Undervisere

Undervisere


Excited_undervisere

undervisere_Miniprosjekter

Ønsker du å forbedre et emne eller et studieprogram?

Miniprosjekter gjennom Excited er en mulighet for å få ekstra ressurser til forbedringstiltak i emner eller studieprogram som går ut over normal drift eller administrasjon av undervisning.

Vi i Excited er tilgjengelige for spørsmål, diskusjoner og avklaringer dersom du har en idè men er usikker på hvordan den kan løses. Du har også mulighet for å bruke vår ressurspool av undervisningsassistenter for mindre endringsprosjekter.

Fakultet Involvering

Fakultetinvolvering


For å involvere lærere og fakultet arbeider vi med å skape rom for samrefleksjon blant ansatte. Det er også viktig å ha arenaer der studenter og ansatte kan delta i samrefleksjon.

For å oppnå dette gjennomfører vi arrangementer, seminarer og også en lokal forskningskonferanse. Vi arbeider med å støtte og oppmuntre lærere og fakultet til å fortsette arbeidet med å utvikle et bedre studiemiljø.

 

Støtte og studier om Covid-19-pandemiens påvirkning på universitetsstudier

I slutten av vinteren 2020 endte nesten alle universiteter over hele verden plutselig i en situasjon der verken studenter eller lærere fikk lov til å oppholde seg på campus.

Dette, og det påfølgende studieåret, stiller nye krav til oss alle. Excited har allerede samarbeidet med lærere som har fått/opptatt oppgaven med å endre fagene sine fra å være et fag som bare tilbys ved én utdanningsinstitusjon til fag som tilbys til studenter ved ulike utdanningsinstitusjoner. Dette gjennom kjerneprosjektet "Deling og mangfold".

I disse prosjektene har vi fått erfaringer som vi så som nyttige for alle lærere - og dermed også for alle våre studenter - i situasjonen. Vi startet også umiddelbart en studie av digitaliseringens innvirkning på både lærere og studenter. Her finner du erfaringene, lærdommene og resultatene fra vår undersøkelse av de første to fullstendig digitale ukene.

 

Mini-prosjekter - Frømidler for å inspirere og engasjere

For å engasjere ansatte og fakultet ved vertsinstitusjonene ved Nord og NTNU, sender Excited jevnlig ut forespørsler om frømidler gjennom mini-prosjekter. Dette gir en mulighet til å skaffe ekstra ressurser for forbedringstiltak i fag eller studieprogrammer som går ut over normal drift eller ledelse av undervisning. Målgruppen er ansatte som er involvert i undervisning ved Nord Universitet og ved NTNU (primært IDI og datavitenskap ved IIR). Selv om det hovedsakelig appellerer til lærere, har ordningen også vært åpen for administrativt personale, for eksempel for å prøve ut nye tilnærminger for studentenes trivsel.

Dette har vist seg å være en flott måte for ansatte å delta i SFU og få litt ekstra motivasjon til å forske på egen undervisningspraksis. Hittil har vi hatt over 40 mini-prosjekter som har fått finansiering. Finansiering spenner fra enkeltvis å få timer fra vår studentassistentpool, og opp til 100 000 NOK, avhengig av prosjektets omfang.

Les mer om finansiering av mini-prosjekter her 

 

Praksisfellesskap (CoP)

I Excited tror vi at å definere og opprettholde et nettverk (CoP) med lærere og forskere innen samme felt er et viktig verktøy for å skape et miljø for endring og utvikling av ny praksis og kultur i undervisningen. Vi anser også CoP som et viktig middel for å oppnå spredning for handling. CoP gir lærerpersonalet en arena for å dele informasjon og erfaringer med hverandre og lære av hverandre.

Excited jobber med å bygge flere forskjellige praksisfellesskap - og oppmuntrer ansatte til å delta i slike fellesskap. Vi samarbeider med avdelingssjefer og ansatte for å organisere avdelingsseminarer på en måte som legger til rette for etablering av aktive fellesskap innen avdelingen. Excited organiserer også fellesskap for datavitenskapslærere der ansatte fra andre avdelinger ved NTNU og NORD blir invitert.

 

Lokal spredning av IT-utdanning og forskning innen IT-utdanning

Lokal spredning har to dimensjoner: (i) å spre funn og øke engasjementet i Excited innenfor universitetsavdelingene der Excited-personale jobber, og (ii) spredning av resultater til andre avdelinger og det sentrale nivået ved de involverte universitetene Nord og NTNU. Innenfor våre avdelinger er vi involvert i kvalitetssikring og forbedring på ulike måter, for eksempel ved å delta i utdanningsutvalg og diskutere med studieprogramledere.

Excited har holdt presentasjoner på flere avdelingsseminarer, og vi har også startet en lunsjseminarserie der pedagogiske temaer blir presentert - noen ganger av personer fra Excited, noen ganger av inviterte gjester. Hittil har alle disse seminarene blitt avholdt i Trondheim, men de har blitt strømmet til Gjøvik og Ålesund, med god oppslutning (20-40 personer til stede, i tillegg til fjernpublikum).

 

Nasjonal spredning av IT-utdanning og forskning innen IT-utdanning

En sentral, fagfellevurdert arena for forskning innen IT-utdanning i Norge er den årlige norske konferansen om didaktikk innen IT-utdanning (UDIT). Excited bidrar sterkt til organiseringen av denne konferansen, med P5-leder Birgit Krogstie som leder (siden 2017), flere programkomitémedlemmer og ved å sende inn artikler og delta i konferansen. Konferansen er en viktig nasjonal arena for nettverksbygging blant IT-utdannere på universitetsnivå, og dermed en viktig arena for å spre vår egen forskning og få impulser fra kolleger ved andre norske læresteder. Excited sponsorer også UDITs hovedforedrag, og bringer en internasjonalt anerkjent forsker innen IT-utdanning til konferansen. Dette bidrar til synlighet blant IT-lærere ved norske universiteter og utvider vårt internasjonale nettverk.

Det finnes også andre nasjonale konferanser for spredning av nye undervisningspraksiser på et noe mindre formelt nivå (f.eks. uten en streng fagfellevurderingsprosess, og med rom for mer populærvitenskapelige presentasjoner). De viktigste av disse er NKUL (årlig, for ungdomsskole og videregående skole), Læringsfestivalen (årlig, høyere utdanning generelt) og MNT-konferansen (hvert annet år, naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk). Vi har deltatt med flere bidrag på hver av disse, og var spesielt sterkt representert på MNT-konferansen, med artikler fra erfarne medarbeidere, doktorgradsstudenter og noen hvor studenter var medforfattere og presenterte. Vi har også deltatt i flere uformelle og populærvitenskapelige spredningsaktiviteter, som seminarforedrag og medieintervjuer (se vedlagt liste). Spesielt bemerkelsesverdig er NOKUTs podkastintervju med P4-leder Rune Hjelsvold og førsteamanuensis Harald Øverby om utfordringer med tverrfaglig undervisning. Dette vakte stor interesse på nasjonalt nivå, og Hjelsvold har siden blitt invitert til flere andre universiteter/avdelinger for å dele erfaringene sine i mer detalj.

Vi hadde studenter på en maker-messe i Trondheim som en del av P2, og Exciteds studentassistenter har gitt betydelige bidrag på møter i SFU-studentnettverket. Excited støtter også studentdrevet spredning, f.eks. kurs om nyttige IT-verktøy. For P1 har spredningen også rettet seg mot lærere og elever som hovedinteressenter. Spredningsaktiviteter mot skoler er integrert i Exciteds sommerskoler og aktiviteter, med mål om å øke bevisstheten om IT som en karrierevei. For lærere har Exciteds resultater blitt spredt gjennom konferanser og kurs rettet mot lærere i tjeneste.

Når det gjelder eksterne kvalitetssikringsroller i andre norske læresteder, er Trond Aalberg ekstern veileder for bachelor- og masterstudieprogrammene i informatikk: programmering og systemarkitektur ved Universitetet i Oslo, og Guttorm Sindre har en lignende rolle for bachelor- og masterprogrammene i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og gir dermed råd om kurs- og programforbedring. Monica Divitini var medlem av komiteen for IT i revisjonen av læreplanen for videregående skole i Norge i 2019.


På internasjonalt nivå

Excited har publisert et betydelig antall internasjonale fagfellevurderte artikler. Se publikasjonslisten i vedlegget. Gjennom deltakelse på internasjonale konferanser har vi muligheten til å spre våre egne resultater og delta i interessante sesjoner med forskere innen IT-utdanning fra andre land, noen av dem er sterkere innen IT-utdanningsforskning enn Norge. Dette gir oss muligheten til å få innsikt i det nyeste innen innovativ pedagogikk innen vårt fagområde. I tillegg til konferanseartikler har P5-leder Birgit Krogstie deltatt i en arbeidsgruppe på ITiCSE'19 i Aberdeen, Skottland.

En av våre doktorgradskandidater har deltatt i et Erasmus+ prosjekt, og studenter har representert Excited i konkurranser og arrangementer internasjonalt, for eksempel deltok Nord-studenter på en konferanse for Games-Based Learning i Sverige. Når det gjelder internasjonalt arbeid med kvalitetssikring av utdanning, er Trond Aalberg ekstern rådgiver for alle ICT-studieprogrammer ved University of Malawi, og Excited har blitt med i all-digital.org for å påvirke på europeisk nivå. Monica Divitini holdt en tale på All Digital Summit i Bologna i oktober 2019.

Vår første internasjonale sommerskole i forskning innen IT-utdanning, som ble avholdt i Trondheim i juni 2019, hadde deltakere både fra våre egne doktorgradskandidater, fra andre universitetsavdelinger i Norge og fra utlandet. Det var en god arena for doktorgradsstudentene våre å oppleve interessante forelesninger og diskusjoner med anerkjente internasjonale forskere innen feltet, og å møte doktorgradsstudenter fra andre steder som var interessert i lignende emner. På grunn av suksessen til dette arrangementet planla vi å arrangere den andre internasjonale sommerskolen allerede i juni 2020, men dette har blitt utsatt til tidligst 2021. En enda større begivenhet for juni 2020 var vertskapet vårt for ACM ITiCSE-konferansen i Trondheim, der vi forventet flere hundre deltakere fra utlandet. Denne konferansen endte opp som en helt digital konferanse med høy kvalitet og høy deltakelse.

GoForIT

Bilde av Birgit
Birgit Rognebakke Krogstie

GoForIT

Hvilken kompetanse trenger fremtidens IT-profesjonelle i bærekraft? 

Les mer om GoForIT

undervisere_bildeboks1

Bilde: Thor Nilsen/NTNU

undervisere_bildeboks2

Bilde: Thor Nilsen/NTNU

undervisere_bildeboks3

Excited representanter på UDIT 2019 i Narvik
Photo: NTNU

Media

Media

Foto: Kai T. Dragland/NTNU

STUDENTER_SOSIALE_MEDIE

Undervisere-carddeck

PHD-kandidater i Excited samlet på stand

Miniprosjekter i Excited

Miniprosjekter gjennom Excited er en mulighet for å få ekstra ressurser til forbedringstiltak i emner eller studieprogram som går ut over normal drift eller administrasjon av undervisning.
Les om miniprosjektene
Mann snakker til kolleger som sitter rundt i et klasserom

Finansiering av miniprosjekter

Miniprosjekter gjennom Excited gir en mulighet til å skaffe ekstra ressurser for forbedringstiltak i kurs eller studieprogram, utover normal drift eller administrasjon av undervisning. Hvert år legges ut en utlysning for søknader om midler til Excited miniprosjekter.
Lær mer om hvordan du søker
Jente som holder blyant over notatbok

Artikler om miniprosjekter

Journalistene i Excited, Ola Sæther og Hans Ivar Wågsås Ølberg, har intervjuet miniprosjekt ledere om deres prosjekt.
Les artiklene

Samarbeidspartnere

Partnere