Årsmelding 2022 artikkel

Årsmelding 2022


Årsmelding 2022 faner

Senter for omsorgsforskning sitt mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap for kommunale helse- og omsorgstjenester. Årsmeldingen er derfor delt inn i disse tre temaene pluss en lederartikkel. Her håper vi du finner interessant innhold som viser hvordan vi svarer på mandatet.

Collage, årsmelding

2022 – tilbake til fremtiden

Mens 2021 ble et år preget av pandemien, har 2022 blitt et år hvor Senter for omsorgsforskning og helse- og omsorgstjenestene har tatt tilbake det vi kan kalle normal aktivitet. Samtidig kreves fortsatt nye og bedre måter å jobbe på for å møte krav til omstilling, en økning i antall mennesker med sammensatte behov og offentlige budsjett som er under press. Flere skal få tjenester lengst mulig i egen bolig. Da trengs det mere kunnskap om hvordan brukernes behov skal ivaretas.

Av Siv Fladsrud Magnussen

Det vil i fremtiden være et økende gap mellom ressurser og behov. Det tilsier at helse- og omsorgstjenestene sammen med pårørende, frivillige, utdannings- og forskningsmiljøene må fortsette å utvikle tjenestene.

Senter for omsorgsforskning har, som nasjonalt nettverk, i 2022 samarbeidet godt om å produsere, formidle og forvalte ny kunnskap. Vi har blant annet hatt flere prosjekter på oppdrag fra Helsedirektoratet og vi har skrevet forskningssøknader og fått tilslag. Vi har hatt tett og berikende samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, og vi har jobbet mye med Leve hele livet reformen.

Nasjonalt nettverk

Senter for omsorgsforskning er organisert som et nasjonalt nettverk med fem regionale sentre. Det har i mange år blitt jobbet godt for å styrke samarbeidet. Det gjør at vi totalt sett i 2022 har blitt mer effektive, og kan utøve kjerneaktivitetene våre på en bedre måte enn hva vi kunne gjort som enkeltstående regionale sentre.

Høsten 2022 besøkte Trond Nygaard fra Helse- og omsorgsdepartementet, Siv Øverås fra Forskningsrådet og jeg som nasjonal koordinator for Senter for omsorgsforskning alle de fem regionale sentrene. Hensikten var å dele kunnskap og erfaringer sammen med vertsinstitusjonene. Slik kunne vi sammen snakke om og sikre en felles forståelse av utfordringene som Senter for omsorgsforskning kan birda til å løse.

2022 ble fullpakket. Blant annet arrangerte vi Den 7. nasjonale konferansen for omsorgsforskning og vi deltok i planlegging og gjennomføring av Leve hele livet-konferansen. Vi lagde en rekke kunnskapsoppsummeringer, Tidsskrift for omsorgsforskning passerte 125 000 nedlastninger av vitenskapelige artikler. Vi var aktive i det offentlige ordskiftet. Våre vitenskapelige ansatte bidro like gjerne i NRK-sendinger som med kronikker i redaktørstyrte medier.

Ikke minst produserte vi forskning på en rekke områder, eksempelvis helsetjenester for innsatte i fengsler, kompetansebehov og ufullstendig helsehjelp i sykehjem, og innovasjon i omsorgstjenestene. Vi har også hatt oppmerksomhet på minoriteter, både som ansatte og som mottakere av tjenester, gjennom et eget temanummer i Tidsskrift for omsorgsforskning.

For å styrke forskningen i og med kommunene har Senter for omsorgsforskning forberedt en håndbok eller forskningsveiviser i året som har gått. Denne skal kunne brukes av både forskere og praksisfelt. Vi har dessuten økt statistikkompetansen vår gjennom tilsetting av en ny medarbeider. Dette vil være til nytte blant annet når stort tallmateriale skal bearbeides.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Senter for omsorgsforskning har et tett og godt samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Dette samarbeidet frembringer både praksisnært utviklingsarbeid og større forskningsprosjekter.

USHT-veilederne i Senter for omsorgsforskning utgjør et nasjonalt nettverk. Her kan de diskutere problemstillinger og dele erfaringer med hverandre. Nettverket bidrar også til å avdekke kunnskapshull og behov for opplæring. En målsetting i nettverket er på sikt å skape felles forskningsprosjekter der utviklingssentrene er deltakende.

En annen nettverksaktivitet er Senter for omsorgsforskning sitt månedlige lunsjseminarer som arrangeres i samarbeid med Utviklingssenter for sykehejm og hjemmetjenester. Her har også omsorgsforskningskommunene, som Senter for omsorgsforskning har knyttet til seg og som nå teller 46 kommuner, vært invitert til å delta.

Leve hele livet

Gjennom oppdraget vårt i kvalitetsreformen Leve hele livet har vi kommet tett på omsorgstjenestene i 2022. Som partner i det nasjonale støtteapparatet til reformen har vi, sammen med Helsedirektoratet, Kommunenes sentralforbund og Aldersvennlig Norge, hatt mulighet til å bidra til forbedringer. Våre viktigste oppgaver har vært å støtte og veilede regionalt støtteapparat, særlig Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, når de har hatt behov for det. Vi har blant annet utviklet en prosessveiledningsressurs som vi har fått tilbakemeldinger på at er nyttig i reformarbeidet.

Akademisk innsats for de kommunale tjenestene

Uten den enkelte medarbeider og våre mange samarbeidspartnere hadde ikke arbeidet vårt i 2022 vært mulig. En stor takk til dere alle! Ved å ta på alvor sentrenes særtrekk og likhetsstrekk skal vi sammen bidra til omsorgstjenesteforskning som akademisk felt, men også fortsette å utvikle vår egen kapasitet og kompetanse i å møte kommunenes kunnskapsbehov.

Omsorgsbiblioteket på ny plattform

2022 har vært preget av at Helsebiblioteket, hvor Omsorgsbiblioteket holder hus, flyttet alt innhold over til et nytt publiseringssystem. Det har skaffet oss litt hodebry, litt arbeid og publiseringsstopp i en lang periode, men nu går alt så meget bedre.


Oppsummering av kunnskap i Omsorgsbiblioteket i 2022

Omsorgsbiblioteket er et nasjonalt elektronisk bibliotek som samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Biblioteket har fått sitt mandat av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av Senter for omsorgsforskning. Alle oppsummeringene blir fagfellevurdert og gjennomgår en redaksjonell vurdering før publisering.


Skeive eldre

Et av emnene som har blitt behandlet i Omsorgsbiblioteket i 2022 er «Skeive eldre». Skeiv er et samlebegrep som brukes om personer som bryter med forventninger til kjønn og/eller seksualitet. Gruppen inkluderer blant annet lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

For få sykepleiere og for liten kompetanse

Alle landets kommuner har tilbud til innbyggerne om innleggelse i kommunal akutt døgnenhet (KAD) dersom de ved akutt sykdom har behov for døgnkontinuerlig oppfølging, men ikke trenger sykehusinnleggelse. Mange steder blir tilbudet likevel ikke brukt fordi legen som henviser ikke stoler på at den kommunale akutte døgnenheten er kvalifisert til å ta vare på pasientene.


Slik lykkes du med interkommunalt samarbeid

Han rynker litt på den akademiske nesa si, Bjørnulf Arntsen, når han leser den litt tabloide overskriften. Men så har han altså skrevet tre vitenskapelige artikler om temaet, så når han svarer på hvordan man skaper gode og effektive samarbeid, er det verd å lytte.


Utvalgte publikasjoner og prosjekter

Senter for omsorgsforskning har hatt et produktivt år også i 2022. Her gir vi deg et lite innblikk i noen utvalgte artikler og prosjekter som er verd å merke seg.


To rapporter i 2022

Senter for omsorgsforskning publiserte to forskningsrapporter i 2022. Den ene er en studie av tjenestemottakeres muligheter til tros- og livssynsutøvelse. Den andre studerer omsorgstjenestene til innsatte og domfelte.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen til Senter for omsorgsforskning består av Bjørn Kvaal, Sissel Rødland Dalen og Morten Sangvik. De bidrar med idéprosesser, strategiarbeid og kommunikasjonsarbeid som kan gi forskningen større og mer treffsikker innvirkning på samfunnsdebatten, politikkutformingen, praksisfeltet og allmennkunnskapen.


Omsorgsforskning.no

Omsorgsforskning.no er Senter for omsorgsforskning sin hjemmeside. Her finner du aktuelle artikler, kontaktinformasjon, ansattelister, en egen side som viser noen av senterets bidrag til samfunnsdebatten, lenker til relevante utgivelser, samt webinarer, konferanse og påmelding til senterets nyhetsbrev.


Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig.


Tidsskrift for omsorgsforskning

Tidsskrift for omsorgsforskning hadde 126 992 lesninger i 2022. Dette er 26 prosent flere enn året før. Tidsskriftet refuserer 61 prosent innsendte manuskripter og er blant de aller mest leste tidsskriftene i Universitetsforlaget


Massekommunikasjon

Senter for omsorgsforskning deltar i samfunnsdebatten på mange plan. Hvert år er forskningen og forskerne representert på radio og tv, hvert år skrives det bøker og bokkapitler og hvert år blir kunnskapen og forskerne trukket fram i de største avisene i landet og en lang rekke fagtidsskrifter.