personermedutviklingshemming artikkel

Sølvi Linde

Personer med utviklingshemming kan få hjelp med beslutninger

Personer med utviklingshemming har rett til å delta i beslutninger som angår dem så langt det er mulig. Da blir kunnskap om beslutningsstøtte viktig. Dette er tema i en ny kunnskapsoppsummering i Omsorgsbiblioteket gjort av Sølvi Linde. Her kan du lese om brukernes erfaringer med å få støtte til egne valg, og de ansattes erfaringer og holdninger til dette. Du vil også finne forskningsbasert rammeverk for prosesser angående beslutningsstøtte.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING 17.10.2022

Les oppsummeringen.

Sølvi Linde har lest 158 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid samt offentlige dokumenter om beslutningsstøtte i forbindelse med denne oppsummeringen av kunnskap.

Begrepet beslutningsstøtte

– Det er først de siste årene at begrepet beslutningsstøtte har fått oppmerksomhet i Norge. I andre land, som USA, Irland, Canada og Australia, har begrepet «supported decision making» vært diskutert og anvendt i mange år, skriver Sølvi Linde som er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Begrepet beslutningsstøtte omfatter enhver prosess som gjør en person i stand til å ta egne beslutninger eller uttrykke egne ønsker og behov. Den som skal støtte beslutningsprosessen, må kunne beskrive og forklare saken på en slik måte at personen så langt som mulig forstår hva valget dreier seg om. Den som støtter, må kunne gjøre rede for konsekvenser ved ulike alternativer og støtte de valgene og preferansene personen gir uttrykk for.

Må kunne analysere og vurdere

– Litteraturen viser at for å kunne fremme beslutningsstøtte må spesifikke forhold i omsorgsmiljøet være til stede: trygghet, forutsigbarhet, godt kjennskap, gode relasjoner og kompetanse hos tjenesteyterne. Tjenesteyterne må ha kunnskap om utfordringene den enkelte personen med utviklingshemming har, og de må ha kunnskap om menneskerettigheter, alternative kommunikasjonsmetoder og systemet som gjør det mulig å realisere beslutningene. De må kunne analysere og vurdere hvilke hensyn som står på spill i en konkret situasjon, skriver Linde i sammendraget.

Mindre støtte ved viktige beslutninger

Kunnskapsoppsummeringen viser at personer med utviklingshemming ofte får støtte til å ta hverdagslige valg. De får mindre støtte og har færre valgmuligheter dersom beslutningene gjelder utdanning, sysselsetting, hvor en skal bo og med hvem.

Oppsummeringen gir en oversikt over hvilke miljøfaktorer og kompetanse som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for beslutningsstøtte. Den redegjør også for et forskningsbasert rammeverk for beslutningsstøtteprosesser. Kommuner som tar i bruk rammeverket, sikrer at personen med utviklingshemming deltar i prosessen så langt det er mulig, og bidrar til at tjenesteytere forbedrer sin kompetanse i å delta i og drive slike prosesser.

Konferanse for omsorgsforskning

20. til 21. oktober 2022 arrangerer Senter for omsorgsforskning den 7. nasjonale konferansen for omsorgsforskning. En av foredragsholderne på konferansen er Berit Otterlei. Berit Otterlei er helsesykepleier og rådgiver ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Midt-Norge RHF. Hun er mor til en ung dame med utviklingshemming og har erfaring med beslutningsstøtte.