Lover og forskrifter

4.1 Aktuelle lover, forskrift og andre krav for enhetens virksomhet
NTNU Senter for fiskeri og havbruk er gitt følgende tillatelser for virksomhet med dyr:

Akvakulturkonsesjoner (tilsynsmyndighet er Fiskeridirektoratet):

 • ST-T-302     Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i landbasert anlegg (inntil 0,5 tonn)
 • ST-T-14     Settefisk av laks, ørret, røye og regnbueørret (inntil 10.000 sjødyktig settefisk)
 • ST-T-4       Matfisk av laks, ørret, røye og regnbueørret til forsøks- og forskningsformål (inntil 12,5 tonn)
 • ST-T-13       Matfisk av marine arter i landbasert anlegg (inntil 0,5 tonn)
 • ST-T-12       Settefisk av marine arter i landbasert anlegg (inntil 100.000 settefisk)
 • ST-T-11       Stamfisk av marine arter (biomasse inntil 0,5 tonn)

Forsøksdyrvirksomhet (tilsynsmyndighet er Mattilsynet):
Avd. nr 154    Godkjenning som avdeling for forsøksdyr

Ansvarshavende for forsøksdyr er ansvarlig for oppdatering av oversikten over relevante lover og forskrifter.
 

Sentrale lover og forskrifter

HMS-arbeid ved NTNU

HMS-arbeidet ved NTNU skal være systematisk og bidra til kontinuerlig forbedring innen HMS. HMS er et lederansvar, og HMS-relaterte problemer løses på lavest mulig nivå. Aktiv medvirkning fra medarbeidere og studenter er en forutsetning for å oppnå et godt arbeids- og læringsmiljø. HMS ved NTNU

Temasider HMS:
Helse, Miljø, Sikkerhet

 • HMS håndbok
 • Organisering av HMS i NTNU
 • Laboratorie- og verkstedhåndbok for NTNU
 • Retningslinjer og skjema
 • Pålogging stoffkartotek