gåforgenerasjonspark

Per Gunnar Disch

– Gå for generasjonspark!

Da Per Gunnar Disch fikk vite at Porsgrunn kommune hadde planer om å renovere et parkområde, kontaktet han eldererådet. Sammen fremmet de forslag om å etablere en generasjonspark utviklet i samarbeid med lokalsamfunnets institusjoner.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING 20.10.2021

– Dette er ingen stor sak, sier Per Gunnar Disch.

Kontaktet eldrerådet

Han er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og forsker ved Senter for omsorgsforskning.

– Jeg kontakta eldrerådet i Porsgrunn i forbindelse med en fornyelse av et parkanlegg. Sammen lanserte vi ideen om at dette kunne være en generasjonspark. Ideen om generasjonsparker er ikke ny, det finnes flere av dem rundt i Norge, men Porsgrunn kommune arbeider kontinuerlig med å oppgradere infrastrukturen og øke tilgjengeligheten til friarealer og gatebruksområder, så vi syntes dette kunne være et nyttig innspill, forteller han.

Utvikling av slike tilpassede møteplasser kan gi viktige synergieffekter på flere områder i kommunen.

Sammen med innbyggerne

– Vårt forslag er at parken utvikles i tett samarbeid med innbyggerne, organisasjonene, menighetene, institusjonene som skolen, velferden og sykehjemmet, og næringslivet. Det betyr at innbyggerne involveres både i planarbeid, utviklingsarbeid, dugnadsarbeid og det å passe på området. Prosjektet kan organiseres som et samskapingsprosjekt hvor kommunen har det overordnede ansvaret i forhold til regelverk og sikkerhet, sier Per Gunnar Disch.

Vi spør ham hva en genereasjonspark er, og hva som gjør en park aldersvennlig.

Aktiviteter på tvers

– En generasjonspark skal fungere som en møteplass i byen eller lokalsamfunnet på tvers av aldersgrupper og innby til ulike aktiviteter på tvers av generasjonene. Det er en park med universell utforming og god tilgjengelighet. Aktivitetene og installasjonene som etableres skal være tilpasset lokale behov. Parken kan for eksempel inneholde kunstutrykk, sanseområde, lekeapparater, gapahuk, grillsted, trimapparater, gode sittegrupper, ballbinge, brettspill i stort format, boule petanque, minigolf eller liknende forklarer førstelektoren. 

Per Gunnar Disch kobler arbeidet med parken til regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn og til kvalitetsreformen Leve hele livet.

Leve hele livet

– Et aldersvennlig samfunn kan forstås som et inkluderende og tilgjengelig miljø som fremmer aktiv aldring. Reformen Leve hele livet søker å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap. Et slikt perspektiv er det viktig å fastholde. Eldre har mange felles interesser med barn og barnefamilier i hvordan lokalsamfunnet utformes og vil ofte kunne stå sammen med mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidet med å fjerne funksjonshemmende barrierer, enten de er av fysisk, sosial eller kulturell art, sier Per Gunnar Disch.

Per Gunnar Disch og eldrerådet venter nå på svar fra kommunen, men har tro på at de er positive selv om dette krever en annen måte å jobbe på.

Krever involvering

– Det normale er gjerne at et konsulentfirma utformer et forslag som kommunen tar stilling til. Her kreves det jo at kommunen involverer innbyggerne på en litt annen måte, men det tror jeg Porsgrunn kommune er interessert i og opptatt av, sier Per Gunnar Disch.

Han har følgende budskap til andre kommuner som planlegger parker, grøntområder, friområder og strandpromenader.

Inkludering og folkehelse

– Gjennom arbeidet med å utvikle aldersvennlige byer, tettsteder og kommuner, der dette lar seg gjøre, vil jeg oppfordre til å iverksette samkapingsprosjekter knyttet til å utvikle generasjonsvennlige møteplasser i områder som er universelt tilrettelagt og som gir rom for ulik aktivitet. Slike områder vil kunne være viktige verktøy i arbeidet med både inkludering og folkehelse på tvers av generasjonene.