Career Readiness

excited delprosjekt

Career Readiness

 

Prosjektet jobber for å styrke og utvikle sammenhengen mellom utdannelsen vi gir våre studenter og den yrkeshverdagen de går til når de blir uteksaminert fra oss. 

De ferdig utdannede kandidatene må oppfattes som attraktive av arbeidsgiverne. Ønskede egenskaper hos en kandidat omfatter tekniske ferdigheter og fagkunnskap så vel som sosiale ferdigheter og for eksempel evne til å fungere godt i team. Ønsket kompetanse hos kandidater innen IT er til dels definert i empirisk baserte nasjonale og internasjonale standarder, men det er likevel et behov for å gå dypere inn i ulike typer av studieprogrammer og jobbkrav for å tilpasse studiene til fremtidens utfordringer.

I tillegg til at de ferdig utdannede kandidatene må oppfattes som attraktive av arbeidsgiverne, er det viktig at studentene selv bygger opp en god og reflektert forståelse av sin kompetanse underveis i studiet. Dette hjelper dem i å gjøre gode valg både under studiene og i den videre karrieren. Career Readiness handler altså om både student- og arbeidsgiverperspektivet på kompetanse og arbeidslivsrelevans.

Partnere i industri og offentlig sektor bidrar på mange ulike måter til IT-utdanningen. De kommer med innspill til utviklingen av universitetets studieprogram og emner fra arbeidsgivers perspektiv. De bidrar med sommerjobber for studenter og studentprosjektoppgaver knyttet til reelle IT-problemstillinger i industrien og det offentlige. Ansatte i industri/offentlig sektor holder gjesteforelesninger og seminarer ved universitetet og tar imot studenter på bedriftsbesøk. Bedrifter tilbyr internships i for studenter og ansatte. Samarbeid skjer både gjennom formaliserte nettverk og gjennom mer uformelle, personlige nettverk. Prosjektet Career Readiness ønsker å styrke samarbeidet mellom universitet og de fremtidige arbeidsgiverne til studentene våre.

Aktiviteter i prosjektet

Det er flere pågående studier i prosjektet Career Reaciness.

Vi ser mot næringen som tradisjonelt ansetter våre kandidater, der vi undersøker deres perspektiver på hvor attraktive våre kandidater er for ansettelse. Flere studieretninger blir vurdert: bachelor i informatikk, drift av datasystemer og masterprogrammene fra campus Gløshaugen. Undersøkelsene er basert på intervjuer med arbeidsgivere.

En pågående studie ser på det nettbaserte bachelorstudiet i informasjonsbehandling, der studentene er bosatt over hele landet og de fleste allerede er i jobb. Et hovedspørsmål i denne studien blir hvordan det å ta en grad har påvirket deres muligheter i jobbsammenheng. Datainnsamling skjer gjennom intervjuer av tidligere studenter. 

En annen studie ser på studenter og relevante sommerjobber: Når i studieløpet får de fleste studentene relevante sommerjobber? Hvordan får de disse stillingene? En større spørreundersøkelse har blitt gjennomført, og vi ser nærmere på sammenhengen mellom ulike faktorer.

Vi har undersøkt faglæreres bruk av industrinettverk gjennom fokusgruppeintervjuer. Vi har gjennom en spørreundersøkelse samlet data om praktiske og faglige utfordringer ved å bruke gjesteforelesere fra industrien. Formålet med studien er å finne ut hvordan vi konkret kan støtte og øke bruken av gjesteforelesninger i studieprogrammene våre.

Vi undersøker hvor stor andel av studentprosjekter med kunde har en ekstern kunde, og ser på hvordan vi kan være mer systematiske i å holde oversikt over eksterne prosjekter og passe på at gode samarbeidspartnere blir del av et nettverk som gjøres tilgjengelig for flere faglærere.

En pågående masteroppgave ser på potensialet for å innføre e-portefølje i et studieprogram.

Videre planer for prosjektet

Kartleggingen av relevansen av studieprogrammene vil munne ut i innspill til beslutningstakere om hva som fungerer godt og dårlig, med formål å gjennomføre hensiktsmessige tiltak på emne- og studieprogramnivå.

Vi vil utvikle konkret prosesstøtte for å gjøre det lettere å få gode og relevante gjesteforelesere fra næringen inn i undervisningen.

Vi vil vi se på hvordan studenters forståelse av egen kompetanse kan styrkes ved bruk av e-portefølje som et middel til både presentasjon og refleksjon.

Våre mål

Våre mål for prosjektet Career Readiness er:

  • at kandidatene fra studieprogrammene innen IT har den nødvendige kompetansen for de jobbene som venter innen IT i årene som kommer
  • at studentene gjør de rette karrierevalgene underveis
  • at universitetet har et bærekraftig og gjensidig berikende samarbeid med industrien og det offentlige når det gjelder IT-utdanningen

 

person-portlet

Birgit Rognebakke Krogstie
1.amanuensis
birgit.r.krogstie@ntnu.no
73412581
Gunhild Marie Lundberg
gunhild.lundberg@ntnu.no
Hege Annette Olstad
Oppdrag gjesteforeleser
hege.a.olstad@ntnu.no
45200965

Samarbeidspartnere

Partnere