PEDOF

PEDOF

PEDOF står for Pulsed Echo Doppler Flowmeter. Dette ultralyd-apparatet ble utviklet av Bjørn Angelsen  i 1973-76 som stipendiat ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU.

PEDOF måler hastigheten av blodstrømmen i store kar og i hjertet. På den tiden dette instrumentet ble laget, var det ingen slike instrumenter på markedet.

 

Slik fungerte PEDOF

Ved pulset ultralydstråle (PW-Pulsed Wave) måler en hastigheten i et justerbart lite volum langs strålen. I PW modus begrenses dog målbar hastighet av hvor dypt en måler. For å måle de store hastighetene (opp til 6 m/s), som kan oppstå ved stenoser eller insuffisienser i hjerteklaffene, kobles instrumentet om slik at ultralyden sendes kontinuerlig (CW - Continuous Wave). Ved dette oppheves begrensningen på den maksimale hastigheten, mens den romlig oppløsningen langs strålen forsvinner. Man kunne da lokalisere de store jet-hastighetene i PW modus, og så koble om til CW modus for å bestemme størrelsen på hastighetene. Dette skapte en nyttig, ublodig diagnose av klaffe-stenoser og -insuffisienser, samt septum defekter.

... skapte en nyttig, ublodig diagnose

 

De første prototypene

Dr. Jarle Holen og Rune Aaslid tok i 1974 i bruk Bernoulli ligning for å beregne trykkfallet over en stenosert klaff fra hastigheten i stenosen med bruk av eksperimentelt utstyr. Autronica AS, Trondheim var industriell kontakt både for "Jenny" og "PEDOF" før 1975. De laget en prototype av PEDOF, men trakk seg i 1975.

For å etablere klinisk utprøvning valgte SINTEF avd. Reguleringsteknikk høsten 1975 å gi et lån på ca. 120 000 kr slik at en kunne få bygget 10 like instrumenter med en slik beskaffenhet at de kunne benyttes i klinikk. Bestilling av deler ble foretatt vinter 1976 og sommeren 1976 ble det hyret inn 5 studenter for å sette sammen instrumentene. Disse ble solgt for ca. 30 000 kr per stykk og man klarte å selge 4 instrumenter slik at prosjektet balanserte. De resterende ble brukt internt til ulike eksperimenter.  
 

PEDOF i klinikk

Overlege Liv Hatle ved Cardiologisk seksjon ved Regionsykehuset i Trondheim tok mot slutten av 1976 i bruk PEDOF ved  klaffelidelser og en rekke andre sykdommer i hjertet. Dette resulterte i en rekke publikasjoner som til slutt ble sammenfattet i boken Doppler Ultrasound in Cardiology - Physical Principles and Clinical Applications, først som SINTEF-rapport i 1982, og i 1983 (1st Ed) fra Lea&Febiger, Philadelphia.

Andre instrumenter ble benyttet av Dr. Alf Brubakk, Trondheim, for diagnostikk av perifere kar, Dr. Helge Nordnes ved Rikshospitalet i Oslo til bruk ved  kirurgi på hjerne og halskar, Dr. Sturla Eik-Nes, Trondheim for blodstrømsmåling på fostre, Dr. Ingmar Wallentin, Sahlgrenska sjukehuset i Gøteborg ved  hjertediagnostikk og Dr. Daniel Tunstall-Pedoe, London, for hjertediagnostikk, med tilknytning til sportsmedisin. Alle disse gav svært nyttige bidrag til den kliniske anvendelse av metoden.
 

Vingmed

Våren 1977 kom Vingmed AS, Horten, inn som industriell kontakt, og har siden drevet en aktiv utvikling og produksjon av ultralyd avbildningsutstyr. I 1998 ble Vingmed Ultrasound kjøpt av GE Healthcare, og har hatt en stor vekst og er nå verdens største firma for hjerteultralyd.

Fra den initiale starten rundt 1980 har Dr. Sturla Eik-Nes bygget opp et Nasjonalt Senter for Fostermedisin ved St Olavs Hospital, og har et WHO-senter for utdannelse av leger og jordmødre i 3de verden til bruk av ultralyd i fostermedisin.

Av studentene sommeren 1976 er nå Kjell Kristoffersen sjefsingeniør i GE Ultrasound, verdens største ultralydfirma, Arne Grip har startet firmaet Medistim, Oslo, for bruk av ultralyd blodstrømsmåling i forbindelse med coronar by-pass kirurgi, Sverre Horntvedt har vært sentral i oppbyggingen av Sensonor, Horten, og Veroslav Sedlak har startet flere firma innen olje/gass instrumentering og leder nå forretningsutvikling av GoodTech ASA, Oslo. 
 

Kilde: registreringsskjema for utstyr, skrevet av Bjørn Angelsen

10 jun 2020

Pedof - bilde

Pedof, det første doppler-ultralydapparatet