikasjoner for bærekraftige atferd. Vi tok en prat med Simone og Åse for å forstå mer om prosjektet: 

 

Motivasjon 

"Vi innså at det er viktig å introdusere IT-studenter til bærekraft, men det kan være utfordrende gitt feltets kompleksitet og brede applikasjonsområde. Ved å kombinere koding med miljøvitenskap, ønsket vi å skape en bro mellom de to fagfeltene. Gjennom workshopen får studentene en dypere forståelse for miljødata og hvordan de kan bruke programmering for å adressere reelle bærekraftsutfordringer."

 

Praktisk erfaring og dypere forståelse 

"Flere studenter har uttrykt at de nå ser hvordan IT kan spille en viktig rolle i å gjøre verden mer bærekraftig. Ved å jobbe med ekte data og lage applikasjoner, har de fått praktisk erfaring som de kan ta med seg i fremtiden. Workshopen har gitt dem ferdigheter ikke bare innenfor programmering, men også i å tolke og forstå miljødata på en dypere måte." 

 

Excited for Excited 

"Excited har bidratt med mye. De har blant annet tilrettelagt for gode diskusjoner med kompetente ansatte på feltet gjennom arrangementer og møter. Samtidig har de finansiert å få workshopen til NTNU og lagt fundamentet for et godt samarbeid med Trondheim Kommune."
Simone forteller at han setter pris på at Excited ikke bare støtter lokale enkeltprosjekter, men også bidrar inn mot større internasjonale prosjekter. 

 

E-portfolio

Artikkel om et intervju med Excited-stipendiaten Hege Annette Olstad: E-portefølje for helhetlig læring og refleksjon

skrevet av Guttorm Sindre

Les artikkelen her

1. april, 2022

Disputas om formativ vurdering

Gabrielle Hansen

Reportasje med tittelen: Disputas om formativ vurdering

skrevet av Guttorm Sindre

Les artikkelen her

21. juni, 2022

GameLab

Artikkel om GameLab - Innovative læringsaktiviteter i prosjektfag

skrevet av Robin Isfold Munkvold, Førsteamanuensis ved Spill og Opplevelsesteknologi, Fakultet for Samfunnsvitenskap fra Nord universitet

Les artikkelen her

20. juni, 2022

Digital assessment

Artikkel: Doktorgrad om interoperabilitet og akademisk integritet relatert til digital vurdering

skrevet av Guttorm Sindre

Les artikkelen her

1. april, 2022

Samarbeidspartnere

Partnere