ushtgjoravstandentilpraksisfeltetmindre

Gruppebilde Senter for omsorgsforskning

– USHT gjør avstanden til praksisfeltet mindre

Senter for omsorgsforskning (SOF) bidrar til at Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) styrker kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Hvordan mener forskerne ved SOF at de lykkes med dette arbeidet? Og hva synes de om samarbeidet med USHT?

AV BJØRN KVAAL 09.05.2022

Se også vitenskapelig artikkel: USHT og SOF – samarbeid og innovasjon i skjæringspunktet mellom statlige føringer, forskning og praksis i den kommunale helse- og omsorgssektoren

– USHT sikrer at forskningsprosjektene våre tar utgangspunkt i problemstillinger praksisfeltet er opptatt av og har behov for mer kunnskap om.

– Samarbeidet er tett. Nå jobber vi sammen med USHT i et stort forskningsprosjekt hvor vi oversetter og tester ut et mål for tjenesterelatert livskvalitet.

– SOF sammen med USHT kan bli en enda større pådriver for få kommunene mer aktive i forskningsarbeid.

Dette er utsagn vi fikk fra ansatte i SOF, da vi spurte hvordan de opplever samarbeidet med USHT.

Klare krav fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har klare forventninger og mål for tilskudd de gir til SOF og USHT.

– USHT skal styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. SOF skal bidra til at Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester oppfyller dette oppdraget.

Det sier seniorrådgiver Jacqueline Sæby i Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Samtidig forventer Helsedirektoratet at USHT samarbeider med blant annet Senter for omsorgsforskning for å få styrket kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Hvordan opplever de vitenskapelige ansatte ved SOF samarbeidet med USHT? Se hva de mener:

Hva forbinder du med USHT?

Maren Sogstad, faglig leder SOF, øst:

– Flinke folk og mye prosjektarbeid, implementering og kvalitet.

Per Gunnar Disch, faglig medarbeider SOF, sør:

– USHT er en viktig kompetanseenhet i regionen vår. De samarbeider tett med kommunene innen kompetanse, kapasitet og utviklingsarbeid. De bidrar med og legger til rette for forskning. USHT er i likhet med SOF viktige regionale og nasjonale omsorgspolitiske virkemidler. USHT bidrar inn i nasjonale og regionale helse– og omsorgssatsninger og setter dem inn i den lokale konteksten. For SOF er USHT en sentral kunnskapsaktør som vi samarbeider tett med. Samarbeidet bidrar til en sterkere regional forankring av den forskning og det utviklingsarbeidet vi gjør i SOF og det vi gjør sammen med USHT. USHT gjør avstanden til praksisfeltet mindre for SOF.

Cathrine Arntzen, faglig leder SOF, nord:

– USHT er en etablert nasjonal struktur for å støtte kommunene i kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innenfor kommunal helse- og omsorgstjenestene i sitt regionale nedslagsfelt. De samarbeider med hverandre, SOF og andre kunnskapsinstitusjoner.

Rose Mari Olsen, daglig leder SOF, midt:

–En god samarbeidspartner med faglig sterke og dedikerte kollegaer. Disse har klar forankring i praksis, og har ambisjoner for kunnskaps- og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene. 

Siv Fladsrud Magnussen, nasjonal koordinator for de fem sentrene i SOF:

– Dedikerte, løsningsorienterte og praksisnære fagutviklere som jeg har vært så heldig å ha fått samarbeidet med siden 2006, den gangen det het Undervisningssykehjem. Vi har samarbeidet godt med:

  • utvikling av praksisnære FoU prosjekter
  • arrangering av seminarer og forskningskonferanser
  • følgeevaluering og veiledning i FoU-prosjekter USHT har etablert 

Har du eksempel på samarbeid?

Sogstad:

–Vi samarbeider mye med USHT gjennom veiledning og diskusjon av prosjekter og søknader, gjennomføring av evaluering i utviklingsprosjekter og i forskningsprosjekter. For eksempel jobber vi nå sammen med USHT i et stort forskningsprosjekt som skal oversette og teste ut et mål for tjenesterelatert livskvalitet blant brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Disch:

– SOF og USHT i sør har god tradisjon for et tett samarbeid. Etter nyorganiseringen av USHT-ene nasjonalt har vi intensivert samarbeidet, noe som også har sin årsak i det økende reformarbeidet i sektoren og behovet for mer kapasitet knyttet til utviklingsprosjekter og forskningsprosjekter regionalt og lokalt. Vi har også hatt erfaring med USHT knyttet til utdanning i kommunene, blant annet med «Aktiv omsorg». SOF bidrar med oppbygging og veiledning i ulike utviklingsprosjekter og forskningsprosjekter og i tillegg også arbeidet med å implementere nasjonale satsninger. To ganger i året arrangerer vi felles fagsamlinger i regionen. Representasjon i fagråd og styringsråd er også viktig for SOF og gir oss et utvidet faglig nettverk.

Eksempler på prosjektsamarbeid er:

  • Aktiv med musikk
  • VR- teknologi i opplæring
  • Kunnskap og kunnskapsutvikling i velferdsteknologi
  • LHL – samarbeidsprosjektet.
  • Voksenskole for personer med kognitiv svikt
  • Evaluering av læringsnettverk i Agder

Arntzen:

– Tematiske områder, for eksempel Leve hele livet, likeverdige helse- og omsorgstjenester til den samiske pasient, prosessveiledning og formidling.

Olsen:

– Vi samarbeider om en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. De siste årene har vi bidratt sammen i arbeidet med Leve hele livet. Her er USHT og SOF i det regionale støtteapparat sammen med Statsforvalter og KS. Vi samarbeider om søknader om eksterne forskningsmidler, og vi arrangerer felles regionale samlinger. Ulike former for kunnskapsformidling samarbeider vi også om, som for eksempel publisering av fag- og vitenskapelige artikler og formidling under Forskningsdagene.

Magnussen:

– SOF har bidratt med veiledning og følgeevaluering i en rekke utviklingsprosjekter som USHT har initiert. Vi har også bidratt med formidling av forskningsbasert kunnskap på seminarer og fagdager arrangert at USHT.

Hva er styrken med samarbeidet?

Sogstad:

– Samarbeidet gir en god kobling mellom praksis, utviklingsarbeid, forskning og utdanning. Vi har nå samarbeidet bra gjennom mange år, det gir også mange fordeler som at vi kjenner hverandre godt, hverandres styrker og hva vi kan bidra med i de ulike oppgavene vi samarbeider om.

Disch:

– En viktig faktor i samarbeidet er hyppig og tett kontakt. Vi har ved SOF, sør månedlige digitale møter mellom USHT Agder øst og USHT Agder vest. I tillegg har vi også månedlige møter mellom USHT Vestfold og Telemark. Målet med disse møtene er å oppdatere hverandre, diskutere felles prosjekter og samarbeidsområder og også fremme råd og tips. Det har også vært møter der vi har diskutert rammebetingelse, nasjonale føringer og prosjekter og tiltak. Dette har gitt oss styrke i utvikling av gode tiltak og prosjekter regionalt. Generelt er det en svært lav terskel for å ta kontakt med hverandre utenom møteplassene. 

Arntzen:

– Vi representerer ulike institusjoner. SOF er knyttet til universitet- og høgskolesektoren og USHT er del av kommunesektoren. Samarbeidet styrker praksisnærheten og vi tilbyr oversikter og ulike former for forskningsfaglig støtte. Infrastrukturen bidrar til å utvikle viktige faglige nettverk, samt felleskap rundt formidling/omsorgsbiblioteket, utdanning og forskning.

Olsen:

– Den tette dialogen, våre felles ambisjoner for kvalitet i tjenestene og at vi får til gode faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Magnussen:

– Den største styrken er at tett kontakt med USHT sikrer at forskningsprosjektene våre tar utgangspunkt i problemstillinger praksisfeltet er opptatt av og har behov for mer kunnskap om. Vi har mange eksempler på at samarbeid med USHT har startet som veiledningsoppdrag på små fagutviklingsprosjekter og etter hvert endt ut som store NFR-prosjekter der kommuner og USHT medvirker til forskning. Et eksempel der kommuner og USHT medvirker til forskning er prosjektet Tjenesterelatert livskvalitet (ASCOT).

Har samarbeidet styrket helse- og omsorgstjenestene?

Sogstad:

– Ja, jeg håper det. Samarbeidet har ledet til mye nyttig kunnskap for feltet. Det har også vært med på å bygge viktig kompetanse i prosjektledelse, formidling, metode og forskning i USHT, noe som kommer tjenestene til gode.

Disch:

– Ja, spesielt i arbeidet med implementering av reformer, strategier og modellutvikling regionalt gjennom ulike prosjekter. En annen ting her er at vårt samarbeid har vært nettverksbyggende. Vi har kunnet henvise spørsmål fra regionens kommuner til hverandre og dermed styrket råd og veiledningen overfor kommunene i regionen.

Arntzen:

– Det finnes kanskje ikke data på dette, men SOF og USHT har samarbeidet om prosjekter og praksisnær forskning.

Olsen:

– Dette er et spørsmål de kommunale helse- og omsorgstjenestene er best til å svare på. Men det vi håper, og har intensjon om, er at vi gjennom felles forskningsprosjekter kan bidra til kompetanseheving og kvalitetsutvikling i tjenestene.

Magnussen:

– Ja, ved at forskningen hos SOF tar utgangspunkt i behovene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det at SOF finnes i nord, midt, øst, vest og sør bidrar også til å synliggjøre kommunale og regionale ulikheter som størrelse, demografi, kompetanse, økonomi og geografi. USHT sitt samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. SOF bidrar på alle disse områdene. SOF skal formidle kunnskap om forskning og innovasjon i omsorgssektoren – en viktig arena her er de månedlige, nettbaserte lunsjseminarene SOF arrangerer i samarbeid med USHT. 

Er det områder hvor samarbeidet bør styrkes?

Sogstad:

– Jeg har god tro på koblingen mellom USHT og SOF videre for å bygge kunnskap og bistå til implementering i de kommunale helse og omsorgstjenestene. Jeg tror særlig vi i større grad kan utvikle forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen. Kanskje kan også utvikling av etterspurte videreutdanningstilbud i samarbeid mellom USHT/kommunene, SOF/utdanningsinstitusjonene være et potensial.

Disch:

– Omsorgstjenesten er i kontinuerlig endring og bevegelse, både når det gjelder utfordringsbildet, men også politisk. Et viktig område er å fortsatt styrke vårt faglige fellesskap og sammen være en synlig og målbærende aktør i det som skjer rundt oss blant annet med hensyn på helsefellesskap og KFS-samarbeidet. Vi bør også bli tettere i arbeidet med å hele tiden være oppdatert på det regionale utfordringsbildet og sammen befeste og styrke vår rolle regionalt gjennom utviklings- og forskningsprosjekter inn mot regionen. Vi er også opptatt av å styrke den omsorgspolitiske stemmen gjennom å styrke felles publiseringsarbeid i tidsskrifter, i regionale medier og på konferanser. Utdanningsbyggende forskning og utviklingsprosjekter er viktig både for SOF og USHT. Vi arbeider derfor med å utvikle og implementere et kommuneforskningsprogram i Agder og Vestfold og Telemark som vi håper vil være med på å bygge utdanning og forskning og også være med på å styrke samarbeidet mellom SOF, USHT, regionale organisasjoner og myndigheter.

Arntzen:

– Formidlingsdelen, for eksempel samarbeid og dialog rundt utviklingen av Omsorgsbiblioteket. Det er et stort potensial for samarbeid mellom utdanning, USHT og SOF, blant annet knytte masterstudenter til USHT og deres satsningsområder og prosjekter. Et annet område er utvikling av forskningsprosjekter i samarbeid med USHT.

Olsen:

– Behovet for forskning i og med kommunene er stort og økende. Samtidig er SOF sin ressurs for forskningsfaglig bistand overfor USHT begrenset. Dette legger begrensninger for forskningssamarbeidet. Med økt ressurstildeling vil SOF i større grad kunne gå inn med forskningsfaglig veiledning, og på den måten bidra til mer forskningsbasert kunnskap om og for kommunene.

Magnussen:

– USHT trenger hjelp til å spre kunnskapen ut i kommunene. SOF kan sammen med USHT være en større pådriver for å etablere forskningsprosjekter der kommunene er mer aktive i medvirkning til forskning enn de er i dag.

Klikk her for å lese artikkelen Dette mener USHT-lederne hvor Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester forteller om samarbeidet med Senter for omsorgsforskning.