Excited Miniprosjekter 2023

Excited Miniprosjekter 2023

Miniprosjekter gjennomført i samarbeid med Excited 2023

Kontaktperson: Ali Shariq Imran 

E-post: ali.imran@ntnu.no

Telefon: +47 611 35 298 

 

Et verktøy for tilbakemeldingsvurdering for å forbedre kurslevering

Gjennom støtte fra NTNU Excited har Ali Imran drevet et forskningsprosjekt for å fasilitere effektive tilbakemeldinger og dermed styrke fagkvaliteten.  

Prosjektet gikk ut på å bygge en webapplikasjon som imøtekommer utfordringene med å få tilbakemeldinger fra studenter. Dette ble gjort gjennom å fasilitere for enkle, smidige tilbakemeldinger. I plattformen kan undervisere be om tilbakemeldinger etter spesifikke hendelser samt benytte seg av teknikker for sentimentanalyse for å løpende holde oversikt og få innsikt i studentenes opplevelse av faget.  

Prosjektet inneholder tre hovedelementer; Applikasjonen som lar studentene gi tilbakemeldinger, integrasjon av sentimentanaylse som tilrettelegger for sanntidsevaluering av tilbakemeldingene og et dashbord slik at faglærere kan holde oversikt gjennom datadrevne visualiseringer. Verktøyet skal gjennom høstsemesteret på NTNU bli testet ut i en rekke forskjellige fag og applikasjonsområder. Om suksessfullt vil det kunne bli et verktøy til stor nytte både lokalt på NTNU, men også for andre universiteter og undervisningsområder. 

 

Kontaktperson: Tonje Jin

E-post: tonje.jin@ntnu.no

Telefon: +47 611 35 235 

 

Matematikkvideoforelesninger tilpasset studenters forkunnskaper

Å lære matematikk digitalt er krevende og spesielt innenfor STEM-utdanning. Tonje Jin har gjennom et prosjekt finansiert av Excited utforsket et læringsformat hvor studenter opplever sanntidsforelesninger tilpasset egne forkunnskaper. I forelesningene har studentene mulighet for å stille spørsmål og få svar gjennom dynamiske forgrenede videoer. 

Videoene ble introdusert for ingeniørstudenter i Lineær Algebra på NTNU våren 2023. Tilbakemeldingene fra studentene var svært positive, og de dynamiske videoene oppleves å gi en mer sømløs undervisningsopplevelse. I tillegg til å hensynta ulike forkunnskaper gir også videoformatet rom for at studenter som normalt sett ikke tør å stille spørsmål kan få den nødvendige oppfølgningen de trenger. Fremover skal det hentes mer data på effekten av videoformatet, både blant STEM og økonomistudenter, og man skal ikke se bort i fra at dynamiske forgrenede videoer er fremtiden innenfor digital undervisning. 

Kontaktperson:  Simone Mora

E-post: simone.mora@ntnu.no

 

Kodeverksted for å takle bærekraftsutfordringer med data

I en tid der bærekraft blir stadig mer fremtredende, står IT-utdanningsprogrammer overfor utfordringen med å innlemme dette tverrfaglige emnet i deres pensum. Med støtte fra NTNU Excited, tok Simone Mora og hans team et dypdykk inn i denne utfordringen. Løsningen de kom frem til var en hands-on kodingsaktivitet som gir IT-studenter førstehåndserfaring med å jobbe med ekte miljødata fra Trondheim. Dette inkluderte forhold som luftkvalitet, temperatur og støy. Ved å bygge videre på et Open Source-prosjekt fra MIT og bruke data fra Trondheim kommune, gir aktiviteten en virkelighetsnær læringsopplevelse. 

Resultatene av prosjektet spenner fra Python-kodingsutfordringer til en workshop-protokoll og fasilitatorguide. Etter å ha mottatt positive tilbakemeldinger våren 2023, ser framtiden lovende ut for denne tilnærmingen. Med videre utvikling og finjustering, har denne metoden potensiale til å bli standarden for bærekraftig undervisning innen IT ved NTNU og muligens ved andre institusjoner.  

Kontaktperson: Jostein Engesmo

E-post: jostein.engesmo@ntnu.no

Telefon: +47 734 12 647

 

Emosjonell bevissthet

I en tid hvor digitalisering spiller en stadig viktigere rolle i studenters læring, utforsket Jostein Engesmo sammen med Fay Giæver og Niki Panteli emosjonell bevissthet gjennom digitale verktøy for å fremme bedre studievaner. Ved hjelp av smartklokker og applikasjoner, kunne studentene dypdykke inn i sine studievaner, lære å håndtere forstyrrelser, og forbedre deres generelle læringserfaring. 

De innhentede dataene viste hvordan studenters daglige valg, som søvn og bruk av digitale enheter, direkte påvirket deres læringsopplevelser. Basert på tilbakemeldinger fra deltakende studenter, ser det ut til at bevisstheten rundt disse vanene kan føre til mer meningsfylt og effektiv læring. 

Kontaktperson: Damiano Varagnolo

E-post:  damiano.varagnolo@ntnu.no

Telefon: +47 481 28 922

 

Fremme gjenbruk av høykvalitets vurderingsmateriale blant lærere

Med støtte fra Excited har Damiano Varagnolo bidratt til en mer bærekraftig IT-utdanning. Den egenutviklede portalen https://faceit.pythonanywhere.com/ fremmer gjenbruk av evalueringsmateriale for lærere og forenkler selvevaluering for studenter. Finansieringen fra Excited har muliggjort forbedringer i hvordan spørsmål legges til og hentes fra portalen, og har også satt fokus på brukeropplevelsen for både studenter og undervisere gjennom eventer der brukerne har kunnet komme med feedback. 

Kontaktperson:  Tjerand Silde

E-post: tjerand.silde@ntnu.no

Telefon: +47 473  01 607

 

Utvikling og evaluering av praktisk kryptografitrening

Tjerand Silde har gjennom Excited fått støtte for å utvikle og teste materiale som skal brukes i et nytt kryptografifag på NTNU. Faget innebærer prosjektbasert læring og bruk av spesialisert maskinvare for å gjennomføre sidekanalangrep på krypto. Gjennom midlene bevilget fra Excited har Tjerand blant annet fått muligheten til å få hjelp fra studenter til å evaluere og gi tilbakemeldinger rundt det faglige innholdet, før det undervises for første gang. 

 

Kontaktperson:  Leonardo Montecchi

E-post:  leonardo.montecchi@ntnu.no

 

Fornye og forbedre TDT4165 - Programmeringsspråk

Leonardo Montecchis har ledet et prosjekt med formål å fornye "TDT4165-kurset for å skape større tilfredshet og engasjement blant studentene. Tidligere har faget vært basert på Oz/Mozart-miljøet, og faget led som en konsekvens av manglende oppdateringer og det oppsto frustrasjon blant studentene. Prosjektet fokuserte derfor først på å identifisere egnede, moderne programmeringsspråk for deretter å oppdatere undervisningsmaterialet. Teorikonsepter har blitt tilpasset de nye språkene og det har blitt arbeidet med å finne nye lærebøker. Prosjektet har resultert i et mer relevant, praktisk og engasjerende fag, med fokus på teoretisk robusthet og praktisk anvendelse. 

Kontaktperson: Helga Sigurðardóttir

E-post: helga.d.sigurdardottir@nord.no

Telefon:  +47 741 12 114

 

Nye undervisnings- og evalueringsmetoder i emnet Media og spill – historie og kultur

Helga D. Isfold Sigurdardottir ved Nord Universitet, har ledet et prosjekt for å transformere undervisnings og evalueringsmetodene i emnet Media og spill – historie og kultur. Prosjektet innebar introduksjonen av tre ulike ikke-digitale spillutviklingsoppgaver: Et quiz-spill, et brettspill og et rollespill, hver tilknyttet forskjellige moduler i faget. Formålet er å gi studentene praktisk erfaring med spillutvikling og en dypere forståelse for spillenes historie og kultur. Kurset, tidligere basert på skriftlige oppgaver og en hjemmeeksamen, tar nå i bruk spillutvikling som evalueringsmetode. Dette gir en mer realistisk opplevelse av spillutviklingsprosessen og bidar til økt motivasjon blant elevene. Midlene fra Excited har blant annet blitt brukt til å hyre inn studentassistenter til å gjennomføre workshops, koordinere med studentene og hjelpe til med evalueringen.  

Kontaktperson: Oddlaug Marie Lindgaard

E-post: oddlaug.m.lindgaard@nord.no

Telefon: +47 740 22 703

 

Aktiv bruk av infografikk i forskningsarbeid

Oddlaug Lindgaard, Line Kolås og Ninni Rotmo Olsen ved Nord Universitet har gjennomført et prosjekt som fremmer bruk av infografikk i IT-studenters forskningsarbeid, og adresserer utfordringer mange studenter opplever i møte med dataanalyse. Prosjektet, inspirert av Lines observasjoner om behovet for å forbedrede studentes analytiske ferdigheter, benyttet Katie A. Lineers ekspertise gjennom workshops. Tilnærmingen resulterte i at studentene utviklet en dypere forståelse og klarhet for sine prosjekter. Et undervisningsopplegg bestående av ni øvelser i infografikk ble utviklet, og er planlagt å benyttes som en del av fremtidig undervisning. Støtte fra Excited har gjort det mulig å hente kompetanse fra eksterne eksperter og legge til rette for pedagogiske initiativer. 

 

Et bilde som viser læringsmetoder brukt med infografikk
Infographics as analysis tool
​​
​​​​​​
Bilde som viser bruk av infografikk
Dataanalysis with use of infographics

Kontaktperson: Özlem Özgöbek

E-post: ozlem.ozgobek@ntnu.no

Telefon: +47 735 94 728

 

Forbedre læringsutbyttet fra TDT4215 - Anbefalingssystemer

Özlem Özgöbek har ledet et miniprosjekt med hensikt å forbedre læringsutbyttet i emnet Anbefalingssystemer, gjennom å inkludere bærekraftsprinsipper og oppdatere kursinnholdet i tråd med den raske utviklingen innen anbefalingssystemer. Fagfeltet blir stadig mer populært og har viktige samfunnsmessige konsekvenser, særlig innen underholdning, e-handel og utdanning. Ressurser fra Excited har blitt brukt til å ansette en undervisningsassistent for å revidere læringsmålene og forbedre gruppeprosjektet i faget, samt gjennomføre en vurdering av åpne kildekodeutviklingsverktøy.  

Kontaktperson: Adam Palmquist

E-post: adam.palmquist@nord.no

Telefon: +47 740 22 954

 

Revitalisering av Spilldesigndokumentasjon

Adam Palmquist har ledet et miniprosjekt med mål om å gi førsteårsstudentene ved Spill og Opplevelsesteknologi på Nord Univsersitet praktisk erfaring med spilldesigndokumentasjon ved bruk av verktøyet LOOPS. Forskning på spillutvikling viser at suksess avhenger av kontinuerlig spilltesting og en klar dokumentasjonsprosess. Gjennom prosjektet har førsteårsstudentene styrket forståelsen av teoretiske prinsipper i dokumentasjon gjennom praktisk anvendelse.  

Excited Miniprosjekter 2022

Excited Miniprosjekter 2022

Miniprosjekter gjennomført i samarbeid med Excited 2022

 

Kontaktperson: Babak A. Farshchian

E-post: babak.farshchian@ntnu.no

Telefon: +47 735 93 677

 

Identifisering av terskelbegreper I IT3010: Empiriske forskningsmetoder i IT og digitalisering 

Babak A. Farshchian har gjennom Excited fått støtte til å videreutvikle og  redesigne faget IT3010 - Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering. Mange studenter opplevde faget som krevende og tyr til å definere og løse overfladiske forskningsprosjekter og parafrasere eksisterende litteratur. Samtidig opplever studentene utfordringer med teamarbeid og tilbakemeldinger i faget. Gjennom støtten fra Excited har Babak gjennomført en kvalitativ studie ved bruk av terskelbegreper for å analysere faget. Dette som grunnlag for å videreutvikle emnet og gjøre at det får en sterke betydning for IT-studenter i deres arbeid med kompliserte problemstillinger. 

 

Kontaktperson: Frank Alexander Kraemer

E-post: kraemer@ntnu.no 

 

Et digital verktøy for studentrefleksjon og tilbakemelding fra faglærer 

Som et av Excited sine miniprosjekter har Frank Kraemer ledet forbedringen av et refleksjonsverktøy for studenter. Verktøyet benyttes av faglærere og Kraemer som et ledd i å best mulig forstå studentens fagopplevelse. Verktøyet lar studentassistenter i fagene sortere og filtrere tilbakemeldinger slik at faglærer får med seg den aller viktigste informasjonen og kan tilpasse undervisningen deretter. Verktøyet har tidligere vært implementert i Microsoft Automation, Forms og gjennom manuelle overføringer. Fokuset for prosjektet har derfor vært å bygge et automatisert verktøy som tar hånd om hele prosessen og samtidig tilgjengeliggjør verktøyet for flere faglærere gjennom å være open-source og hostet på en enkel server.  

 

Kontaktperson: Robin T. Bye

E-post: robin.t.bye@ntnu.no

Telefon: +47 701 61 549

 

Bærekraftige og betydningsfulle investeringer i IoT-teknologi som fremmer læring 

Robin T. Bye har ledet et miniprosjekt der man har utforsket ulike IoT teknologier, for å etablere hvilke som er best egnet for bruk i faget AIS2103 IoT and Network Programming. Gjennom prosjektet reduserer man risikoen for feilinvesteringer når utstyret skal skaleres til å dekke mer enn 50 studenter i faget. Prosjektet ble gjennomført av studentassistenter under rådgivning og ga verdifullt læringsutbytte innenfor cyber-sikkerhet og IoT. Samtidig kan resultatene bli benyttet inn mot lignende fag og dermed bidra til å styrke universitetets fokus og kompetanse innenfor fagfeltet.  

 

Kontaktperson: Trond Aalberg

E-post: trond.aalberg@ntnu.no

Telefon: +47 735 97 952

 

Ekstern tilbakemelding av prosjektarbeid som underveisvurdering i IT2810 Webutvikling 

Ved hjelp av støtte fra Excited har emnet IT2810 Webutvikling ved NTNU, tatt skritt for å styrke evalueringsarbeidet og koblingen mot næringslivet.  

Med rundt 200 deltagende studenter årlig, er det krevende å gi gode og presise tilbakemeldinger. Løsningen har vært å engasjere eksterne aktører for å evaluere studentenes arbeid. Unikt for prosjektet er mengdeproblematikken og fokus på hvordan eksterne evalueringer kan integreres i utviklingsprosessen. Den direkte koblingen mellom akademia og industripraksis gir også rom for nye vinklinger og en styrket opplevelse av relevans for studentene.  

 

 

Kontaktperson: Greg Curda

E-post: gregory.j.curda@nord.no

Telefon: +47 741 12 016

 

Profesjonalisering av studenters lydredigeringsverktøy 

Gjennom støtte fra NTNU Excited har Greg Curda gjennomført et prosjekt som rettet seg mot å forbedre lydkvaliteten i studentprosjekter innenfor retningene Film og TV, CGA og Animasjon, samt Spill og teknologi.  

Kjernen i prosjektet var å gi studenter tilgang til profesjonelle «tilleggsverktøy» som bruker kunstig intelligens for å effektivisere lydredigering, spesielt dialogspor. Motivasjonen bak prosjektet var bunnet blant annet i at slike verktøy, som ofte er utenfor studenters rekkevidde, hadde potensiale til å styrke studentenes produktivitet og arbeidskvalitet.  

 

Kontaktperson: Helga D. Isfold Sigurdardottir

E-post: helga.d.sigurdardottir@nord.no

Telefon: +47 741 12 114 

 

Engasjement og bransjenærhet for spillutviklingsstudenter 

Gjennom støtte fra NTNU Excited gjennomførte Helga D. Isfold Sigurdardottir et toårig initiativ rettet mot å forbedre læringsutfallene for spillutviklingsstudenter ved Nord Universitet. Prosjektets kjernemål var å fremme forståelsen av spillbransjen og hva som skal til for å lykkes innenfor feltet. 

Studenter ved bachelorprogrammet for spillutvikling og opplevelsesteknologi fikk verdifulle muligheter til å utvide sitt nettverk og sin innsikt i spillindustrien gjennom deltakelse på sentrale konferanser som Konsoll 2022 og Sweden Game Conference. Disse erfaringene, kombinert med turer til spill- og underholdningsteknologiselskaper i Trondheim, bidro til å styrke studentenes selvtillit, forretningsforståelse og innsikt i oppstartslandskapet for spill i Norge. 

 

Kontaktperson: Kristin Susanne Karlsen

E-post: kristika@ntnu.no 

Telefon: +47 735 95 204,  +47 920 78 164 

 

Forbedring av studentsamarbeid i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 

Ved IDI observerte faglærer at studenter i emnet TDT4120 Algoritmer og datastrukturer opplevde kursmaterialet som utfordrende. Som respons, ble det gjennom støtte fra Excited etablert en strukturert samarbeidsarena for studentene. Selv om emnets øvingsopplegg fremdeles er individuelt, fikk studentene nå mulighet til å melde seg på i grupper via et digitalt system. Disse gruppene møttes ukentlig for å diskutere og forstå oppgaver og emneinnholdet bedre, samtidig som det ble lagt vekt på at den endelige oppgaveløsningen skulle være individuell.

 

Kontaktperson: Baiheng Wu

E-post: baiheng.wu@ntnu.no

Telefon: +47 939 66 566 

 

Ingeniørpraksis av mekatronikk og programvare for robotikk 

Gjennom støtte fra Excited, gjennomførte Baiheng Wu og hans team et prosjekt med mål om å systematisere og forbedre pedagogisk praksis for ingeniørstudier ved institutt for IKT og realfag. Prosjektets hovedfokus var å utforske hvordan fremstående institutter som Robotics Institute ved Carnegie Mellon University organiserer sin ingeniørpraksis. Teamet ønsket også å optimalisere bruken av lokale ressurser for å forsterke studentenes erfaring innen ingeniørpraksis. Et sentralt initiativ i prosjektet var design av modulære robotikkplattformer, rettet mot å engasjere yngre studenter, og potensielt øke antall søkere til bachelor- og masterprogrammene ved instituttet. 

 

 

Kontaktperson: Anne C. Elster

E-post: elster@ntnu.no

Telefon: +47 981 02 638, +15 127 518 962 

 

Undervisning innen parallell databehandling fra et bærekraftig perspektiv 

Med støtte fra NTNU Excited, gjennomførte Anne C. Elster og sitt team et prosjekt rettet mot å integrere bærekraft som en nøkkelkomponent i undervisningen av parallell databehandling. 

Hovedmålet for prosjektet var å knytte tekniske aspekter av parallell databehandling med bærekraftige vurderinger. Dette inkluderte blant annet analyse av databehandlingens miljøpåvirkning og betydningen av kodeoptimalisering i en bærekraftig kontekst.  

 

Mini-prosjekt: Å forstå utfordringene som IT-studenter møter når de lærer empirisk forskningsmetodikk 

Mini-prosjekt: Å forstå utfordringene som IT-studenter møter når de lærer empirisk forskningsmetodikk 

Syed Sajid H. Shah ved NTNU har gjennomført et prosjekt med utgangspunkt i kurset IT3010: Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering. Kurset gir en aktiv læringsopplevelse innen empirisk forskning for informatikk- og datastudenter. Studentene starter med et praktisk problem, leser den nyeste forskningen om emnet, og utvikler et konseptuelt rammeverk som de bruker for å stille forskningsspørsmål. De prøver å svare på forskningsspørsmålene ved å samle og analysere empiri. Funnene blir presentert i en vitenskapelig artikkel samtidig som studentene også gjennomfører fagfellevurdering av andres artikler. 

Gjennom prosjektet ønsket Sajid å se nærmere på hvilke forhold ved emnet som studenter opplevde som utfordrende. Sajid kartla litteraturen og identifiserte terskelbegreper som elevene møter når de lærer om empiriske forskningsmetoder. Deretter ble disse terskelbegrepene benyttet til å analysere studentenes læringserfaring i kurset. Som følge av prosjektet ønsket Sajid å sette fokus på hvordan kurset i framtiden kan tilpasses for å imøtekomme de utfordringene studentene opplevde.  

Bakgrunn for prosjektet:  

Motivasjonen for prosjektet bunnet i Sajids oppfatning av hvordan fagfolk innenfor IT-bransjen går fram for å løse empiriske problemer. Han opplever at problemløsningsprosessen ofte baserer seg på Google-søk, der programvareutviklere forsøker å benytte og tilpasse den første koden de finner på forumssider som for eksempel StackOverflow. Sajid ønsket derimot å styrke fokuset på dypere kunnskap og forståelse gjennom å forbedre IT-studentenes opplæring innenfor forskningsforståelse og -metodikk.  

Studentrefleksjon:  

Mot slutten av IT3010-kurset leverte studentene en refleksjonsrapport som omhandlet deres læringserfaring gjennom semesteret. I tillegg til å analysere disse rapportene gjennomførte Sajid intervjuer med studentene for å bedre forstå deres perspektiver. Sajid fant ut at det å utvikle et konseptuelt rammeverk var spesielt utfordrende for studentene. I tillegg erfarer han at mange andre terskelbegreper kan ha sammenheng med det teoretiske rammeverket. 

Exciteds rolle i prosjektet: 

For Sajid har Excited vært en svært avgjørende medspiller i prosjektgjennomføringen. Han beskriver Excited som en avgjørende døråpner for tidlig forskning. Utover økonomisk støtte, framhever også Sajid tilgangen på en plattform for deling av ideer, resultater og metoder. Ifølge Sajid har arenaer Excited har stått for bidratt til at funn i forskningen har blitt presentert på en måte som har fått fram forhold utover hva som er av ren akademisk interesse.  

Fremtidige anvendelser:  

Resultatene fra prosjektet har tydelige anvendelser tilknyttet forbedring og videreutvikling av IT3010-kurset for å imøtekomme studentenes behov. I tillegg til dette ser Sajid stor overføringsverdi i prosjektet. Han mener at metodene og tilnærmingene som er brukt vil være relevante for andre kurs, spesielt med tanke på å bruke refleksjonsrappoter som et verktøy for å forstå hva studenter streber med.  

 

 

Gjør Forskningen Levende: Infografikkens Rolle for Studenter

Gjør Forskningen Levende: Infografikkens Rolle for Studenter 

 

Oddlaug Lindgaard har sammen med Line Kolås og Ninni Rotmo Olsen ved Nord Universitet gjennomført et prosjekt som fokuserer på bruk av infografikk i studentenes forskningsarbeid. Bakgrunnen for prosjektet er at IT-studenter er dyktige til å samle inn data, men ofte støter på utfordringer når det kommer til å analysere data de har samlet inn. Gjennom å introdusere studentene for tilnærminger til visuell representasjon søker prosjektet å gjøre analysedelen mer tilgjengelig og forståelig for studentene. Vi har intervjuet Oddlaug for å få et dypere innblikk i prosjektet: 

 

Motivasjonen for prosjektet 

Line har gjennom veiledning av bachelor- og masterstudenter sett behovet for å styrke IT-studentenes analytiske ferdigheter og fant at visualisering kan være en nøkkel. Med støtte Katie A. Lineer, som underviser i visualisering, ble det gjennomført flere workshops hvor fokuset var på hvordan man kan bruke infografikk som et verktøy/metode for studentforskning. Opplegget har så langt bare blitt prøvd ut på IT-studenter, men det er naturlig å tro at det også kan ha effekt for studenter fra andre fagområder. 

 

Læringsutbytte 

Oddlaug forteller at flere av studentene som deltok i prosjektet fikk seg en aha-opplevelse i at man kan gjøre oppgavene mer visuelle. I arbeidet med å lage gode visualiseringer har de samtidig måttet jobbe iterativt og dermed opplever mange å ha fått en større klarhet i prosjektet. Tilbakemeldingene fra studentene er positive, og det er tydelig at det enkelte studenter er tydelig på at arbeid med infografikk har hatt en effekt. Gjennom prosjektet har det også blitt utviklet et undervisningsopplegg med ni ulike øvelser for bruk av infografikk. Ideen er å benytte undervisningsopplegget for senere kull og gjøre det obligatorisk slik at flest mulig blir introdusert for tilnærmingen. 

 

Bidraget fra Excited 

Uten støtten fra Excited ville ikke prosjektet vært gjennomført. Økonomisk støtte fra Excited gjorde det mulig å få inn eksterne eksperter som KatieKaty for å forbedre prosjektet. Excited blir sett på som en viktig partner for fremtidige prosjekter, og er gull verdt for å gi undervisere muligheten til å utvikle og forbedre undervisningen de tilbyr, forteller Oddlaug. 

Mini-prosjekt: Dynamiske og forgreinede videoer i matematikkundervisning

Mini-prosjekt: Dynamiske og forgreinede videoer i matematikkundervisning 

 

Prosjektleder Tonje Jin, med sin bakgrunn som matematiker med solid erfaring innen digitale medier, har utviklet et prosjekt som fokuserer på undervisningsvideoer i matematiske fag. Disse videoene sikter mot å ta hensyn til studenters varierende bakgrunnskunnskaper. Et sentralt aspekt er studenters mulighet til å stille spørsmål ved å klikke på en infoknapp i videovinduet. Ideen er at dette gir opplevelse av direkte interaksjon med den som foreleser. Når spørsmålene blir stilt er det som om foreleseren faktisk mottar og besvarer studentenes spørsmål i sanntid. Videoene kan variere fra 8 til 30 minutter, avhengig av studentenes behov. 

Bakgrunn for prosjektet 

Tonje har engasjert seg i lignende prosjekter i over ti år. Hun opplever at mer skreddersydd undervisning er trenden for framtidens utdanning. Hennes lidenskap for emnet samt et sterkt ønske om å lage godt opplegg tilpasset matematisk undervisning var avgjørende motivasjonsfaktorer for at prosjektet så dagens lys. 

Bidrag til læring, forståelse og studenttilfredshet 

Prosjektet har blitt implementert i emnet Matematiske metoder 2 og tilbakemeldingene fra studenter har vært veldig positive. Studentene fikk komme med innspill på hvilke temaer de ønsket ekstra ressurser innenfor. Spesielt de temaene som oppleves som utfordrende ble vektlagt, og videoene fikk på den måten bidra til økt forståelse, mestring og engasjement blant studentene. Studentene uttrykker at de føler de forstår det som blir gjennomgått, og at innholdet er godt tilpasset deres ønsker.  

Exciteds betydning for prosjektet 

Fra Tonje framkommer det at Excited har vært en viktig støttespiller for prosjektet. Den økonomiske støtten har vært en mulighetsskaper gjennom å sikre nødvendig utstyr og midler. Samtidig har Excited bidratt gjennom arenaer der drøfting og samtaler rundt prosjektet og liknende initiativer har stått i fokus. Tonje presiserer at hun har opplevd Excited som avgjørende for å kickstarte prosjektet. 

Anvendelse av prosjektresultater 

Tonje forteller at hun hvert år mottar spørsmål om hvorfor ikke flere benytter seg av samme metode i undervisningen. Hun tror at dette konseptet kan tilpasses andre kurs og fagområder med stor suksess. Samtidig anerkjenner hun at metoden er tidkrevende å sette ut i livet. Det kreves forøvrig også en viss kompetanse innenfor digitale medier for å beherske det å kunne lage slike videoer på en virkningsfull måte. Selv påpeker Tonje at dette bare er begynnelsen av prosjektet. Videreutvikling av prosjektet samt ytterligere datainnsamling, forskning og innsamling av tilbakemeldinger står for døren. 

 

 

Brobygger mellom IT og bærekraft

Brobygger mellom IT og bærekraft 

 

Simone Mora ved NTNU og MIT har sammen med Sanjana Paul ved MIT og Åse Håtveit ved NTNU gjennomført en workshop som fokuserer på bærekraft ved hjelp av programmering. Målet for workshopen var å gjøre IT-studenter kjent med miljødata og anvende disse kunnskapene til å utvikle applikasjoner for bærekraftige atferd. Vi tok en prat med Simone og Åse for å forstå mer om prosjektet: 

 

Motivasjon 

"Vi innså at det er viktig å introdusere IT-studenter til bærekraft, men det kan være utfordrende gitt feltets kompleksitet og brede applikasjonsområde. Ved å kombinere koding med miljøvitenskap, ønsket vi å skape en bro mellom de to fagfeltene. Gjennom workshopen får studentene en dypere forståelse for miljødata og hvordan de kan bruke programmering for å adressere reelle bærekraftsutfordringer."

 

Praktisk erfaring og dypere forståelse 

"Flere studenter har uttrykt at de nå ser hvordan IT kan spille en viktig rolle i å gjøre verden mer bærekraftig. Ved å jobbe med ekte data og lage applikasjoner, har de fått praktisk erfaring som de kan ta med seg i fremtiden. Workshopen har gitt dem ferdigheter ikke bare innenfor programmering, men også i å tolke og forstå miljødata på en dypere måte." 

 

Excited for Excited 

"Excited har bidratt med mye. De har blant annet tilrettelagt for gode diskusjoner med kompetente ansatte på feltet gjennom arrangementer og møter. Samtidig har de finansiert å få workshopen til NTNU og lagt fundamentet for et godt samarbeid med Trondheim Kommune."
Simone forteller at han setter pris på at Excited ikke bare støtter lokale enkeltprosjekter, men også bidrar inn mot større internasjonale prosjekter. 

 

Samarbeidspartnere

Partnere

STUDENTER_SOSIALE_MEDIE