Årsmelding 2021 artikkel

Årsmelding 2021

Årsmelding 2021 faner

Senter for omsorgsforskning sitt mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap for kommunale helse- og omsorgstjenester. Årsmeldingen er derfor delt inn i disse tre temaene pluss en lederartikkel. Her håper vi du finner interessant innhold som viser hvordan vi svarer på mandatet.

Collage, årsmelding

Siv Fladsrud Magnussen

Nok et annerledes år

Koronapandemien har også i 2021 preget alle deler av samfunnet vårt. Omsorgstjenestene er særlig berørt og har vært gjennom enda et år der de har vist en fantastisk evne til omstilling og nytenkning midt oppe i en betydelig presset arbeidssituasjon.

Både med og uten Covid 19 står Helse- og omsorgstjenestene overfor betydelige utfordringer med å møte brukernes behov for bærekraftige og gode tjenester med tilstrekkelig og kompetent personale. Det vil i fremtiden være økende gap mellom ressurser og behov som tilsier at helse- og omsorgstjenestene sammen med pårørende, frivillige, utdannings- og forskningsmiljøene må fortsette med nytenkning omstilling. 

Koronasituasjonen har ikke på langt nær vært like krevende for oss på Senter for omsorgsforskning (SOF). Vi har sittet mye på hjemmekontor og prosjekter har blitt forsinket, men aktivitetsnivået har likevel vært høyt. Vi har, som nasjonalt nettverk, samarbeidet godt om å produsere, formidle og forvalte ny kunnskap. Vi har blant annet hatt flere prosjekter på oppdrag fra helsedirektoratet og vi har skrevet forskningssøknader og fått tilslag. Vi har hatt tett og berikende samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, og vi har jobbet mye med Leve hele livet reformen.

Senter for omsorgsforskning som nasjonalt nettverk

Senter for omsorgsforskning er organisert som ett nasjonalt nettverk med fem regionale sentre. I fjor høst tok jeg over funksjonen som nasjonal koordinator for nettverket. Det er en fryd å bli bedre kjent med alle de flotte og dyktige kollegaene dette nettverket rommer. Det har i mange år blitt jobbet godt for å styrke samarbeidet og bygge fornuftige strukturer for ledelse og organisering av nettverksorganisasjonen. Det gjør at vi totalt sett blir mer effektive, og kan utøve kjerneaktivitetene våre på en bedre måte enn hva vi kunne gjort som enkeltstående regionale sentre. Som ny i rollen som nasjonal koordinator har jeg så langt brukt tid på å gjøre meg bedre kjent med oppgaven, med å bli bedre kjent med hver og en av de regionale sentrene og med flere sentrale samarbeidspartnere utenfor SOF. Det er med stor ydmykhet for den innsatsen som allerede er gjort at jeg vil gjøre mitt beste for en ytterligere styrking av nettverket. Ved å ta på alvor hverandres særtrekk og likhetsstrekk skal vi sammen bidra til omsorgstjenesteforskning som akademisk felt, men også utvikle vår egen kapasitet og kompetanse til å møte kommunene og USHT i deres veiledningsbehov i forbedringsarbeid, innovasjon og forskning. 

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Senter for omsorgsforskning har et tett og godt samarbeid Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Dette samarbeidet frembringer både praksisnært utviklingsarbeid og større forskningsprosjekter. Siden sommeren 2021 har jeg vært så heldig å få lede det nasjonale nettverket av veiledere som skal bistå utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Nettverket fungerer som et felles forum der veilederne kan diskutere problemstillinger og dele erfaringer med hverandre. Nettverket bidrar også til å avdekke kunnskapshull og behov for opplæring. En viktig nettverksaktivitet er månedlige lunsjseminarer som arrangeres i samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Tema for seminarene i året som har gått har for å nevne noen vært; Brukermedvirkning i forskning, Medforskning, Prosessveiledning for endringsarbeid og Tjenester for mennesker med utviklingshemming. En målsetning i nettverket er på sikt å skape felles forskningsprosjekter der utviklingssentrene er deltakende.

Leve hele livet

Gjennom oppdraget vårt i kvalitetsreformen Leve hele livet har vi kommet tett på omsorgstjenestene. De har fortalt om hvilke konsekvenser de oppfatter at koronasituasjonen har hatt for kvaliteten på tjenestene og trivselen blant ansatte og pasienter. De har samtidig vist at de har klart å holde tak i reformarbeidet og de har holdt oss løpende oppdatert på hva de trenger hjelp til. Som partner i det nasjonale støtteapparatet til reformen har vi sammen med Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund og Aldersvennlig samfunn hatt mulighet til å bidra til forbedringer. Våre viktigste oppgaver har vært å støtte og veilede regionalt støtteapparatet, særlig Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, når de har hatt behov for det. Vi har blant annet utviklet en prosessveiledningsressurs som vi har fått tilbakemeldinger på at er nyttig i reformarbeidet.

Dynamisk bibliotek

Omsorgsbiblioteket har i 2021 fortsatt sitt arbeid med å samle og formidle den viktige kunnskapen. Vi har jobbet med nye nettsider, hybride løsninger og rekruttering av folk.


Seks oppsummeringer av kunnskap

Omsorgsbiblioteket er et nasjonalt elektronisk bibliotek som samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Biblioteket har fått sitt mandat av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av sentrene for omsorgsforskning.


Leve hele livet

Senter for omsorgsforskning (SOF) er det nasjonale fagmiljøet i Leve hele livet-reformen og én av aktørene i det nasjonale støtteapparatet som foruten oss består av Helsedirektoratet, KS og Senter for et aldersvennlig Norge.

ISP. Et prosjekt for å utvikle feltet tjenesteforskning

Prosjektet «The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services» er et institusjonsforankret strategisk forskningsprosjekt (ISP) som skal bidra til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt.


Den mangekulturelle staben i norske sykehjem

Et nylig avsluttet fellesprosjekt på tvers av sentrene for omsorgsforskning, er prosjektet Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and the potential for the future. Prosjektet er et NFR-prosjekt med fokus på den mangekulturelle staben i norske sykehjem.


Utvalgte publikasjoner og prosjekter

Selv om koronapandemien stakk kjepper i hjulene for enkelte prosjekter, og gjorde det vanskelig med fysiske intervjuer, fokusgrupper og feltarbeid, har Senter for omsorgsforskning hatt et produktivt år i 2021. Her gir vi deg et lite innblikk i noen utvalgte artikler og prosjekter som er verd å merke seg. Fullstendig oversikt finner du på våre egne nettsider.


Tre rapporter i 2021

Senter for omsorgsforskning publiserte tre rapporter i 2021. Den mest kjente av dem er koronarapporten. De to andre studerer forebyggende hjemmebesøk og medisinskfaglig tilbud i omsorgsboliger.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen til Senter for omsorgsforskning kan bidra med idéprosesser, strategiarbeid og kommunikasjonsarbeid som kan gi forskningen større og mer treffsikker innvirkning på samfunnsdebatten, politikkutformingen, praksisfeltet og allmennkunnskapen.


Omsorgsforskning.no

Omsorgsforskning.no er forskningssenterets egen hjemmeside med nyheter fra omsorgsforskningen. Her har vi hatt saker med eldremisnistere, ordførere, rikskomikere, forbundsledere, roboter og ensomme seniorer. Sakene fra Omsorgsforskning.no deles også på Facebook og Twitter.


Omsorgsbibliteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig.


Tidsskrift for omsorgsforskning

Tidsskrift for omsorgsforskning er et gratis tidsskrift med den ferskeste forskningen i form av vitenskapelige artikler og fagartikler på nett. Det er blant de mest leste tidsskriftene til Universitetsforlaget.


Massekommunikasjon

Senter for omsorgsforskning deltar i samfunnsdebatten på mange plan. Hvert år er forskningen representert på radio og fjernsyn, hvert år skrives det bøker og bokkapitler og hvert år blir kunnskapen og forskerne trukket fram i de største avisene i landet og en lang rekke fagtidsskrifter.